Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Förundersökning nedlagd trots brister i verksamheten

En förundersökning visar att det funnits ”flera anmärkningsvärda brister” i Centrala Etikprövningsnämndens verksamhet. Protokoll saknas eller har förblivit ojusterade, diarieföring och arkivering har varit bristfällig. Dock har bristerna inte varit av sådan omfattning att de föranleder ”straffrättsligt ansvar för tjänstefel”.

1 januari, 2013
Universitetsläraren

Detta konstaterar Åklagarmyndigheten som i slutet av december beslutade lägga ned förundersökningen mot Centrala Etikprövningsnämnden (CEPN). I nämndens uppdrag ingår bland annat tillsyn av efterlevnad av etikprövningslagen. Vidare kan de regionala etikprövningsnämndernas beslut överklagas till CEPN. Sedan 2010 utreder CEPN också, på uppdrag av lärosätena, anmälningar om misstänkt oredlighet i forskning.
Det var i september förra året som Åklagarmyndigheten tog initiativ till en förundersökning, med anledning av medieuppgifter om bland annat efterhandsdaterade dokument.
Förutom försvunna och ojusterade protokoll, brister i diarieföring och arkivering konstaterar kammaråklagare Pär Andersson att "rutiner inom nämnden för hur vissa ärenden ska hanteras har saknats. Anmälare förefaller i vissa fall inte ha underrättats om beslut som ska ha fattats. Beslut som ska ha fattats under perioden 2006–2010 har slutdokumenterats i digital form först 2012."
Också Utbildningsdepartementet reagerade på medieuppgifterna och kallade under hösten till sig CEPN:s ord-Johan Munck, justitieråd och tidigare ordförande i Högsta domstolen, som fick i uppdrag att föreslå förbättringar i CEPN:s handläggningsrutiner och arbetssätt.

Efter en översyn av rutinerna gäller nu bland annat följande för CEPN:s arbete:
"Om en anmälan till nämnden har gjorts i en tillsynsfråga och det visar sig att anmälan inte ger upphov till något tillsynsärende ska anmälaren underrättas skriftligen om detta."
Och om det inte inom tre månader (från det att anmälan kommer in) har klarlagts om CEPN ska inleda ett tillsynsärende eller inte, måste detta bli en fråga för CEPN:s "nästkommande sammanträde".
I fortsättningen ska också protokollen från nämndens sammanträden justeras av CEPN:s ordförande, istället för som tidigare av kanslichefen.
Regeringen beslutade vidare i december att CEPN ska få ny ordförande, Severin Blomstrand, tidigare justitieråd, ersätter Johan Munck. Enligt Utbildningsdepartementet har dock ordförandeskiftet inget att göra med förundersökningen.
Några exakta förklaringar till hur de konstaterade bristerna i CEPN:s ärendehantering har kunnat uppstå föreligger inte, men det står klart att det som hänt bland annat kan relateras till personalkonflikter vilket föranlett långtidssjukskrivningar som i sin tur rimligen ökat CEPN-kansliets arbetsbelastning.

Det är andra gången på relativt kort tid som instanser med ansvar för tillsyn av forskares oförvitlighet visar sig ha egna problem med ordning och reda.
I Universitetsläraren nr 7/2012 beskrevs hur Vetenskapsrådets tidigare hantering av ett fall av misstänkt oredlighet avslöjade oreda i arkiven och avsevärda brister i regler och rutiner relaterat till fallet.
Vetenskapsrådet drog med anledning av bristerna igång ett "Ordning och reda-projekt", med kompetensutveckling gällande regelverk, diarieföring och ansvarsfördelning. VR är dock inte längre ansvarigt för oredlighets-utredningar, sedan 2010 är detta som förutnämnt en uppgift för CEPN.
Arbetet i CEPN:s särskilda expertgrupp för oredlighet i forskning ska dock, enligt avgående CEPN-ordförande Johan Munck, inte ha påverkats av de bristande rutiner som beskrivs i förundersökningen.
CEPN, liksom de regionala etikprövningsnämnderna, står under tillsyn av Justitieombudsmannen och Justitiekanslern. Vetenskapsrådet (i vars lokaler CEPN har sitt kansli) står för utbildning av ledamöter och ersättare i CEPN samt i de regionala etikprövningsnämnderna.

MARIELOUISE SAMUELSSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023