Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

UKÄ kräver svar av Umeå universitet

UKÄ begär svar från Umeå universitet angående en anmälan från SULF om ett antal anställningsärenden vid Arkitekthögskolan. SULF hävdar att universitetet bryter mot en lång rad lagar och regler.

8 september, 2016
Per-Olof Eliasson
Mikael Lundgren
UKÄ sammanfattar sina frågor kring Arkitekthögskolan i sju punkter. Umeå universitet ska svara senast den 4 oktober.

På neutral myndighetsprosa ställer Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ett antal frågor till Umeå universitet. UKÄ vill ha svar på graverande anklagelser som SULF riktat mot hanteringen av personalärenden vid Arkitekthögskolan.

UKÄ sammanfattar sina frågor i sju punkter:

  1. SULF har tidigare begärt ut handlingar och dokumentation om ett större antal anställningsärenden vid Arkitekthögskolan. Enligt SULF:s anmälan har universitetet kunnat visa upp få sådana dokument, varför den fackliga organisationen dragit slutsatsen att regler och lagar inte följts och har därför gjort en anmälan till UKÄ.
    Med det som bakgrund vill UKÄ bland annat få svar på om anställningen av tolv namngivna lärare har föregåtts av en utlysning enligt 6 § i anställningsförordningen. Och om inte, ska universitetet ange skälen till det.
  2. Motsvarande fråga gäller att ett antal anställningar inte ska ha anslagits på universitetets anslagstavla vilket kan strida mot 7 § i anställningsförordningen.
  3. En ytterligare fråga gäller i vilken utsträckning rekryteringsprocesserna för de nämnda anställningarna inte följt universitetets anställningsordning. Universitetet uppmanas att bifoga anställningsordningen.
  4. Fjärde punkten gäller att SULF inte har kunnat få ta del av något underlag för anställningarna av de nämnda tolv lärarna. Detta har betydelse eftersom det bland annat i 4 § i lagen om offentlig anställning stipuleras att vid anställning ska avseende bara fästas vid sakliga grunder, som förtjänst och framför allt skicklighet. UKÄ vill att Umeå universitet kommenterar och bifogar eventuellt underlag till anställningsbesluten.
  5. En femte punkt är att UKÄ ber universitetet redogöra för om det finns personer anställda som gästlektor vid Arkitekthögskolan utan att de har en tjänst som lektor vid ett annat lärosäte. Det skulle enligt SULF i så fall strida mot lärosätets lokala anställningsordning.
  6. Vidare uppmanar UKÄ universitetet att kommentera SULF:s påstående att personer anställts vid Arkitekthögskolan utan att det finns intyg om anställningen, vilket skulle strida mot i 6 § i lagen om offentlig anställning.
  7. Den sista punkten där UKÄ vill ha ett klarläggande är att SULF anmält att fyra lärare vid Arkitekthögskolan inte är anställda av universitetet utan av det brittiska företaget Public Works Group, vilket i så fall skulle strida mot 4 kapitlet i 1 § i högskoleförordningen.

 – Umeå universitet kommer att avge ett yttrande i ärendet till UKÄ senast den 4 oktober. Vi avböjer att kommentera ärendet innan yttrandet är formulerat och inlämnat till myndigheten, meddelar universitetsjuristen Chatarina Larson via mejl.

Per-Olof Eliasson
Mikael Lundgren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023