Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Uppsala universitet beklagar agerande mot doktorand

En doktorand vid Uppsala universitet har anmält till Universitetskanslersämbetet att hon blivit felaktigt behandlad när hon försökt byta huvudhandledare.
Universitetet hävdar att inga formella fel begåtts men ”beklagar djupt” att handledarbytet utvecklats så olyckligt.

16 september, 2016
Per-Olof Eliasson
Uppsala universitet
Uppsala universitet "ber om ursäkt" och "beklagar" tre gånger i sitt svar till UKÄ. Dessutom ska man förbättra rutiner och regelverk.

Doktoranden började sin forskarutbildning sommaren 2014. Hon upplevde snart att hon utsattes för påtryckningar från huvudhandledaren bland annat efter att doktoranden ifrågasatt planer på hur undersökningar skulle genomföras.
Följden blev att doktoranden begärde att få byta huvudhandledare.

Begäran visade sig svår att genomföra, huvudhandledaren hävdade att i så fall bör doktoranden lämna hennes externfinansierade forskningsprojekt.
Doktoranden å sin sida begärde att hennes individuella studieplan skulle bibehållas, att hon skulle få fortsätta i forskningsprojektet och att byte av huvudhandledare skulle godkännas utan förbehåll. Men handledarskiftet drog ut på tiden och sent i våras anmälde doktoranden Uppsala universitets agerande till UKÄ.

Meningsskiljaktigheter
Till doktorandens anmälan mot Uppsala universitet finns ett stort antal bilagor som ger en bild av de motsättningar som ligger bakom konflikten och de många turer som följt sedan doktoranden begärt att byta huvudhandledare.
Huvudhandledaren å sin sida anför i en skrivelse en lång rad meningsskiljaktigheter mellan henne och doktoranden samt avslutar skrivelsen med att hon som huvudhandledare inte kan tillåta att doktoranden publicerar eller på annat sätt sprider resultat som vilar på projektets design och data utan hennes medgivande.

Doktoranden hävdar också i sin anmälan att huvudhandledaren haft otillbörligt stort inflytande i processen och kunnat förhala att en ny huvudhandledare utses.

I början av sommaren ställde UKÄ en rad frågor till Uppsala universitet i ärendet och Uppsala universitet har nu svarat.

Hänvisar till konflikt
Den första frågan gäller att doktoranden ifrågasatte att hon skulle vara tvungen att byta forskningsprojekt när hon byter huvudhandledare, bland annat med hänvisning till den individuella studieplanen.

Universitetet svarar att i och med att det blivit konflikt mellan den tidigare huvudhandledaren och doktoranden kunde inte doktoranden bli kvar i projektet men att doktoranden kan använda tre påbörjade artiklar inom forskningsprojektet i sin kommande sammanläggningsavhandling.

Doktoranden har vidare ifrågasatt agerandet av ordföranden i kommittén för utbildning på forskarnivå, KUF. Hon menar att han agerat till stöd för den tidigare huvudhandledaren och ifrågasätter att avgående huvudhandledare bör ha inflytande över processen.

Universitetet tillbakavisar kritiken och hävdar det var naturligt att avgående huvudhandledare deltog i arbetet att hitta en ny huvudhandledare. Dessutom menar universitet att ordföranden i KUF bara försökt skaffa sig överblick när han inhämtat synpunkter från huvudhandledaren.

Universitetet beklagar
Att KUF däremot inte varit i kontakt med doktoranden förklaras enligt universitet av att oenigheten mellan huvudhandledaren och doktoranden i första läget var en arbetsmiljöfråga och en sådan ska hanteras av prefekten på institutionen. Dessutom hade ordföranden för KUF konstaterat att doktoranden hade stöd och hjälp av institutionens personalsamordnare med flera.
Trots detta beklagar KUF att doktoranden känt sig åsidosatt av dess agerande.

Vidare anför doktoranden att hon inte fått någon motivering till KUF:s beslut, fastän hon begärt det.
Universitet ber här om ursäkt för att beslut av KUF som uppfattas som negativt för doktoranden expedierats utan motivering.

Vidare beklagar universitet att doktoranden inte känner sig delaktig i ändringen av hennes individuella studieplan, men hävdar att den diskuterats i hennes närvaro på institutionen.

”Inga formella fel” – men…
Sammanfattningsvis menar Uppsala universitet i sitt svar till UKÄ att det inte har begått några formella fel vid hanteringen av doktorandens begäran att byta huvudhandledare.
Men å andra sidan kan inte skrivelsen tolkas på annat sätt än att universitetet medger att det brustit i behandlingen av doktoranden.

Universitetet ”ber om ursäkt” och inte mindre än tre gånger ”beklagar” det, varav en gång ”beklagar djupt”. Dessutom avslutar universitetet skrivelsen med att vetenskapsområdet ska förbättra sina rutiner och regelverk, vilket också kan tolkas som ett erkännande att frågan hanterats på ett felaktigt sätt.

Avslutningen på universitetets yttrande till UKÄ är värd att citera i sin helhet:
”Uppsala universitet beklagar djupt att ett byte av huvudhandledare på ett olyckligt sätt utvecklades till en mycket omfattande och komplicerad procedur. Vetenskapsområdet för medicin och farmaci ska därför inleda ett arbete med att förtydliga det regelverk som finns kring byte av handledare och de rekommendationer och handlingsplaner som finns för de fall då oenighet eller osämja uppstår mellan doktorand och handledare.”

När UKÄ kommer att ta ställning i ärendet är i skrivande stund inte bestämt.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023