Nu ska alla utbildningar nivåplaceras

Sverige inför nu nivåplacering av alla utbildningar. SUHF är avvaktande och ser ingen anledning att införa ett nytt system för nivåplacering på högskolenivå.

Det är osäkert vad systemet för nivåplacering kommer att innebära för högskolesektorn. Å ena sidan kommer en utbildning som placeras på samma nivå som en högskoleutbildning inte att betraktas som en akademisk utbildning. Å andra sidan kommer placeringen att ses som ett slags ackreditering.

Nivåplaceringen av alla utbildningar införs för att kunna göra jämförelser med utbildningar i andra europeiska länder.
– Ursprunget är att i början på 2000-talet ville EU-kommissionen stärka yrkesutbildningarna och 2008 kom den europeiska referensramen för kvalifikationer, European Qualification Framework, EQF, säger Stefan Skimutis på Myndigheten för yrkeshögskolan som har arbetat med frågan i sex år.

Vill fånga upp utbildningar i arbetslivet
Den svenska nationella referensramen för kvalifikationer, SeQF, beslutades av regeringen i augusti 2015.
– Tanken är att alla typer av utbildningar och kvalifikationer ska kunna ingå i systemet. Det som försiggår i det offentliga utbildningssystemet är den lilla volymen, den stora volymen sker i arbetslivet, i studiecirklar, på arbetsplatser. Det är dem man vill fånga upp, säger Stefan Skimutis.
Alla examina från det offentliga utbildningssystemet, exempelvis högskolor och yrkeshögskoleutbildningar, är redan nivåplacerade i referensramen av regeringen. Andra utbildningsanordnare som vill nivåplaceras enligt sina kvalifikationer måste ansöka.

Ansökan behandlas av Myndigheten för yrkeshögskolan och underställs ett råd med arbetsmarknadens parter, fackliga organisationer och relevanta myndigheter. Beslut fattas av chefen för Myndigheten för yrkeshögskolan.
Stefan Skimutis bedömer att det kommer att bli många ansökningar. En vecka efter att systemet infördes i februari i år har myndigheten redan fått sex ansökningar och åtskilliga förfrågningar.
– Många branschorganisationer filar på ansökningar, de vill få sina interna utbildningar nivåplacerade i SeQF. De vill nivåplaceras för att det kommer, enligt deras egna bedömningar, att driva på kvaliteten på de interna utbildningarna.

Myndigheter som har egen utbildning, som Försvaret, är också intresserade.
Folkhögskolor och studieförbund har framför allt visat intresse för sina konst- och kulturutbildningar. Det kan underlätta för deras elever om de till exempel vill fortbilda sig i Europa.

Kan ses som ackreditering
Stefan Skimutis påpekar att nivåplaceringen kommer att ses som ett slags ackreditering. Många kommersiella utbildningsanordnare som erbjuder exempelvis ledarskapsutbildning kommer troligen att ansöka om nivåplacering.
– I Europa används redan nivåplacering av privata utbildningar. De som har längst erfarenhet är Skottland och Irland.

Stefan Skimutis hävdar att bedömningen kommer att vara lika hård som om man vill genomföra en offentlig utbildning.
– Det kommer att vara ganska svårt att passera det nålsögat. Sedan ska vi enligt förordningen att följa upp minst en gång per tioårsperiod, eller vid behov kontrollera kvaliteten, säger han.

Bara akademisk examen inom högskolan
En nivåplacering på till exempel SeQF-nivå 6 (se faktaruta) inte är samma sak som att utbildningen är en akademisk utbildning, en akademisk examen får man bara inom högskolesystemet. Däremot kommer nivåplaceringen att kunna användas för validering och tillgodoräknande till högskoleutbildningar.
– Om någon gått en branschutbildning inom vindkraftteknik och vill ha en utbildning till högskoleingenjör, så ska en nivåplacering förhoppningsvis underlätta för lärosätet att bedöma den reella kompetensen.

Stefan Skimutis framhåller att syftet med nivåplaceringen är att synliggöra att lärande pågår på många olika ställen och på många olika sätt.
– Det har ett värde för individen, för arbetslivet och på sikt även för samhället. Inte minst ser Arbetsförmedlingen möjlighet till bättre matchning i arbetslivet.

”Har redan fungerande system”
Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, är avvaktande till systemet med nivåplacering av utbildningar.
SUHF:s representant i rådet för nivåplacering är Åsa Ekberg, chef för avdelningen Kvalitet och utvärdering vid Lunds universitet.
– Från högskolornas sida har vi lyft att vi har ett välfungerande system för klassificering och nivåer inom högskoleutbildning, inklusive forskarutbildning. Vi såg ingen anledning att inkludera dessa i nivåplaceringen, säger hon.

Hon menar att man inte har gjort en riktig konsekvensanalys. När andra aktörer i framtiden kan placeras in på en definierad nivå i utbildningssystemet kan det bli problem för kursdeltagarna om de tror att de gått en utbildning som motsvarar en högskoleutbildning.
– En eventuell konsekvens kan vara att ett stort antal individer som har fått sina utbildningar klassificerade kommer att begära tillgodoräknande, säger Åsa Ekberg.


Kategorier: Artiklar, Kvalitet, Politik, Student