Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Antalet uppsägningar ökade förra året

Lärosätena sade upp fler universitetslärare och forskare 2012 än föregående år. Antalet uppsagda lärare har ökat medan antalet uppsagda forskare har minskat. Det visar SULF:s årliga undersökning om övertaligheten på lärosätena.

1 april, 2013
Universitetsläraren

– Det verkar finnas en uppåtgående trend när det gäller antalet uppsagda. För tredje året i rad ökar antalet uppsagda lärare och forskare vid landets lärosäten, säger Johanna Kemi, ombudsman på SULF, som gjort undersökningen om övertalighet.
Under perioden 1 december 2011 till 30 november 2012 har minst 138 lärare och forskare sagts upp. 2011 sades 126 personer upp, jämfört med 102 personer 2010, 93 personer 2009 och 144 personer 2008. Förhandlingarna om uppsägningar har under 2012 berört minst 214 personer.
Samtliga lärosäten har besvarat enkäten. 20 av lärosätena har inte rapporterat någon övertalighet, föregående år var det 15 och året dessförinnan 25.
Antalet forskare som sagts upp har minskat. Av de 138 uppsagda är 64 forskare, dessutom har en forskarassistent, sju forskningsassistenter och två forskningsingenjörer sagts upp. Föregående år sades 87 forskare upp, året dessförinnan 77.
Färre lärare, professorer, lektorer och adjunkter, än forskare och annan forskningspersonal har sagts upp. Men det är fler lärare som sagts upp än föregående år, 64 jämfört med 38. Av de uppsagda lärarna 2012 var tio professorer, 19 lektorer och 35 adjunkter. 2011 blev fyra professorer, åtta lektorer och 26 adjunkter uppsagda.
För några år sedan sades många adjunkter upp (som mest 83 stycken 2008) men 2010 hade antalet minskat kraftigt till elva adjunkter för att sedan öka igen.
– Den fortsatt stora studenttillströmningen har bidragit till att uppsägningar av lärare fortfarande ligger på en ganska låg nivå. Men neddragningen av takbelopp i senaste budgetpropositionen har redan resulterat i vissa uppsägningar av lärare och då är det främst adjunkterna som drabbas igen, säger Johanna Kemi.
Större delen av uppsägningarna är koncentrerade till ett fåtal lärosäten.
Tre lärosäten står för drygt hälften av uppsägningarna, Stockholms universitet med 27 uppsagda, Uppsala universitet med 23 uppsagda och Mittuniversitetet med 20 uppsägningar.
Mittuniversitetet är det lärosäte som sagt upp flest lärare, medan Stockholms universitet och Uppsala universitet främst sagt upp forskare.
Förutom uppsägningen av forskare på de stora universiteten märks alltså Mittuniversitetet med 20 uppsägningar varav tio adjunkter, Högskolan i Gävle med tolv uppsagda, varav tre adjunkter och Blekinge tekniska högskola med tio uppsagda varav fem adjunkter. Tillsammans står de för hälften av de uppsagda adjunkterna.

Vid de små lärosätena har det varit ett fåtal uppsägningar. Däremot visar några små högskolor en oro inför framtiden. (Enkäterna har besvarats av personalchefer eller motsvarande vid lärosätena.)
"Det kan komma att bli personalkategorier där vi drar ned genom uppsägning eller genom att vi låter bli att återbesätta tjänster. Den ekonomiska situationen är kärvare. Det är dock inte genomlyst vilka kategorier av personal som skulle drabbas" skriver Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm befarar att 10 till 15 anställda kan beröras. "Det kan komma att bli övertalighet både för tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda lärare som beror på medelsbrist" skriver högskolan.

Också andra lärosäten befarar uppsägningar i framtiden.
"Examensprövningar ställer höga krav på lärarkompetensen vilket i sin tur leder till minskat behov av adjunkter" skriver Högskolan i Jönköping.
På grund av ett minskat takbelopp tror Mälardalens högskola att cirka tio lärare kommer att sägas upp fram till 2015, och Mittuniversitetet bedömer att "minskning av takbelopp kommer att medföra mindre antal anställda de kommande åren".
Sveriges lantbruksuniversitet fruktar större övertalighet 2013:
"Under 2013 kommer SLU att av ekonomiska skäl, bland annat minskade externa intäkter och ökade lokalkostnader, att tvingas definiera övertalighet. Omfattningen är i nuläget svår att överblicka, men en grov uppskattning är 50 till 75 personer."
Universiteten i Lund och Uppsala bedömer att övertaligheten för externfinansierade forskare kommer att fortsätta på samma nivå som nu.
– Då forskare i allt högre utsträckning tillsvidareanställs så är det troligt att antalet forskare som sägs upp till följd av brist på externa medel även fortsättningsvis kommer att ligga på en högre nivå än tidigare, då forskare ofta hade tidsbegränsade anställningar, säger Johanna Kemi.
SULF:s chefsutredare Karin Åmossa kommenterar också framtidsutsikterna.
– Regeringen har meddelat att antalet studieplatser kommer att behöva minskas de kommande åren, vilket troligen skulle innebära fler övertaligheter om det inte kan lösas med naturliga pensionsavgångar eller minskning av antalet tidsbegränsade anställningar, säger hon.

PER-OLOF ELIASSON

138 lärare och forskare uppsagda

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023