Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Vi är varandras arbetsmiljö

av Lars-Åke Lööv

15 december, 2013
Universitetsläraren

Så formuleras ofta essensen av den psykosociala arbetsmiljön i ett försök att göra komplexa förhållanden begripliga. I viss mening är det också så. Varda­gen för de allra flesta vid våra läro­säten är fylld med relationer. Lärare påverkar studenternas arbetsmiljö och studenterna lärarnas. Samma förhål­lande gäller mellan lärare och andra yrkeskategorier inom lärosätet. Hur vi är mot varandra, hur vi kommuni­cerar, spelar roll. Detta är en viktig arbetsmiljöfråga som ofta leder till diskussioner om yttrandefrihet och frågan om den akademiska friheten. Diskussionen om den akademiska fri­heten måste ständigt föras, likaså den om yttrandefriheten. Vi måste också ständigt stå upp för rätten till en god arbetsmiljö. Meningen att vi är varandras arbetsmiljö äger visst berättigande, men pekar enbart ut oss anställda som ansvariga för arbetsmiljöfrågan. Strukturella frågor glöms lätt bort i detta utpräglade fokus på individen. Tilldelningssystemet, som nyligen var ett inslag i P1-programmet Kaliber, är också en viktig faktor i arbetsmiljön lokalt på universitet och högskolor. Mellan minskade tilldelade medel och de ökade kraven från dagens stu­denter står lärarna ofta klämda. Att år efter år tvingas arbeta mer för att få studenterna godkända samtidigt som tilldelningen minskar, genererar arbetsmiljöproblem. I det fackliga arbetet möter vi ofta kollegor som inte längre orkar med det ökade tem­pot. SULF leder sedan länge arbetet med att ta fram fakta och argument mot den ökade urholkningen av tilldelningssystemet. Detta arbete är ett utbildningspolitiskt arbete, men också ett konkret arbetsmiljöarbete, efter­ som de negativa konsekvenserna för våra medlemmar är så stora. Arbetet med remissen kring förslaget att eventuellt inrätta högskolestif­telser har engagerat, och engagerar, många av våra medlemmar. Vi kan konstatera att många frågor kring anställningsvillkoren i en eventu­ ellt kommande högskolestiftelse är oklara. Oklara anställningsvillkor brukar inte gynna arbetsmiljön, tvärtom ökar stressen för de enskilt drabbade och därigenom påverkas arbetsmiljön negativt. Vi ser proble­met redan idag med det stora antalet visstidsanställda inom vår sektor. Arbete mot osäkra anställningsvillkor är alltså också ett arbetsmiljöarbete. Nästan alla beslut som fattas på olika nivåer, och som berör högsko­lan, har påverkan, antingen direkt eller indirekt, på arbetsmiljön för våra medlemmar. Mycket av vårt arbete som fack­ och professionsförbund har en koppling till arbetsmiljön. Vi kan också konstatera att mycket arbete av fackliga förtroendevalda lokalt läggs på ärenden som ofta har sin upprin­nelse i en bristfällig arbetsmiljö. Ett stort arbete med att förbättra arbetsmiljön görs också av alla våra skyddsombud. Arbetet med att för­ bättra arbetsmiljön är en central fråga för ett fackförbund. En god arbets­ miljö är en förutsättning för god kvalitet i undervisning och forskning. Vi är alltså varandras arbetsmiljö men politiska beslut på riksnivå och beslut på det enskilda lärosätet påverkar också i stor utsträckning vår arbetsmiljö. Arbetet med remissen kring förslaget att eventuelltoch engagerar, många av våra medlemmar. Vi kan konstatera att många frågor kring anställningsvillkoren i en eventu­ellt kommande högskolestiftelse är oklara. Oklara anställningsvillkor brukar inte gynna arbetsmiljön, tvärtom ökar stressen för de enskilt drabbade och därigenom påverkas arbetsmiljön negativt. Vi ser proble­met redan idag med det stora antalet visstidsanställda inom vår sektor. Arbete mot osäkra anställningsvillkor är alltså också ett arbetsmiljöarbete. Nästan alla beslut som fattas på olika nivåer, och som berör högsko­lan, har påverkan, antingen direkt eller indirekt, på arbetsmiljön för våra medlemmar. Mycket av vårt arbete som fack­ och professionsförbund har en koppling till arbetsmiljön. Vi kan också konstatera att mycket arbete av fackliga förtroendevalda lokalt läggs på ärenden som ofta har sin upprin­ nelse i en bristfällig arbetsmiljö. Ett stort arbete med att förbättra arbetsmiljön görs också av alla våra skyddsombud. Arbetet med att för­ bättra arbetsmiljön är en central fråga för ett fackförbund. En god arbets­ miljö är en förutsättning för god kvalitet i undervisning och forskning. Vi är alltså varandras arbetsmiljö men politiska beslut på riksnivå och beslut på det enskilda lärosätet påverkar också i stor utsträckning vår arbetsmiljö.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023