Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Det saknas stipendier, stipendier, stipendier”

Höga studieavgifter och få stipendier är den främsta orsaken till att internationella studenter som blivit antagna till Lunds universitet inte påbörjat studierna. Det visar en ny enkätundersökning. – Vi misstänkte att det var så men nu vet vi det också, säger Richard Stenelo, biträdande sektionschef för externa relationer vid Lunds universitet.

20 december, 2011
Universitetsläraren

DET MYCKET TYDLIGA budskapet av den här undersökningen är att ekonomin är det stora problemet för de internationella studenterna.
– Slutsatsen av enkäten är framförallt att det saknas stipendier, stipendier, stipendier, säger Richard Stenelo.
Han menar också att anmälningsavgiften på 900 kronor internationellt sett är alldeles för hög. Redan den är en tröskel som stoppar många från att söka.
– Vi måste få regeringen att sänka anmälningsavgiften. Den måste ner, säger han.
Enkäten från Lunds universitet gick ut till alla internationella mastersstudenter som antagits, men inte kom till universitetet. Bland dem finns både utomeuropeiska studenter som måste betala avgift och europeiska studenter som inte behövde göra det. Men den övervägande delen kommer från länder utanför Europa.
Deltagarna i enkäten kommer från 50 olika länder, de flesta utomeuropeiska. Flest kommer från Iran, 14, Tyskland, 13 och Turkiet 11 personer. Sedan följer i fallande skala Bangladesh, Kina, Uganda, Etiopien, Indien och Nigeria.
Nästan tre fjärdedelar (73 procent) av studenterna hade sökt också till andra universitet, främst i Tyskland, Storbritannien, Holland – och Norge där det är gratis att studera. Många hade också sökt till andra svenska universitet.
– Det är intressant att se vilka som är våra största konkurrentländer, kommenterar Richard Stenelo.
På frågan om varför studenten inte började studera vid Lunds universitet svarade majoriteten, 53 procent, att de inte hade råd med terminsavgifter och uppehälle i Sverige. 30 procent började däremot studera på andra universitet, ofta sådana med gratis studier eller lägre terminsavgifter. Dessutom hade 11 procent fått stipendier till andra universitet.
– Det är ett helt acceptabelt bortfall till andra universitet. Problemet som vi ser är det stora bortfallet av dem som inte har råd med avgifterna, säger Richard Stenelo.

ENKÄTEN GER OCKSÅ svar på hur de internationella studenterna hittat Lunds universitet. Det verkar finnas två effektiva kanaler, bekantskapskretsen och internet.
Spridning genom sociala nätverk är uppenbart mycket viktigt. En tredjedel (32 procent) hade hittat Lunds universitet genom vänner och familj.
Nästan lika många hade hittat det genom universitetets webbplats eller genom Studera.nu (30 procent vardera). Var femte (21 procent) hade hittat universitet genom Google eller annan sökmotor. (I enkäten kunde man välja flera svarsalternativ).
– Vår hemsida är en mycket viktig kommunikationskanal och hur Studera.nu är utformad och den information som finns där är också mycket viktigt. Vi måste också jobba med Google optimering och liknande, säger Richard Stenelo.
Bara någon enstaka procent uppgav att de fått kontakt med Lunds universitet genom ett möte med en representant för universitetet på till exempelen mässa. Richard Stenelo påpekar att universitetet bara deltagit i mässor i sex länder medan de studenter som svarat på enkäten kommer från 50 länder.
Och det verkar som den personliga kontakten är av stort värde, enligt en undersökning bland de studenter som verkligen började studera i Lund. – Vi vet att av dem som har betalat och kommit hit har cirka 10–15 procent träffat oss på mässor.
Enligt enkäten är det också bara någon procent som blivit värvad av en agent för universitetet. Men också där är helhetsbilden annorlunda.
– Från Kina, det enda land där vi använde agenter, kommer cirka 25 procent via agenter. Det innebär att cirka en tredjedel av de betalande kineserna kommer via någon marknadsföringsaktivitet vi gjort.
Trots att de studenter som deltar i den här enkäten valde eller tvingades att avstå från studier i Lund var de inte negativt inställda till universitetet.
– Intressant är att 85 procent skulle kunna tänka sig att söka till Lunds universitet igen. Vi fick också uppmuntrade ord i enkäten och de uppgav att de var nöjda med den hjälp de fått under ansökningsprocessen, säger Richard Stenelo.

ENKÄTEN GAV OCKSÅ indikationer på hur de olika processerna under ansökningen fungerat. I stort verkar ansökningarna via Studera.nu fungera väl medan det har varit en del problem med uppehållstillstånden.
Ett särskilt problem är att det är så svårt för studenter att få någonstans att bo i Lund. "Mycket svårt", "frustrerande" och "fruktansvärt" kan man läsa i kommentarerna i enkäten. Några har valt andra universitet för att de inte hittat någon bostad i Lund.
– Vi förlorar duktiga studenter för att vi inte har bostäder, säger Richard Stenelo.
En slutsats av enkäten är att Lunds universitet inte hade kunnat göra så mycket mer för att få de här studenterna att börja vid universitetet.
– Några saker hade vi kunnat göra som att erbjuda fler bostäder. Men det stora problemet är finansieringen. Och det kan vi inte påverka annat än genom att få fler stipendier, säger Rickard Stenelo.
Lunds universitet arbetar på att skaffa egna stipendier, men det kommer att ta lång tid att bygga upp stipendiefonder som är tillräckligt stora för att göra någon skillnad.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023