Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Läraren sitter på två stolar – när ska hon falla emellan?

Debattartikel av Therésè Skoog

1 mars, 2012
Universitetsläraren

Universitetslärargärningens essens består i att utifrån den egna forsknings- och i viss mån erfarenhetsbaserade expertisen samt kurslitteraturen förmedla kunskaper och att på olika sätt stimulera studenters kunskapsinhämtning och utveckling. Det är ett härligt uppdrag, både roligt och betydelsefullt. Vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ska stå i fokus i ett givet undervisningstillfälle eller kurs, specificeras av lärandemålen i den aktuella kursplanen. Efter avslutad kurs ska studenten erhålla godkänt betyg om denne uppfyller de lärandemål som specificeras i kursplanen. I de flesta kurser (uppsatsskrivning undantaget) sitter läraren på två stolar iminerande. När ska hon falla emellan? Min uppfattning är att läraren inte ska både undervisa och examinera på samma kurs. Det är en tydlig jävssituation. Läraren är per definition partisk eftersom hon eller han i viss mån bedömer sin egen insats och han eller hon påverkar dessutom sin framtida arbetsbelastning i och med eventuella omexaminationer. Det får inte finnas utrymme för tvivel kring på vilka bevekelsegrunder ett godkänt betyg satts. Betygssättning är myndighetsutövning och bör som sådan karaktäriseras av hög rättssäkerhet. Som forskare strävar vi efter att minimera ”bias”; det borde även gälla när vi arbetar som lärare. Att avidentifiera tentor är ett sätt att hantera att studenter på individnivå ska få en rättvis bedömning, men många kurser innehåller examinationsmoment där studenten mycket väl är identifierad och avidentifieringen påverkar inte att läraren bedömer sin egen insats eller påverkar sin framtida arbetsbörda (eller det egna ämnets ekonomi). Det är alltså inte en tillräcklig åtgärd. För att läraren inte ska falla mellan stolarna bör upplägget vara annorlunda än nu. En lärare bör planera, leda och genomföra undervisningen och en annan lärare bör utföra granskningen, det vill säga examinationen av studenterna. Eftersom lärandemålen är (eller ska vara) tydligt specificerade i kursplanen, borde det inte vara några svårigheter för en utomstående granskare, själv med expertis inom området, att ansvara för examinationen. I normalfallet bör den examinerande läraren formulera och bedöma skriftliga uppgifter, inklusive tentamina. Om läraren vill examinera genom seminariediskussioner eller praktiska moment som den under visande läraren leder, kan bedömningen enkelt ske genom att den examinerande läraren observerar momenten, på plats eller via inspelning i efterhand. I många andra sammanhang är uppdelningen mellan genomförande och granskning sedan länge förespråkad och använd praxis. En grupp professionella genomför en insats och en annan grupp har till uppgift att bedöma resultatet av densamma. Syftet är att kvalitén ska säkerställas. Så är det när vi publicerar forskningsrapporter (peerreview processen); så bör det vara när vi utbildar. Examensuppsatsen, där handledare och examinator inte är samma person, är undan taget som belyser regeln. Den föreslagna förändringen borde på sikt vara kostnadsneutral, då timmar byts mot timmar, vilket talar för förändringen. Att de studenter som tar examen vid högskolor och universitet håller en garanterat hög nivå ser jag som vårt viktigaste mål. Att skilja utföraren av undervisningen och granskaren av studenternas kunskaper och färdigheter är angeläget, både i kvalitetssäkrings- och rättssäkerhetssyfte. Låt inte läraren falla emellan stolarna och i raset dra med sig studenternas kunskapsnivåer och därmed samhällets utveckling och framtid! THERÉSE SKOOG Universitetslektor i psykologi Örebro universitet

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023