Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Flyktingar tillför nya perspektiv i högskolan

Akademin letar efter former för hur nyanländas kompetenser kan tillvaratas för att bidra till arbetsmarknaden. Samtidigt ser man att de tillför högskolan kunskap och perspektiv som ger ett mervärde.

15 februari, 2016
Per-Olof Eliasson
Chalmers Students for Sustainability (CSS)
The Buddy Program startade i höstas med ett stort bullbak. Programmet drivs av en förening inom studentkåren vid Chalmers, Innovation for Integration, för att skapa en mötesplats mellan nyanlända och studenter. Första träffen under vårterminen var en brädspelskväll. Berättat av Justyna Wieczorek i arbetsgruppen ansvarig för matchningen av flyktingar och volontärstudenter.

SUHF:s konferens om lärosätenas aktiviteter för nyanlända samlade över 60 deltagare från drygt 30 lärosäten och en rad andra organisationer i Stockholm den 8 februari.
– Hela konferensen mynnade ut i att vi vill jobba långsiktigt och öppna upp högskolan både för personer som kommer med delvis dokumenterade betyg och de som saknar dokument, berättar Cecilia Christersson, prorektor vid Malmö högskola.

Det framkom att lärosätena önskar nationella riktlinjer för verksamheten med nyanlända och samordning av validering. Dessutom vill lärosätena ha särskilda pengar för att kunna intensifiera arbetet med breddad rekrytering.
– Vi önskar få ett gemensamt nationellt uppdrag kopplat till vårt arbete med breddad rekrytering så att inte lärosätena behöver konkurrera i denna viktiga satsning, säger Cecilia Christersson.

”Upphandlingarna är kortsiktiga”
I diskussionen om kompletterande utbildning kom en del kritik mot upphandlingar.
– Lärosätena är kritiska till upphandlingsförfarandet för Korta vägen som Arbetsförmedlingen använder för kompletteringsutbildning för invandrade akademiker. Vi anser att upphandlingarna är kortsiktiga och att det finns risk för att man inte tillvaratar den kompetens som lärosätena kan erbjuda dessa utbildningar.

Dessutom vill lärosätena komma in i ett tidigt skede för kartläggning av nyanländas kompetens och för studie- karriärvägledning.
– Vi vill öppna upp för lärosätena att kunna ge utbildningsinsatser tidigt, använda mentorer, och även ge möjligheter att erbjuda aktiviteter för studenter som söker asyl.

Vill komma runt språkkrav
Lärosätena önskar också komma förbi kravet på kunskaper i svenska.
– Det finns en modell som går att utvidga, ett antal bra pilotprojekt med kompletterande lärarutbildning. Man börjar med kurser på arabiska och svenskkompetensen bedöms först i slutet av utbildningsblocket.

Konferensen mynnade ut i att SUHF ska bilda en nationell arbetsgrupp.
– Vi kommer att titta på alla de goda förslag som kom fram under konferensen och sätta samman en arbetsgrupp som ska träffas redan i mars, säger Cecilia Christersson.

Ansvar att sprida demokratiska värderingar
Include, det nationella nätverket för breddad rekrytering och inkludering, arrangerade en konferens i Göteborg 10-11 februari med inriktning på flyktingsituationen. Patricia Staaf, ordförande i Include, berättar att de drygt 170 deltagarna representerade alla delar av akademin.
– Min känsla är att de som var på konferensen menar att lärosätenas samhällsansvar också innefattar ansvar för det samhälle vi håller på att bygga inför framtiden, lokalt och globalt. Vi har ett ansvar att bevara och sprida demokratiska värderingar. Det var en tydlig markering att man är beredd att ta det ansvaret, säger hon.

En fråga som det inte fanns enighet kring är om det borde finnas ett utrymme för ett ideellt engagemang inom ramen för lärosätenas verksamhet.
– Hur mycket ska ske i lärosätets namn och hur mycket ska vara fristående? Till exempel har Malmö högskola valt att använda sitt namn i Malmö University for Refugees för att samla lärosätets aktiviteter, vilket också omfattar en ideell verksamhet som bland annat handlar om att samla in pengar. Det är inte helt okontroversiellt.

En kompetensförstärkning
Patricia Staaf förespråkar pedagogisk utveckling för att ta fram nya pedagogiska metoder som är inkluderande, vilket inte bara gynnar den här gruppen utan alla studenter.
– Vi var också överens om att nyanlända och flyktingar är en kompetensförstärkning för högskolans del. Det ger ett mervärde att få in kunskaper och perspektiv som vi inte har haft.

Men Patricia Staaf påpekar att det också finns en risk. Högskolan kan inte ta in asylsökande och flyktingar på bekostnad av andra grupper. Om det blir platsbrist behöver högskolan byggas ut och takbeloppen höjas.
– Så länge platserna i högskolan räcker så är nog alla överens att vi ska underlätta för nyanlända att börja studera, men om inte platserna räcker så är det kanske inte lika självklart.

Includekonferensen har en hoppfull efterklang.
– Jag uppfattar att det var en lyckad konferens. Vi såg att det både finns en vilja och mycket stor kompetens som vi kan använda. Det är inte alls så att vi står inför en utmaning vi inte vet hur vi kan möta utan det finns många konkreta idéer hur man kan jobba och hur man kan tänka, säger Patricia Staaf.

Per-Olof Eliasson
Chalmers Students for Sustainability (CSS)

Vid svenska lärosäten pågår en lång rad aktiviteter med anledning av flyktingtillströmningen. Många av dem är aktiviteter som redan är planerade och igång, andra är nystartade. Här kommer ett axplock.

 

Utveckling av tvärvetenskaplig mooc om migrationsfrågor (Högskolan Dalarna).

 

Seminarieserieserie för allmänheten om flyktingars situation (Uppsala universitet).

 

Sfinx, svenska för nyanlända ingenjörer (KTH).

 

Validering av reell kompetens (många lärosäten).

 

Uppdragsutbildning för personal som arbetar med ensamkommande flyktingbarn (Linnéuniversitetet).

 

Forskning om integration och etablering och synliggöra relevant forskning (flera lärosäten).

 

Ideella insatser av studenter och lärare, som språkcafé, insamlingar, fadderverksamhet (många lärosäten).

 

Inrättande av tjänst för samordning (flera lärosäten).

 

Samverkan med länsstyrelser, arbetsförmedling etcetera (exempelvis Lärosäten syd i projektet Kompetenssamverkan Skåne).

 

Scholars at Risk, ta emot en hotad akademiker (flera lärosäten, koordineras av Göteborgs universitet).

 

Snabbspår för främst nyanlända lärare och ingenjörer (många lärosäten).

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023