Forskningens kvalitet alltid i fokus för Vetenskapsrådets bidragsbeslut

Debattartikel av Sven Stafström

Bidragsbesluten inom årets stora utlysning på Vetenskapsrådet är tagna. Det är glädjande att få ta del av den enorma uppslagsrikedom och tankekraft forskarna uppvisar i sina ansökningar! I den stora utlysning som vi nu tagit beslut om fick vi in drygt 5 600 ansökningar varav 824 har beviljats. Vi fördelar omkring 3,4 miljarder kronor till forskning varav 2,5 miljarder går till fria projektbidrag, 186 miljoner kronor går till forskningsinfrastruktur och reste­rande medel går till olika typer av riktade satsningar. Vi är övertygade om att det är genom fri nyfikenhetsstyrd forskning vi kan förvänta oss banbrytande resultat som ger ny kunskap till gagn för såväl forsknings- som utbildnings- och innovationssystemet. Vi ser det som en av våra främsta uppgifter att värna den fria grundläggande forskningen, inte för att undandra oss ansvar för samhällets behov – utan tvärtom, för att forskningen ska komma till största möjliga samhällsnytta! En annan av Vetenskapsrådets uppgifter är att identifiera områden där extra insatser krävs. Exempel på riktade satsningar som utlysts i år är inom demokrati och offentlig förvaltning, lärande – hjärna – praktik, neutronspridning och alternativa metoder inom djurförsök enligt 3R-principen. I samarbete med forskare vid landets lärosäten gör vi nu också analyser av svensk forsknings styrkor, svagheter och utmaningar. Vi vill med dessa analyser identifiera strukturella behov – det kan till exempel handla om vilken typ av stöd som ska ges till unga forskare, till tvärvetenskap och till forskningsmiljöer. Det handlar också om att identifiera forskningsområden som behöver stärkas. På basis av dessa analyser gör vi riktade utlysningar eller förstärker budgeten för det fria projektbidraget inom vissa bered­ningsgrupper. Att forskare som befinner sig i början av sin karriär ges möjlighet att utveckla egna forskningsidéer är nödvändigt för att forskningen ska förnyas. Av dem som sökte bidrag från oss i våras kom drygt 1 700 från forskare som doktorerade för mindre än åtta år sedan. Av dessa beviljades cirka 160. Det ger en förhållande­vis låg beviljandegrad men vi ser det som en riktig väg att gå; Vetenskapsrådet finansierar endast de bästa unga forskarna, de som har störst chans till en framgångsrik forskarkarriär.


Kategorier: Arkiv