Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Två olika kategorier adjunkter på Stockholms universitet

Vid Stockholms universitet finns numera två typer av adjunkter. Universitetet nyanställer inte längre några universitetsadjunkter. Istället har man infört en ny kategori, adjunkt, som ska undervisa på kurser utan forskningsanknytning.

1 mars, 2012
Universitetsläraren

GENOM DEN SÅ kallade Autonomireformen är sedan 1 januari 2011 tjänstekategorin universitetsadjunkt inte längre reglerad i Högskoleförordningen. Stockholms universitet har nu valt att inte nyanställa några fler universitetsadjunkter.
De som redan är anställda som universitetsadjunkter har samma villkor som förut och rätt till befordran om de tar doktorsexamen.
Däremot har man vid universitetet infört en ny kategori, adjunkt. Den nya kategorin adjunkt har inte rätt till befordran. Om en adjunkt av det nya slaget skulle skaffa sig forskarutbildning så är denne istället hänvisad till att söka utlysta tjänster.
– Vi har beslutat att vi inte ska ha universitetsadjunkter på Stockholms universitet. Universitetslärare ska i princip vara disputerade, alltså vara lektorer eller professorer. Och vi ska inte ha kvar anställningsformen universitetsadjunkt, säger Kåre Bremer, rektor vid Stockholms universitet. Men de universitetsadjunkter som redan är anställda ska inte sägas upp. De kommer att finnas kvar tills vidare.
– Faktum är att vi haft ett omfattande program där universitetsadjunkter fått möjlighet att slutföra en forskarutbildning. Ett ganska stort antal har också gjort det, säger Kåre Bremer.
Grundinställningen vid Stockholms universitet är alltså att alla lärare ska vara disputerade.

MEN ENLIGT Kåre Bremer finns det en viss del av utbildningen som inte har någon forskningsanknytning och där det inte är rimligt att ha disputerade lärare. Det kan vara färdighetsträning i språk på grundutbildning för nybörjare eller vissa typer av handledare i verksamhetsförlagd utbildning.
– Därför har vi skapat en ny kategori för den här undervisningen som inte har en akademisk nivå. Vi kunde ha kallat den undervisningsassistent men den fick beteckningen adjunkt. Det är viktigt att framhålla att det är något helt annat än universitetsadjunkt, säger Kåre Bremer.
Han menar att det inte är någon diskriminering att den nya kategorin adjunkt inte får rätt till befordran.
– De nya adjunkterna är en viktig del av vår lärarkår men de har lika lite behov av forskarutbildning som institutionssekreterare eller laboratorieassistenter, säger han.

IRÉNE BERNHARD, ordförande för Sveriges Universitetsadjunkters Förening, SUAF, anser att den nya kategorin adjunkt är olycklig och kan komma att innebära en begreppsförvirring och ökar otydligheten för kategorin universitetsadjunkt.
– Jag tycker detta innebär en destruktiv utveckling vad gäller begreppet adjunkt, säger hon.
Hon anser att det är självklart att de nya adjunkterna är en helt annan kategori än universitetsadjunkt, men att många inte kommer att skilja på universitetsadjunkt och "adjunkt på universitetet".
– Det finns en stor risk att man kommer att uppfatta de nya adjunkterna som universitetsadjunkter och det kan bidra till att sänka statusen på universitetsadjunkter som yrkeskategori.
Hon menar att det innebär ett missbruk av begreppet universitetsadjunkt.
– Många kommer att koppla ihop den nya kategorin med universitetsadjunkt och kommer att tro att det är så som universitetsadjunkter är; några som utför undervisning som inte är på akademisk nivå och som inte har forskningsanknytning.
Iréne Bernhard anser också att det ligger en motsättning i att de nya adjunkterna ska undervisa på kurser som inte håller akademisk nivå.
– Hela vår verksamhet ska ju vara på akademisk nivå och ha forskningsanknytning. Också nybörjarkurser i språk bör väl ha krav på forskaranknytning. Här särskiljer man forskning och under visning på ett sätt som är olyckligt. Frågan är om det inte strider mot Högskolelagen kapitel 1 3 §.
Iréne Bernhard anser också att det är upprörande att man vid Stockholms universitet helt kommer att upphöra att anställa universitetsadjunkter,
– Jag vet att universitetsadjunkter behövs och tycker att man ska återinföra kategorin universitetsadjunkt i Högskoleförordningen.
Även om universitetsadjunkt inte längre regleras i Högskoleförordningen, som lektor och professor, känner Iréne Bernhard till flera lärosäten som behållit universitetsadjunkt i sina anställningsordningar.
– Jag hoppas innerligt att den här nya kategorin adjunkt inte sprider sig till fler lärosäten, utan att man anställer universitetsadjunkter som har rätt till kompetensutveckling och rätt till befordran.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023