Nästa utvärdering klar redan i maj?

Senare i maj eller i juni offentliggörs Högskoleverkets kvalitetsutvärdering av utbildningar i företags ekonomi, det största ämnet inom svensk högre utbildning.

RESULTATEN SOM RÖR kandidat, magisteroch kandidatnivå i företagsekonomi ingår i den första omgången av utvärderingar enligt det nya systemet för kvalitetsutvärdering.
Kvalitetsutvärderingssystemet som har varit och fortfarande är ifrågasatt, kan nu och de närmaste åren därmed sägas vara en del av lärosätenas vardag.
Högskoleverket kommer framöver kontinuerligt att offentliggöra resultatet av utvärderingarna. Omgång två ska, enligt Högskoleverkets planering, vara slutförd i slutet av höstterminen. Ytterligare en utvärderingsomgång, som bland annat omfattar ingenjörsutbildningarna, väntas vara färdig i maj 2012.

I FÖRSTA OMGÅNGEN, som i huvudsak offentliggjordes den 25 april, ingår ämnena arbetsvetenskap, ekonomisk historia, geovetenskap och kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, nationalekonomi och psykologi.
Utbildningarna får omdömen enligt en tregradig skala, mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.
Utvärderingarna genomförs av externa bedömargrupper och studenternas självständiga arbeten (examensarbeten) utgör det mest väsentliga underlager för beslut.
Att vikten lagts vid examensarbeten har inneburit att Högskoleverket tvingas justera systemet, för att en utbildning ska anses utvärderingsbar krävs minst fem självständiga arbeten under de senaste tre åren. Utbildningar utan tillräckligt antal examensarbeten kommer att "utvärderas på annat sätt".

I DEN OMGÅNG som presenterades i april fi ck 29 utbildningar av sammanlagt 189 (på 26 universitet och högskolor) omdömet "mycket hög kvalitet", 119 utbildningar "hög kvalitet" och 41 utbildningar "bristande kvalitet". Av de 29 som fi ck högsta betyg är 16 utbildningar inom geovetenskap, medan journalistutbildningarna kommer sämre ut, varannan, fem av tio, får omdömet bristande kvalitet. Inom nationalekonomi underkändes 14 av 45 utvärderade utbildningar. Kvalitetsutvärderingen som omfattar samtliga högskoleutbildningar som leder till examen, cirka 6 000, ska vara genomförd 2014.

MARIELOUISE SAMUELSSON


Kategorier: Arkiv