Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Fakulteterna fick aldrig frågan

Fakulteter och vetenskapsområden inom Uppsala universitet har inte tillfrågats i det pågående remissförfarandet i frågan om högskolestiftelser. Jan Lindegren, professor i historia och dekanus för historisk-filosofiska fakulteten, har därför skrivit följande debattinlägg i form av ett ”remissvar”.

15 december, 2013
Universitetsläraren

Remissvar: Högskolestift elser – en ny handlingsform för ökad handlingsfrihet
Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet avger inte följande svar på den remiss som vi ej anmodats att svara på rörande förändringen av universitetens status från statliga inrättningar till så kallade högskolestiftelser. Självklart är det välbetänkt att inte fråga oss eftersom vi sitter inne med besvärande mycket mer kunskap om vad ett universitet är, har varit och borde vara än praktiskt taget alla andra i vårt land.
Fakulteten bejakar med stor välvilja detta regeringens nya kraftfulla slag i luften som ligger helt i linje med alla föregående. Det är endast logiskt att man i ett mediokratiskt marknadssamhälle som vårt med en långt genomförd skendemokrati och där man också för universitetens del redan infört en skenautonomi nu fullföljer politiken och förvandlar dem till skenstiftelser. Därigenom kan förhoppningsvis ytterligare steg tas på vägen mot, att med vidareutvecklande av kunskapstriangelns logik, fortsätta omstöpningen av universitet och högskolor från kunskapsproducerande och kunskapsförmedlande organisationer till omsättningsmaximerande sysselsättningsregulatorer. I det ligger inte bara ett klarsynt bejakande av tidsandan utan det är också helt i enlighet med gammal svensk tradition.
Redan Gustav Vasa insåg att kunskap, lärdom och undervisning var kontraproduktivt ur maktens synvinkel och han stängde följaktligen landets enda statliga universitet. Visserligen gav det Sverige dåligt rykte i utlandet. Men det var trots allt mycket handlingskraftigt.
Den sittande regeringen och ett antal av dess föregångare har på ett mycket bättre sätt kommit tillrätta med problematiken – att all maktutövning måste vila på ett icke föraktligt mått av mer eller mindre total okunskap och att det samtidigt inte får bli allt för tydligt att kejsaren är naken – genom att med hjälp av skenkunskap, skenautonomi och skenstiftelser omstöpa kunskapsorganisationerna till skenföretag. Förträffligt!
Eller som Astrid Lindgren så träffande och riktigt uttryckte det i boken Bröderna Lejonhjärta: All makt åt Tengil, vår befriare!

Jan Lindegren
professor i historia.
Dekanus, Historisk-Filosofiska fakulteten

Universitetsläraren nummer 15/2013

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023