Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Plattform för adjunkterna presenteras på kongressen

SULF:s styrelse har antagit en plattform för förbundets syn på universitetsadjunkter som universitetslärare. Man har tagit fasta på begreppen kontinuitet, kompetens och kvalitet samt mentorskap när man kartlagt adjunkternas värde för högskolan.

1 december, 2012
Universitetsläraren

ADJUNKTERNAS FRAMTID inom akademien är en omdiskuterad fråga, särskilt sedan 1 januari 2011 då tjänstekategorin adjunkter inte längre är reglerad i Högskoleförordningen.
Med den bakgrunden biföll SULF:s kongress hösten 2010 en motion från Sveriges Universitetsadjunkters Förening, SUAF, att utreda framtiden för universitetsadjunkterna.
Som en följd av det beslutet gav förbundsstyrelsen våren 2011 adjunktssektionen i uppdrag att ta fram en plattform för förbundets syn på adjunkter som universitetslärare. Den har nu antagits av förbundets styrelse och ska presenteras på kongressen hösten 2012.
Som utgångspunkt i arbetet med plattformen gjorde SUAF:s styrelse en mindre undersökning på Malmö högskola, Umeå universitet, Högskolan Väst, Örebro universitet, Luleå tekniska universitet, Högskolan i Jönköping och Stockholms universitet.
– Var och en av oss i styrelsen gick hem till våra lärosäten och gjorde intervjuer med prefekter eller avdelningsledare eller liknande, säger Iréne Bernhard, ordförande för SUAF och adjunkt inom medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan Väst.
Man ställde fyra frågor:
• Hur skulle situationen på institutionen se ut utan universitetsadjunkter?
• Vad ser du som universitetsadjunktens speciella värde för institutionen?
• Vilken speciell kompetens har en universitetsadjunkt?
• Kommer ni att rekrytera fler universitetsadjunkter?
Bland annat mot bakgrund av svaren på frågorna har adjunktssektionen utarbetat plattformen.
– Vi menar att det finns en roll för universitetsadjunkter i verksamheten.
– Det har vi grundat på faktorerna kontinuitet, kompetens och kvalitet samt mentorskap. Kring de fyra orden har vi skrivit samman en ganska kort plattform, för vi menar att en plattform inte ska vara något stort dokument.

SUAF MENAR ATT kontinuiteten är nödvändig både inom kurser och program. Studenter pekar ofta på att det måste finnas en röd tråd i utbildningen; att den ska bära framåt utan överlappning mellan olika moment och att de olika delarna i utbildningen ska höra samman.
– För att kunna säkerställa en sådan röd tråd i kurser och program behövs överblick. Ofta har vi universitetsadjunkter den överblicken och helhetsbilden på grund av att det är vi som undervisar mest.
SUAF:s styrelse anser också att universitetsadjunkters kompetens ofta är mycket bred. Deras pedagogiska kompetens omfattar ofta erfarenhet av många olika pedagogiska metoder och förhållningssätt.
Universitetsadjunkten är dessutom inte sällan studenternas första länk tillden aktuella forskningen inom ämnesområdet.
– Universitetsadjunkter är en viktig del av forskningsanknytningen. Det är något som kan förstärkas exempelvis genom att universitetsadjunkter kan delta i forskningsprojekt inom ramen för sin kompetensutveckling. Vi i SULF ser ett speciellt värde i att universitetsadjunkter ges möjligheter till kompetensutveckling och att de ska ha rätten att prövas för befordran till lektor, säger Iréne Bernhard.
Hon påpekar att universitetsadjunkter dessutom ofta har specialistkompetens som kan vara svår att hitta inom högskolan, som professionskunskap från näringsliv och offentlig verksamhet. Universitetsadjunkter kan också ha ett omfattande nätverk som bidrar till kontakter mellan högskola och omgivande samhälle.
Iréne Bernhard anser att de här uppräknade faktorerna ger uttryck för universitetsadjunkternas roll i att stärka kvaliteten i utbildningen. Dessutom kan adjunkter bidra till att kunskaper sprids om hur man undervisar.
– Adjunkters erfarenhet är värdefull vid mentorskap för doktorander och andra nya lärare som ska börja undervisa.

SYFTET MED att ta fram plattformen är dubbelt.
– Vi i SUAF, och också SULF-styrelsen, tycker att plattformen ska kunna fungera som ett underlag för förbundets förtroendevalda i arbetet med anställningsordningar på de olika lärosätena och att den kan vara ett stöd i kommande diskussioner om arbetstidsavtal.
– Det andra användningsområdet ser vi som mer övergripande och långsiktigt. Plattformen ska vara SULF:s politiska ställningstagande i diskussioner med politiska makthavare i samhället.
Som helhet är plattformen ett försvar för universitetsadjunkter som kategori.
– Det är ett jätteviktigt arbete som vi gjort, där vi påvisat betydelsen av universitetsadjunkter med speciell kompetens och speciellt värde för högskolan.
När SUAF gjorde den här undersökningen blev det en positiv överraskning.
– Alla som intervjuades sade att vi behöver både lektorer och adjunkter. Men samtidigt ser jag en stor risk när man som vid Stockholms universitet inte anställer universitetsadjunkter utan en helt annan kategori adjunkter med lägre kompetens. Men jag ser ändå positivt på universitetsadjunkternas framtid, säger Iréne Bernhard.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023