Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Sandwichdoktorander vittnar om diskriminering

21 procent av de moçambikier som utbildats inom Sidas sandwichprogram har upplevt diskriminering på grund av hudfärg. Det ­berättar forskaren Paula Mählck, som ser liknande tendenser i sin studie av de tanzaniska och etiopiska forskarnas erfarenheter.

15 december, 2015
Kajsa Skarsgård

Universitetsläraren har tidigare berättat om sandwichdoktoranderna, en grupp som inte syns, och delvis helt saknas, i den officiella statistiken.
Paula Mählck, lektor på ­institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet, har tillsammans med forskarkollegan Måns Fellesson under flera år jobbat med att öka kunskapen om sandwichprogrammen.
Deras första fallstudie, publi­cerad i Current ­African Issues 2013, bygger på erfaren­heterna från de 159 moçambikier som gjort sin forskarutbildning inom sandwichprogrammet 1990–2012.
Programmet syftar till att bygga upp forskningskapacitet i deltagarnas hemländer genom samarbete med ett svenskt lärosäte där en stor del av forskarutbildningen sker. Fallstudien visar att nästan alla deltagare har fortsatt att arbeta vid sitt hemuniversitet efter disputationen. Vistelserna i Sverige bidrog mycket positivt till deltagarnas karriärutveckling, men det var också en tuff tid för många.

Kände sig exkluderade
21 procent uppger att de upplevde diskriminering på grund av sin hudfärg.
– Det handlar om känslan av att bli isolerad, ibland också ignorerad, på sin svenska institution. Att man inte blivit inkluderad i institutionens vardagliga arbete och inte sedd som en forskarkapacitet, trots att många är välmeriterade forskare och praktiker med lång internationell erfarenhet, säger Paula Mählck.
I hennes och Måns Fellessons ännu opublicerade studier av de tanzaniska och ­etiopiska sandwichdoktoranderna ­visar resultaten på liknande ­mönster av erfarenheter av diskriminering.
Doktoranderna hade bäst erfarenheter från institutioner med hög andel internationell personal. Men där har de blivit integrerade i den internationella gemenskapen snarare än i den svenska.
– Det ger anledning att väcka frågor om hur svenska universitetsinstitutioner tar emot ­internationella kollegor överlag, men också hur de tar emot biståndsfinansierade doktorander som är här under speciella premisser, och hur rasifieringsprocesser påverkar bemötandet, säger Paula Mählck.

Kvinnors och mäns upplevelser delvis olika
Fallstudien har även undersökt mäns och kvinnors skilda erfarenheter av sandwichprogrammet, vilket bygger på att deltagarna växelvis vistas i Sverige och i hemlandet under utbildningstiden. Kravet på mobilitet försvårade kvinnors och mödrars deltagande, samtidigt som tiden borta från hemlandet gav dem större möjlighet till fokus på forskningen.
Männens vistelser i Sverige var generellt längre, något som upplevdes som en viktig faktor för att komma in i arbetet och aktiviteterna på institutionen.
– Resultaten stödjer internationell forskning som visar att internationell mobilitet inte är könsneutral. Ökade krav på mobilitet och villkoren för internationell mobilitet bör därför studeras som en genusfråga, säger Paula Mählck.

Generellt var deltagarna ­nöjda med handledningen i Sverige, men kvinnorna var i högre grad missnöjda.
– Här har genusforskare bidragit med viktig forskning om hur universitet är könade institutioner och att det framför allt är i informella situationer som kvinnor upplever flest diskrimineringsprocesser, säger Paula Mählck.

Kvinnorna påbörjade generellt doktorandstudierna vid en senare ålder än männen. En åldersgräns för att delta i sandwichprogrammet skulle slå specifikt mot kvinnor, eftersom de ofta avstår från att delta under barnafödande ålder.
– Förutom rasifieringsprocesser, är genus och ålders­relationer och samverkan ­mellan dessa, viktiga faktorer att förhålla sig till för att få en mer jämställd och jämlik internationalisering, säger ­Paula Mählck.

Kajsa Skarsgård

2014 fanns det 292 doktorander i Sida-stödda sandwichprogram. Deltagarna har sina hem­universitet i Moçambique, Uganda, Zambia, Kenya, Tanzania, Burkina Faso, Etiopien, Mali, Kambodja eller Bolivia, men varvar forskarstudier där med handledning och forskningsarbete i Sverige. Programmen har fått beröm för att de bygger upp forskningskapacitet vid hemuniversiteten, men deltagare har också vittnat om oklara villkor i Sverige och om att de vill att deras rättigheter tydliggörs.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023