EU går vidare med SULF:s anmälan

EU-kommissionen vill att Sveriges regering redovisar vilka regelverk som finns som skydd mot missbruk av tidsbegränsade anställningar. Det är ett första resultat av att SULF i juli 2012 anmälde regeringen för brott mot EU:s visstidsdirektiv.

Visstidsdirektivet innebär krav på att EU:s medlemsländer ska ha ett regelverk som innebär ett fullgott skydd mot missbruk av tidsbegränsade anställning­ar och SULF:s anmälan föranleddes av regeringens beslut om återinförande av meriteringsanställningar med försäm­rade villkor.
Kommissionen vänder sig nu till den svenska regeringen med en "informell förfrågan" om hur regelverken ser ut för att förhindra att visstidsanställningar staplas på varandra, vilket SULF fram­håller att det är möjligt att göra i upp till tjugo år.
Den "informella förfrågan" är det första av flera steg på vägen mot att frågan eventuellt blir ett ärende för EU­-domstolen. EU-­kommissionen kommer i nästa fas att ta ställning till regering­ens svar, vilket kommer att formuleras av utbildningsdepartementet. Om EU­-kommissionen är nöjd med det svaret lägger man ned ärendet. I annat fall går man vidare med en "formell underrättelse" ställd till regeringen. Åter­igen ska då utbildningsdepartementet inkomma med svar och nästa steg från EU-kommissionens sida kan då vara att rikta ett så kallat "motiverat yttrande" till Sveriges regering. Därefter ska EU­-kommissionen fatta beslut om SULF:s anmälan ska leda till att ärendet förs vidare till EU-­domstolen. Där ska det i så fall avgöras om brister i det svenska regelverket kring visstidsanställningar är att betrakta som fördragsbrott.

Också TCO har gjort en anmälan till EU­-kommissionen gällande brott mot visstidsdirektivet. Den anmälan gjordes 2007 och där har ärendet nu nått så långt som till ett "motiverat yttrande" i april i år. Ännu har dock inte EU-kommissionen fattat beslut om att ta TCO-­ärendet vidare till EU-­domstolen. Även om både TCO:s och SULF:s anmälningar berör den svenska regeringens förhållande till EU-­området "Sysselsättning, socialpolitik och inklu­dering" är det givetvis två separata fall. Möjligen, för den som vill spekulera i EU:s procedurer, kan SULF:s anmälan få EU-­kommissionen att bestämma sig för att ta TCO-­målet vidare till EU­-domstolen som i sin tur kan besluta sig för att slå ihop bägge fallen, förutsatt då att SULF:s anmälan går vidare.

MARIELOUISE SAMUELSSON

Universitetsläraren nummer 15/2013


Kategorier: Arkiv