Rektorerna fick mer makt efter autonomireformen

Rektorer och lärosätenas högsta ledningar ser autonomireformens syften som önskvärda. Men de har också fått mer makt på bekostnad av den kollegiala ledningen. Det visar en utvärdering som utbildningsutskottet låtit göra.

Uppföljningen av autonomireformen och reformen om kvalitet i den högre utbildningen beslutades 2010 och har gjorts av Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) vid Aarhus universitet. Undersökningen baseras på intervjuer med rektorer, studieansvariga och studenter samt fallstudier av utbildningsmiljöer. Uppföljningen pågår ett år till och kommer med en slutrapport 2016.
En slutsats är att lärosätena är ganska traditionella och gärna följs åt.
– Lunds universitet drev inte igenom autonomireformen i någon nämnvärd utsträckning, det tror forskningsinstitutet fick till följd att många andra lärosäten backade undan lite, säger Betty Malmberg (M), ordförande i utbildningsutskottets styrgrupp för uppföljning och utvärdering.
Det finns också en oro vid lärosätena att reformen kan medföra så stora olikheter i anställningssystemen att det skulle försvåra medarbetar-rörligheten.

Till följd av kvalitetsreformen har utbildningarna justerats och 43 utbildningar har lagts ned.
– Rektorerna är tydliga med att reformen har bidragit till högre kvalitet och att kvalitetsarbetet har kommit mer i fokus.
Kvalitetsarbetet har blivit mer systematiskt och strategiskt och examensmålen har fått en helt annan betydelse.
– Jag tycker självklart att det är viktigt att man har ett bättre fokus på detta. Det fanns studieansvariga som medgav att man tidigare hade kurser som man visste inte riktigt höll måttet men man lät dem vara. Nu har det blivit en annan genomlysning.
Kvalitetsutvärderingarna har dock visat sig vara resurskrävande. Betty Malmberg hoppas att de inte blir lika kräv-ande i fortsättningen nu när grundarbetet är gjort.

I rapporten syns också kritiken att kvalitetsutvärderingarna inte tagit hänsyn till studenternas förutsättningar och inte mätt studenternas utveckling.
– Utvärderingen ger intressanta inspel som vi som politiker måste ta till oss för att landa så rätt som möjligt i nästa steg. Nu införs ju ett nytt kvalitetsutvärderingssystem och vi får hoppas att Universitetskanslersämbetet och regeringen tar till sig de synpunkter och de resultat som har kommit fram, säger Betty Malmberg, som betonar att hela utskottet står bakom uppföljningsprojektet.


Kategorier: Artiklar, Akademisk frihet, Kvalitet, Politik