Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Gå till AD eller inte?

1 mars, 2009
Universitetsläraren

I MITT ARBETE som förbundsjurist på en facklig organisation får jag ofta frågan varför, eller varför inte, förbundet för en tvist till Arbetsdomstolen.
I januari stämde SULF Högskolan i Gävle till AD i ett mål om uppsägning.* Samtidigt har SULF bestämt att inte stämma ett annat lärosäte till AD. Vad avgjorde att vi i det ena fallet valde att gå vidare men inte i det andra fallet?
Innan det är dags att stämma till AD är det vissa formella krav som måste uppfyllas. Reglerna finns i flera lagar och avtal. För det statliga området kan nämnas rättegångsbalken, lagen om rättegång i arbetstvister och det statliga huvudavtalet. Naturligtvis måste det också vara ett brott mot någon lag eller avtalsbestämmelse för att man skall kunna säga att det finns en tvist.
Förutsättningarna måste således vara att det finns en tvist och att det går att stämma utifrån processlagar. Men det finns också en intern hanteringsordning för vem som skall bestämma om tvisten skall gå till domstol eller ej. Part i kollektivavtalen på det statliga området är Saco-S. Det innebär att SULF, när vi förhandlar i en tvist, uppträder som och företräder Saco-S. Har en tvist inte löst sig genom förhandlingar, utan vi i SULF vill föra frågan vidare till AD, alltså stämma arbetsgivaren, så gör vi det som Saco-S.
Detta innebär att Saco-S måste medge att vi får stämma innan vi lämnar in en stämningsansökan till AD. Men frågan är sedan vem som fattar det slutliga beslutet att föra ett ärende till AD. I samband med att man för frågan till AD så innebär det också att det kommer ekonomi i frågan. Ekonomin är absolut inte avgörande för om SULF beslutar sig för att driva en fråga till AD eller ej, men eftersom det är de förtroendevalda som är ansvariga inför kongress och medlemmar över hur förbundets pengar används så måste frågan avgöras av förtroendevalda. Inom SULF är det förbundsstyrelsens arbetsutskott, AU, som beslutar om stämning eller ej.
Jag vill dock understryka att jag aldrig, vare sig på SULF eller inom något annat förbund, har varit med om att de ekonomiska aspekterna på något sätt har påverkat om man skall föra en fråga vidare till AD eller ej. Däremot är det viktigt att redogöra för hur den formella gången ser ut.
I resonemangen om man skall stämma eller ej finns det flera frågor som diskuteras. Finns det en principfråga i tvisten som det är viktigt att få svar på? Om vi förlorar, löper vi risk att få en negativ reglering av en fråga? Vill berörd medlem att vi driver frågan vidare eller vill han/hon att vi inte gör det? Vad har Saco-föreningen på lärosätet för uppfattning?
Beroende på hur situationen är i det enskilda fallet finns det naturligtvis en mängd ytterligare frågor att ta ställning till. Men den viktigaste frågan är ändå: Hur stor är möjligheten till framgång och hur stor är risken att förlora?
Men det finns ytterligare en aspekt, som jag vill lyfta fram. Hur tar vi hand om en vinst i domstolen? Om vi förlorar, kan vi använda förlusten till att på annat sätt flytta fram positionerna för medlemmarna? Det är viktigt att inte enbart ha perspektivet på hur det ska gå i domstolen, även om det naturligtvis är det som kommer först. Men det kommer ett liv efter domen, och vi måste redan innan vi stämmer också fundera på hur vi skall gå vidare med frågan efter domen, oberoende av vinst eller förlust! l

CARL FALCK, FÖRBUNDSJURIST

* Målet gäller en uppsägning på grund av arbetsbrist. SULF anser att medlemmen har tillräckliga kvalifikationer för att beredas arbete och att högskolan dessutom måste respektera de egna policydokumenten om jämställdhet.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023