Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Kontakter mellan studenter skapar global gemenskap

Organisationen Soliya vill skapa en global gemenskap av universitetsstudenter som bidrar till att reducera spänningar mellan västerländska och muslimska länder. Genom sitt "Connect Program" har Soliya med framgång jobbat mot detta mål sedan 2003.

1 februari, 2014
Universitetsläraren

Soliya är en ideell organisation med säte i New York som erbjuder universitets­studenter möjligheter att delta i interkul­turella dialoger och utbildningar genom sitt "Connect Program" som med en speciell plattformsapplikation använder sig av nätbaserad videoteknik. Claudia Maffettone som jobbar för Soliya med uppsökande rekrytering berättar att orga­nisationen grundades i efterdyningarna av 11 september­attentaten, i en mycket svår tid för väst­östliga relationer. Hon menar att vad media då misslyckades med var att ge det som hände ett sam­manhang, att poängtera att orsaken inte var islam i sig utan att det var en brutal handling av en grupp mentalt instabila individer som ville träffa "hjärtat" i västvärldens ekonomi.
– Så vad grundarna av Soliya önskade var att skapa en säker, respektfull och konstruktiv dialog om förhållandet mel­lan öst och väst. Med hjälp av internet såg de en möjlighet att skapa kontakter mellan unga människor som annars aldrig skulle mötas, säger Claudia Maf­fettone.

Antalet studenter från muslimska län­der som studerar i väst är försumbart, och de flesta västerländska utlandsstu­denter väljer främst andra västerländska länder. Soliya menar att vårt traditio­nella utbildningssystem och media inte gör tillräckligt för att förbereda nästa generation av "påverkare" till att kunna reducera spänningar i världen. Det finns en riktning mot mer internationaliserade utbildningar, men hittills gäller detta bara för en mindre grupp.
Soliyas program däremot gör det möjligt för studenter från olika delar av världen att mötas online i realtid och dela med sig av personlig och kulturell information på ett mer personligt sätt än vid traditionella videokonferenser. Dis­kussionerna understöds av facilitatorer (underlättare) som tillhandahålls och utbildas av Soliya.
– Media går mot en allt större polari­sering och gör ofta mer för att driva oss isär än att föra oss samman. Inte heller spridningen av sociala medier ökar för­ståelsen för andra kulturer utan tenderar istället att bidra till att stereotyper stärks. Den stora utmaningen är att ändra det dominanta paradigmet för hur våra sam­hällen ser på skillnader, från ett synsätt som karaktäriseras av konfrontation och tvång till ett sätt som karaktäriseras av samarbete och medkänsla, säger Claudia Maffettone.

Soliya har arbetat med över 4 400 studenter vid 100 universitet, ett arbete som krävt både tålamod och flexibilitet. Organisationens program är på engelska, som även om det är ett globalt språk är främmande för många, och därför har man infört en arabisktalande och en engelsktalande facilitator i varje grupp. I början av många samarbeten har Soliya mött byråkrati och motstånd från den arabiska världen då många är skeptiska mot att jobba med något som kommer ifrån USA. I vissa länder, som Afgha­nistan, har det varit väldigt svårt att få tillgång till internet med tillräckligt hög hastighet.
– Samarbete initieras för det mesta genom enskilda akademiska avdelningar och professorer som ofta får jobba hårt med universitetsledningen för att få infö­ra Soliyas program. Men några allmänna universitet, som Jordaniens universitet i Amman, har välkomnat ett samarbete utan problem, säger Claudia Maffettone.
Soliya har även ett partnerskap med FN:s "Alliance of Civilizations", som i sitt arbete lägger tonvikt på att reducera spänningar mellan västerländska och muslimska länder.

Sane M Yagi, professor vid den lingvis­tiska fakulteten vid Jordaniens univer­sitet i Amman, började samarbeta med Soliya hösten 2007. Först erbjöd han elever att delta frivilligt, men under 2008 integrerade han Soliyas program som en obligatorisk del i ett engelskt kandidatprogram plus att han uppmunt­rat andra att delta. Sedan 2008 har om­ kring 330 studenter deltagit i program­met och intresset ökar.
– Studenter som deltar älskar upple­velsen och de flesta tycker att det breddar deras horisont. Det är ju så att araber har ett hatkärleksförhållande till väst. De älskar värden som frihet, demokrati och rättvisa, och de älskar de tekniska framstegen, men de hatar den västerländska politiken och det hyckleri och den exploatering som de förknippar med den. Men deltagarna i Soliyas program säger undantagslöst att den största för­ delen med att vara med är upptäckten att folk från väst är som de själva. De gillar inte politiken och de hatar hyckleri och exploatering.
Sane M Yagi tycker att den stora styr­kan hos Soliya är att de erbjuder med­lemskap till en "internationell interet­nisk klubb", som han uttrycker det. Plus att det sätt man jobbar med videoteknik gör att den andra personen blir mer verklig och mer mänsklig. Just det mer mänskliga har Soliya fått vittnesmål om från många muslimska studenter som trott att de måste försvara sig och sin tro, och sedan istället fått uppleva intressanta diskussioner med människor som upp­ riktigt önskat lära sig om deras liv.

Soliyas program utvärderas av av det neu­rovetenskapliga laboratoriet i Massachu­ setts i USA. Claudia Maffettone är stolt över de senaste resultaten, framför allt det som kom fram efter bombdådet mot Boston marathon i april 2013.
– Den viktiga frågan var vad som hän­de med attityderna mot muslimer i en amerikansk kontrollgrupp jämfört med deltagare i Soliyas program.
I kontrollgruppen kände deltagarna sig mer hotade av islam, vilket man inte gjorde i Soliyagruppen. En viss andel kände sig till och med mindre hotad av muslimer än tidigare. I kontrollgruppen upplevde deltagarna att muslimer res­pekterade USA mindre, medan Soliyas deltagare upplevde att muslimerna res­pekterade USA mer.
– För mig är detta ett av de bästa er­kännanden som Soliya kan få, eftersom det visar att vårt program motverkar en naturlig tendens att negativa hand­lingar utförda av individer tillskrivs en hel grupp, vilket verkar vara en av de processer som gör att konflikter mel­lan grupper eskalerar snabbast, säger Claudia Maffettone.

ANN-BRITT STERNFELDT

SOLIYA
Ideell organisation grundad år 2003.
Mål: att förbättra relationer mellan väst- världen och muslimska länder. Huvudkontor i New York plus ett kontor i Kairo.
Partnerskap med United Nations Alliance of Civilizations (Unaoc) sedan 2009.
Samarbetar med över 100 universitet i 27 länder. Hittills inget i Sverige.
Metod: nätbaserad videoteknologi.
Mål: Utveckla en ny generation ledare med interkulturell kompetens och utbildning inom internationella relationer och kommunikation.
Lär mer på www.soliya.net

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023