Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Regeringens förslag är en besvikelse”

I opposition lovade den nu sittande regeringen kraftfulla åtgärder mot missbruk av visstidsanställningar. Men den proposition som nyligen lades fram blev en besvikelse, det är ett otillräckligt och urvattnat förslag.

16 december, 2015
MarieLouise Samuelsson

Det säger SULF:s förhandlingschef Robert Andersson om propositionen Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar som nyligen presenterandes av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och som regeringen vill se träda i kraft 1 maj 2016.

Missbruket sker genom att olika slags anställningsformer varvas för att undvika inlasning, vilket sker om man till exempel haft mer än två års allmän visstidsanställning inom en period på fem år.

Regeringens nya förslag är att inlasning också ska ske om man haft mer än två års allmän visstidsanställning under en period som överskrider fem år, så länge perioden är sammanhängande av allmänna visstidsanställningar, säsongsarbete och vikariat.

”Ingen effekt inom universitet och högskolor”
SULF riktade, som Universitetsläraren tidigare rapporterat, skarp kritik mot förslaget i sitt remissvar. Och det finns, enligt SULF, inget i det färdiga lagförslaget som på påverkar de närmast obegränsade möjligheterna att stapla tidsbegränsade anställningar på varandra.
– Det kommer inte att ha någon som helst effekt inom universitet och högskolor, säger Robert Andersson, som menar att staten som arbetsgivare fortfarande kan runda lagen om anställningsskydd, LAS, genom att låta en person vara tidsbegränsat anställd med stöd av någon annan reglering, som högskoleförordningen.
– I stället för att utsträcka skärpningen till att gälla alla tidsbegränsade anställningar, oavsett form, framstår det som att regeringen gör minsta möjliga förändring för att uppfylla minimikraven i EU:s visstidsdirektiv.

EU-kommissionen anser nämligen att den svenska lagstiftningen är oförenlig med EU-rättens krav, genom att det i svensk rätt saknas bestämmelser för att förhindra missbruk av visstidsanställningar så att dessa inte staplas på varandra. Sverige har dröjt med att efterkomma kraven och kommissionen har inlett ett så kallat överträdelseärende som kan leda till att Sverige stäms till EU-domstolen.

”Tveksamt om förslaget lever upp till EU:s krav”
Enligt SULF är det dock tveksamt om det nu presenterade förslaget lever upp till vad EU:s visstidsdirektiv kräver. SULF har vidare i sitt remissvar inför lagändringsförslaget understrukit att problematiken är omfattande inom högskolesektorn. Enligt Universitetskanslersämbetets senaste rapport har 31 procent av forskande och undervisande personal inom högskolan tidsbegränsade anställningar, doktoranderna oräknade.

SULF tror alltså inte att propositionen från arbetsmarknadsdepartementet kan påverka den procentsiffran i positiv riktning, i stället hoppas man på utredningen som utbildningsdepartementet har tillsatt, Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare. Utredaren Ann Fust ska bland annat ta fram förslag för ”hur användningen av på varandra följande tidsbegränsade anställningar under lång tid i högskolan kan motverkas”. Fusts utredning ska vara färdig 31 mars 2016.

MarieLouise Samuelsson

Enligt regeringens proposition ska en ny kompletterande omvandlingsregel införas för allmän visstidsanställning. Den nya regeln innebär att en sådan anställning övergår till en tillsvidareanställning när den sammanlagda anställningstiden i allmän visstidsanställning överstiger två år under en period då arbetstagaren haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete har följt på varandra.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023