Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF:s ställningstagande strider mot egna stadgarna

Debattartikel av Lars Hallén

13 december, 2014
Universitetsläraren

I Universitetsläraren nr 9/2014 skriver SULF:s förbundsdirektör Git Claesson Pipping att SULF har ”en paragraf som gör det omöjligt att förena uppdrag för SULF och för Sverigedemokraterna”. Att vara aktiv som SD-politiker är enligt artikeln inte förenligt med SULF:s ”värdegrund” och därmed skäl för uteslutning. Uttalandet föranleds av att Dagens Nyheter den 14 juli 2014 publicerade svaren på en fråga till fackföreningarna inom LO, TCO och Saco om man kan ha ett förtroendeuppdrag i facket och samtidigt företräda Sverigedemokraterna. Av de tillfrågade LO-förbunden svarade 85 procent nej, och nej svarade också ungefär hälften av TCO-förbunden. Av de 22 tillfrågade Sacoförbunden svarade fem nej, nio hade inte tagit ställning och åtta svarade ja. Exempelvis svarade Sveriges arbetsterapeuter och Kyrkans akademikerförbund nej under det att bland annat Civilekonomerna, Jusek, Sveriges ingenjörer och Läkarförbundet svarade ja. SULF hörde till de nio förbund som inte tagit ställning. I artikeln i Universitetsläraren säger Claesson Pipping att det uteblivna svaret berodde på ett förbiseende och att SULF sällar sig till de Sacoförbund som driver linjen att Sverigedemokrater inte får ha fackliga uppdrag. Dock mildras linjen något genom att blockeringen endast avser medlemmar som är politiskt aktiva eller sådana ”som torgför ståndpunkter som inte är förenliga med SULF:s värdegrund”, men samtidigt skärps den genom att sådana medlemmar inte bara ska förvägras förtroendeuppdrag utan även om så behövs uteslutas ur förbundet. En förfrågan till kansliet om hur SULF:s ”demokratiska värdegrund” är dokumenterad och definierad besvarades med hänvisning till stadgarna, där det i första paragrafen framgår att ”förbundets verksamhet bygger på grundläggande demokratiska värderingar”. I samma­ paragraf sägs förbundet vara en partipolitiskt obunden organisation. Någon annan dokumentation av det, kanske särskilt inom utbildningsväsendet, kontroversiella begreppet ”värdegrund” förefaller inte finnas. Mot den bakgrunden är SULF:s korrigering av ”förbiseendet” bekymmersam. Till de grundläggande demokratiska värderingarna hör att vara anhängare av ett demokratiskt styrelseskick med fria och allmänna val och fri opinionsbildning och att verka för de mänskliga fri- och rättigheter som specificeras bland annat i Europakonventionen. Alla riksdagspartier torde ansluta sig till de principerna. SULF:s ställningstagande måste anses strida mot dess egna stadgar. Uteslutningshot mot dem som är aktiva i ett visst politiskt parti eller ”torgför” misshagliga åsikter hotar den fria opinionsbildningen och strider mot diskrimineringsförbudet i Europakonventionens artikel 14 enligt vilken fri- och rättig­heterna gäller utan åtskillnad på ”kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt”. Claesson Pipping framhåller att SULF inte bedriver åsiktsregistrering av sina medlemmar. Det är anmärkningsvärt att det ses som påkallat att slå fast att förbundet inte bedriver sådan olaglig verksamhet. Förbundet är ute i grumligt vatten, som det brukar heta. Den fria opinionsbildningen borde vara särskilt starkt förankrad i ett förbund vars medlemmar arbetar inom forskning och utbildning, där kritiskt tänkande, tankefrihet och yttrandefrihet är hörnstenar.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023