Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF-kritik mot tolkning av upphovsrätt

Chalmers tekniska högskola har i ett rektorsbeslut bestämt att lärosätet har nyttjanderätt till undervisningsmaterial som lärarna framställer i tjänsten. SULF:s förbundsjurist Carl Falck är mycket kritisk. – Det är helt uppåt väggarna att resonera som man gör på Chalmers, säger han.

20 december, 2011
Universitetsläraren

REKTORSBESLUTET PÅ CHALMERS har sitt ursprung i ett SUHF-seminarum 2009 om "Upphovsrätt i viss akademisk verksamhet". Därefter arbetade ett antal högskolejurister vid Kungliga Tekniska högskolan, Luleå Tekniska universitet, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås och Chalmers fram ett gemensamt policyförslag som nu med vissa justeringar i skrivningen alltså blivit ett rektorsbeslut på Chalmers.
I Chalmers rektorsbeslut 10 oktober 2011 förutsätter man att arbetsgivaren har nyttjanderätt till upphovsrättsligt material som framställs av en anställd. Man hävdar att det även gäller högskolans lärare och att högskolan därmed får rätt att fritt använda undervisningsmaterial som läraren framställer i tjänsten, "i högskolans normala verksamhet och för de undervisningsändamål som kunnat förutses vid undervisningsmaterialets tillkomst". Och "ingen särskild ersättning utöver lön ska utgå for nyttjandet" och "nyttjanderätten är obegränsad i tid".
I beslutsdokumentet preciserar man att detta gäller allt material som är tänkt att användas i undervisningen, oavsett medium, som PowerPointpresentationer, inspelade föreläsningar, fotografier, examinationsmaterial och studiehandledningar.
Vidare anser man att högskolan har "rätt att tillgängliggöra, framställa exemplar och lagra undervisningsmaterialet samt nyttja undervisningsmaterialet för undervisningsändamål och genomföra nödvändiga bearbetningar och uppdateringar".
Enligt rektorsbeslutet ska dessutom Chalmers ha kvar rätten att använda lärarens undervisningsmaterial efter att läraren slutat på lärosätet.
Saco-S vid Chalmers har inte några invändningar mot beslutet.
– Utgångspunkten för oss är vårt arbetstidsavtal som reglerar verksamheten utifrån årsarbetstid och förtroendearbetstid. Då ingår det i våra arbetsuppgifter att framställa undervisningsmaterial som ju sedan kan komma att nyttjas av andra. Märk väl att upphovsmannarätten inte påverkas, vi harfull frihet att använda vårt material för de ändamål vi önskar, säger Jan Lindér, ordförande i Sacorådet och ordförande i Sveriges Ingenjörer vid Chalmers.

SULF:S FÖRBUNDSJURIST Carl Falck har en helt annan syn på saken. – Det är visst fråga om upphovsrätt. Generellt gäller att läraren har rätt till sitt material. Om arbetsgivaren har bestämt att den fritt kan att använda materialet är det ett intrång i lärarens upphovsrätt och är i strid med gällande lagstiftning, säger han.
Carl Falck påpekar att enligt lagen om upphovsrätt har upphovsmannen alltid ekonomisk och ideell rätt till sitt material.
– Det finns ett undantag för anställda där arbetsgivaren har rätt till material som framställs i tjäns-. Men för akademiska lärare finns ett undantag (det så kallade lärarundantaget) från undantaget, det vill säga tillbaka till grundregeln att det är upphovsmannen som har rätt till sitt verk. Alltså, det material en lärare producerar i tjänsten tillhör läraren.
Carl Falk menar att upphovsrätten vid högskolan är en direkt parallell till hur upphovsrätten generellt fungerar.
– Om jag skriver en bok och ger ut den kan du köpa ett exemplar och ta en kopia för privat bruk. Om du är lärare kan du också ta kopior av ett visst antal sidor och använda dem i din undervisning. Men du kan inte fritt använda och offentliggöra ett verk du inte har upphovsrätt till och du har inte dispositionsrätt att använda det framöver.
Enligt Carl Falck gäller detta också vid högskolan; i och med att en universitetslärare har upphovsrätt till sitt material kan inte arbetsgivaren ta sig rätten att disponera det materialet.
Till saken hör att universitetslärare i allmänhet inte har skyldighet att producera läromedel.
– Det är en helt annan sak att ta fram material till sin egen lektion, det gör läraren på eget initiativ och utifrån egen kunskap. Och det har arbetsgivaren ingen dispositionsrätt till.
Carl Falck påpekar att det finns undantag.
– Till exempel om högskolan gör en anpassad utbildning för de anställda vid en industri för att de ska förstå teorin bakom en komplicerad process. Då kan upphovsrätten till det specialiserade materialet som läraren tar fram på uppmaning av arbetsgivaren tillfalla arbetsgivaren.
Men, slår han fast, vid vanlig undervisning överförs inte upphovsrätten till arbetsgivaren. Att det är möjligt att i anställningskontrakt avtala att arbetsgivaren har dispositionsrätt till lärarmaterialet, innebär inte att arbetsgivaren generellt har den rätten.
Med anledning av ett liknande beslut på Kungliga Tekniska högskolan som det vid Chalmers har medlemmar hört av sig till SULF. Saco-S har därför påkallat förhandling på KTH.
Carl Falck har själv varit på KTH och förhandlat i ärendet för Saco-S.
– Men vi kan inte föra frågan vidare utifrån ett teoretiskt resonemang i ett rektorsbeslut utan kan gå vidare först när det blir ett ärende som rör en enskild medlem som drabbats av beslutet.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023