Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Göteborgs universitet utreder brott mot arbetsrätten

Göteborgs universitet tillsätter en internutredning efter den uppmärksammade anmälan om brott mot arbetsrätten. I anmälan till Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som omfattar 95 fall, hävdas att tjänster systematiskt tillsatts utan utlysning och att personer felaktigt lasats in.

16 december, 2015
Per-Olof Eliasson
Göran Olofsson/GU
Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet
Det stormar på humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet.

Det är två filosofer, Jan Almäng och Christer Svennerlind, som står bakom anmälan till UKÄ.
De hävdar att det förekommit ett antal oegentligheter på humanistiska fakulteten under åren 2000–2015. Främst har de granskat filosofiinstitutionen, som sedan blev institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Båda anmälarna har arbetat vid institutionen men är inte anställda där nu.

Enligt anmälan har fakulteten i cirka 70 av de anmälda fallen struntat i utlysningsplikten i anställningsförordningen vid korttidsanställningar.
I knappt 20 fall har en person tillsvidareanställts under föregivande att hen är inlasad, trots att personen kanske haft ett år kvar till lasgränsen. Det är, enligt anmälan, ett brott mot lagen om anställningsskydd, LAS.
Den tredje kategorin är ett mindre antal fall där man har man anställt någon utan utlysning och utan att förege att denne är inlasad.

”En form av institutionaliserad korruption”
Jan Almäng och Christer Svennerlind menar att det har funnits en systematiskt tillämpad kultur; i stället för att utlysa tjänster anställer man någon man redan känner. I sin anmälan har de bifogat delegationsordningar som utfärdats vid humanistiska och vid samhällsvetenskapliga fakulteten och som ska visa på systematiken.
– Det fanns både på humanistisk fakultet och på samhällsvetenskaplig fakultet två sätt att anställa, det ena genom vanlig utlysning där vem som helst får söka, och det andra genom att prefekten väljer ut en person och ansöker hos dekanen att få lasa in den utvalda säger Jan Almäng.
– Här har man institutionaliserat en form av korruption, där man utnyttjar sitt ämbete för att gynna vissa individer, sådant måste bort, sådant ska inte få förekomma, fortsätter han.

”Fullständigt förskräckligt”
Christer Svennerlind tror att de fall som han och Jan Almäng funnit är toppen på ett isberg.
– Förmodligen har, de senaste 15 åren, majoriteten av alla fastanställda vid alla svenska lärosäten och i de flesta ämnen kommit in genom inlasning. Till att börja med är det orättfärdigt och olagligt, men det undergräver också kvaliteten i verksamheten när inte de mest meriterade får tjänsterna. Det är fullständigt förskräckligt, säger han.

Några tankar på att försöka få de som anställts på felaktiga grunder avskedade har inte Almäng och Svennerlind.
– Vi är inte ute efter enskilda, utan vi vill få en policyförändring. Helst skulle vi vilja se en ändring av lagstiftningen, men åtminstone vill vi att tillsynsmyndighet och internrevision kontrollerar att akademiska ledare följer anställningsförordningen. Det har varit nästan total avsaknad av kontroll hittills, säger Jan Almäng.

Internrevisionen ska gå igenom ärendet
Göteborgs universitets rektor, Pam Fredman, ser allvarligt på ärendet.
– Signalen som anmälan skickar är viktig. Frågan har varit uppe i universitetets styrelse och internrevisionen ska göra en ordentlig genomgång av hur det egentligen ser ut. Om det brister måste vi göra något åt det. Vi måste ju efterleva reglerna, säger hon.

”Upprörande om det stämmer”
Också SULF ser allvarligt på ärendet.
– Från SULF:s sida anser vi, om det här stämmer, att det är upprörande. Förbundet står för att anställningsärenden ska vara korrekt hanterade, med utlysningar och tillsättningar, och att de ska ske i öppen konkurrens och fullständigt transparent, säger SULF:s förbundsjurist Carl Falck.
– Visar det sig att det som hävdas i anmälan är korrekt anser vi att det är viktigt att Göteborgs universitet tar det på allvar och vidtar lämpliga åtgärder, både på den aktuella institutionen och vid hela universitetet så att sådant här systematiskt åsidosättande av anställningsregler inte kan förekomma, fortsätter Carl Falck.

”Aldrig sett något liknande”
UKÄ:s chefsjurist Christian Sjöstrand kommenterar:
– Det här är ett unikt omfattande ärende med 95 ärenden. Något liknande har vi inte sett, vare sig på UKÄ eller på föregångaren Högskoleverket.

UKÄ har ännu inte behandlat ärendet.
– Vårt sätt att hantera sådana här anmälningar är att först undersöka om det är vår uppgift att yttra oss. Eftersom ärendet rör anställningsfrågor är det tänkbart att anmälarna åtminstone i en del av fallen bör vända sig till Överklagandenämnden för högskolan, säger Christian Sjöstrand.

UKÄ kommer troligen att behandla ärendet under andra halvan av januari 2016.

Per-Olof Eliasson
Göran Olofsson/GU
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023