Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Skulle utvärderingarna klara en utvärdering?

Debattartikel av Andrzej Szulkin

18 december, 2013
Universitetsläraren

Matematikutbildningarna i landet har utvärderats av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) under förra läsåret. Några reflektioner kring detta.
1. Samtidigt utvärderades även bland annat teknisk fysik och elektroteknik, fysik och kemi. Resultaten för matematik blev bättre än för de övriga ämnena. Av detta kan man dra en av följande slutsatser: a) vi är så bra, b) de andra är så dåliga, c) det finns ett stort mått av godtycke i bedömningarna. Jag tenderar nog att tro att det sista alternativet är det mest sannolika.

2. Vid utvärderingen bedöms hur utbildningen uppfyller ett antal av regeringen fastställda mål. Vissa är mycket viktiga medan andra är antingen av litet eller inget intresse för matematiken (däremot kan de vara intressanta för andra utbildningar men det är en annan sak). Ändå är det lika viktigt att få godkänt på vart och ett av målen.

3. De självständiga arbetena (och det är ju de som i första hand bedöms) lästes av olika granskare och det är uppenbart att de olika granskarnas krav och tolkning av målen varierade kraftigt, det fanns ingen likformighet. Dessutom avvek ibland deras bedömningar klart från våra – de arbeten vi tyckte var bra eller riktigt bra kunde få låga betyg medan andra som vi inte tyckte var lika bra kunde få höga betyg i stället. Att olika personer har olika åsikter om vad som är respektive inte är god kvalitet är varken förvånande eller möjligt att undvika. Vad som däremot är förvånande är att UKÄ inte ser till att granskarna stämmer av sina tolkningar av målen och bedömningskriterier så att de blir mer likformiga. Och att dessa, inbördes så olika, bedömningar kan vara helt avgörande för det betyg utbildningen får.

4. Att de självständiga arbetena har en så framträdande plats i bedömningen kan resultera i att handledarna lägger sig i mer än de borde. Alla vet ju att det finns bättre och sämre studenter men när utbildningarna i praktiken bedöms efter hur bra studenterna är kan det vara frestande att se till att även en svag student, med alltför benägen hjälp av handledaren, skriver ett bra arbete.

5. Ett av målen som bedöms är studentens förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. Den förmågan besitter tyvärr inte UKÄ. Utvärderingsresultaten skulle ha varit tillgängliga i slutet av maj men beslutet har gång på gång skjutits upp tills det till sist offentliggjordes den 11 september. Häpnadsväckande att UKÄ tog sig friheten att behandla oss på det här sättet, utan att ens anse sig behöva ge en hållbar förklaring. Och inte så roligt för de utbildningar som blev underkända. I stället för att före terminsstarten planera åtgärder mot de brister utvärderingen pekat på, fick man ägna sig åt det mitt under en pågående termin.

ANDRZEJ SZULKIN
Matematiska institutionen
Stockholms universitet

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023