Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Svar till Jeff Werner: Svårt mäta måluppfyllelsen i konstnärliga arbeten

Debattsvar av Anette Gröjer och Ulrika Thafvelin

1 april, 2014
Universitetsläraren

Jeff Werner uttryckte i Universitetsläraren nr 2/2014 en besvikelse över att studenternas utställningsprojekt som ingår som en del i deras examensarbete inte omnämndes i bedömarnas yttrande över utbildningens kvalitet och att beslutsprocessen inte är transparent.
I UKÄ:s system för kvalitetsutvärdering 2011–2014 bedöms utbildningarnas resultat. Det sker genom ett peer review-förfarande där bedömarna granskar i vilken grad studenterna och därmed utbildningarna uppnår målen i examensbeskrivningarna.
Transparensen i det nuvarande utvärderingssystemet ligger i att det är mycket tydligt vad vi utvärderar mot, det vill säga ett urval av examensmål valda av bedömargruppen och som även lärosätena getts möjlighet att ha synpunkter på. Utöver det tydliggör myndigheten under det inledande upptaktsmötet med lärosätet hur utvärderingsprocessen ser ut, samt vilka bedömningsunderlag som används. Underlagen som används är självständiga arbeten, självvärderingar samt intervjuer med studenter och lärosäten. För varje utbildning på varje lärosäte analyserar bedömarna samtliga inkomna underlag och gör en sammanvägd bedömning av varje mål som sedan resulterar i en samlad bedömning av en utbildning. Hur bedömarna viktar de olika underlagen redogör de ofta för i missivet till yttrandet. Bedömningen av delmål och mål av enskilda självständiga arbeten kan även begäras ut i efterhand.
Masterprogrammet i Curating Art som utvärderats i utvärderingsprojektet Film, konst, musik, mode, teatervetenskap och textilvetenskap är inte den f�rsta utbildning med både teoretiska och gestaltande delar som utvärderats inom ramen för detta utvärderingssystem. Vår erfarenhet hittills är att utställningar, radioreportage eller andra arbeten som inte är konventionella skriftliga uppsatser är mycket svårbedömda när det gäller i vilken grad de visar måluppfyllelsen i förhållande till de mål som finns i examensordningen för generell examen. Vi är medvetna om att det därför kan finnas risk för att skriftliga underlag överbetonas på bekostnad av icke-skriftliga underlag. Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete och detta kommer att tas hänsyn till i revideringen av utvärderingssystemet. För närvarande genomför UKÄ en granskning av utbildningar som leder till konstnärliga examina. Målen för dessa är formulerade på ett lite annorlunda sätt vilket gör det lättare att relatera olika former av icke konventionella examensarbeten till dessa mål.
I det nuvarande systemet ska bedömargruppen beskriva hur de olika underlagen visar på att lärosätet säkrar måluppfyllelse. Detta gör att om underlaget vare sig visar på brister eller förtjänster i detta avseende så beskrivs detta oftast inte i texten i yttrandet. I den revidering av systemet som nu görs kommer det att finnas mer utrymme för resonerande text som inte direkt knyter an till måluppfyllelsen, men som bedömargruppen ändå anser viktig att framhålla.

Anette Gröjer,
avdelningschef, UKÄ

Ulrika Thafvelin,
utredare, UKÄ

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023