Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

UKÄ kritiserar Uppsala universitet

– Det är en mycket modig student som har gjort den här anmälan, fenomenet med skuggdoktorander är utbrett, men de flesta anmäler inte. Det säger Moa Ekbom, ordförande i SULF:s Doktorandförening om en anmälan mot Uppsala universitet där en student bland annat hävdar att hon rekryterats till en ”bluffkurs”.

15 december, 2013
Universitetsläraren

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ställer sig inte bakom påståendet om "bluffkurs", men formulerar i sitt beslut "delvis kritiska uttalanden", bland annat gällande hur Uppsala universitet har reglerat urvalet till kursen och utformningen av stipendierna.
UKÄ signalerar också att ärendet är viktigt genom att universitetskansler Lars Haikola var den som fattade beslutet.
– Det är ett viktigt ärende, det är ovanligt att någon som är antagen på en avancerad kurs gör en anmälan, de som hävdar att de är "skuggdoktorander" brukar inte vara antagna.
Det säger Christian Sjöstrand, chefsjurist vid Universitetskanslersämbetet, om fallet där alltså Uppsala universitet och institutionen för medicinsk cellbiologi och mikrobiologi har anmälts för att ha rekryterat den anmälande studenten till en "bluffkurs" och ersatt henne för arbete med stipendium istället för lön.
Anmälaren anser det "djupt omoraliskt att systematiskt förespegla henne att hon skulle bli antagen som doktorand", vilket var skälet till att hon gick med på att arbeta under dåliga villkor. Studenten skriver också i sin amälan att kursen där hon registrerades endast innehöll experimentellt arbete, ingen litteratur, ingen undervisning och ingen examination "i normal bemärkelse".

Av de svar som på begäran inkommit till UKÄ framgår föga oväntat att Uppsala universitet har en helt annan inställning till fallet. Universitetet anser inte att det vore acceptabelt att ge kurser som saknar undervisning och som enbart består av laboratoriearbete eller att beordra studenter att utföra arbete, men enligt universitetets bemötande av anmälan har det heller inte varit fallet. Uppsala universitet menar vidare att studenten varken har blivit vilseledd eller att kursen skulle ha utgjort oavlönat arbete.
– Här finns en ord mot ord-situation och UKÄ kan naturligtvis inte hålla några vittnesförhör, säger Christian Sjöstrand.
UKÄ koncentrerar sin bedömning på det som rör antagningen till kursen, studentens stipendium och kursens innehåll.
Man konstaterar bland annat att Uppsala universitet inte har kunnat visa att någon urvalsregel beslutats för den aktuella kursen och att urvalsgrunden behöver ses över.
Uppsala universitet har uppgivit att "kursen har flexibel starttid och ansökan sker löpande efter att studenten själv kontaktat en forskargruppsledare som är villig att fungera som handledare".
Enligt beslutet drar UKÄ slutsatsen att "Uppsala universitets sätt att anta studenter till kursen inte är förenligt med högskoleförfattningarnas urvalsregler".
– Vi avstår från att säga om det är fel eller inte med flexibel kursstart, men konstaterar att det är olika förutsättningar som gäller beroende på om studenten finns på plats på universitetet eller inte, säger Christian Sjöstrand.

Förutom att det sätt som använts för antagning, enligt UKÄ, på flera sätt avviker från vad som gäller för kurser på avancerad nivå noterar man att det är ovanligt att stipendierna har uppgått till relativt stora belopp (sammanlagt 147 500 kronor). Universitetet har inte kunnat visa vilka förutsättningar som gällt för att få stipendier eller på tillfredsställande sätt visat att stipendiet utlysts så att det varit känt för alla intresserade och därmed möjligt att söka.
På frågan om det som beskrivs i UKÄ:s beslutsunderlag är vanligt förekommande svarar Christian Sjöstrand att UKÄ inte drar några generella slutsatser av ärendet.
UKÄ kommer också att under 2014 följa upp vilka åtgärder Uppsala universitet vidtar med anledning av beslutet.

Moa Ekbom konstaterar att man knappast kan säga att studenten "vann" över Uppsala universitet, men hon ser själva ärendets hantering som något positivt.
– Vi är väldigt glada att universitetskansler Lars Haikola varit med och fattat beslutet, vår uppfattning är att vi för ovanlighetens skull har en universitetskansler som intresserar sig för doktorandernas villkor.

MARIELOUISE SAMUELSSON

Universitetsläraren nummer 15/2013

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023