Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nytt avtal ska slutas med Bonus presskopia

Regeringen har sagt upp avtalet med Bonus presskopia och nu ska lärosätena själva sluta avtal. SUHF har påbörjat förhandlingarna för att få en gemensam överenskommelse för alla lärosäten.

30 november, 2011
Universitetsläraren

REGERINGEN SADE UPP avtalet 24 februari och det löper ut kommande årsskifte.
Staten vill att universitet och högskolor själva ska förhandla fram ett nytt avtal. ”Detta ska säkerställa att aktuella behov uppfylls och att lokala förhållanden beaktas”, som regeringen utrycker det.
– Förhållandena är ganska likartade vid de olika lärosätena. Så mycket lokala förhållanden kanske det inte blir fråga om, utan snarare nutida gällande behov. Situationen på fem till tio års tid har förändrats, vilket gör det nödvändigt med ett nytt avtal, säger Lars Lustig, universitetsdirektör i Umeå.
Frågan diskuterades inom SUHF och man kom fram till att istället för att 39 lärosäten förhandlar var och en för sig är det bättre att man gemensamt förhandlar fram ett avtal. Man gav uppdraget att förhandla till en delegation som består av ordförande Lars Lustig, förre förvaltningschefen vid Kungliga musikhögskolan John Fürstenbach, Kjell Gunnarsson, förvaltningschef vid Malmö Högskola och Chatarina Larsson, universitetsjurist i Umeå.
– Avtalet behöver anpassas till hur verkligheten ser ut i lärosalar och virtuella lärplattformar. Ett nytt avtal behöver vara tekniskt neutralt, säger Lars Lustig.
Det här är ingen konfliktfråga, utan Lars Lustig upplever tvärtom att det finns en samsyn i denna fråga mellan SUHF och Bonus Presskopia.
– Jag läste i en rapport från Högskoleverket att sedan 2002 har distansundervisningen ökat med 100 procent vid svenska lärosäten. Så våra lärare befinner sig redan i stor utsträckning ute på nätet och där kommunicerar man med studenterna.

DET NUVARANDE AVTALET mellan staten och Bonus presskopia utgår lite hårddraget från att läraren vill kopiera text på papper och dela ut till studenterna.
Men med ökande användning av digitala medier i undervisningen är det naturligt att andra sätt att presentera material för studenterna blir vanliga, som via internet på datorer, läsplattor och smarta mobiltelefoner.
Och det är inte längre bara fråga om att kopiera artiklar ur böcker eller tidskrifter. Text, ljud, bild, animationer bärs alla av digitala medier och kan användas tillsammans i samma lektion eller föreläsning.
Det nuvarande avtalet är inte anpassat för denna nya situation.
Ett exempel: Det är inga problem om en lärare vill kopiera digitala bilder och visa med ett presentationsprogram som Powerpoint.
Men om läraren sedan spelar in föreläsningen för att till exempel använda den i distansundervisning är det stopp.
En lärare har för närvarande inte rätt att använda andras upphovsrättsskyddade material, som konstverk, i en inspelning av en föreläsning. Då krävs det separat tillstånd från den som äger upphovsrätten till bilden.
– Avtalet behöver anpassas till dagens verklighet där läraren ofta finns ute på nätet på lärplattformar och där digital lagring, överföring och kopiering är vardag, säger Lars Lustig. Själva förhandlingarna är ännu bara i inledningsskedet. Målsättningen är att få ett adekvat avtal och bli klara tills det gamla avtalet löper ut vid årsskiftet.

Bonus presskopia är en paraplyorganisation som bevakar rättigheter för text, bild noter. Lärosätenas avtal med Bonus presskopia gör det möjligt för lärare att använda upphovsskyddat material utan att kontakta varje rättighetsinnehavare. Bonus presskopia sluter inte bara avtal om kopiering på universitet och högskolor, utan också på exempelvis grundskolor, gymnasieskolor, kyrkor och studie förbund. En av medlemmarna i Bonus presskopia är läromedelsförfattarnas organisation, SLFF.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023