Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Många små högskolor har rätt att utfärda examen

Vid sidan av de större lärosätena finns det cirka 20 högskolor som ofta inte räknas till högskolesfären. Det är allt från Beckmans Designhögskola till Örebro Teologiska Högskola.

1 februari, 2009
Universitetsläraren

De kallas högskolor med enskilda huvudmän och varför de räknas till kategorin högskolor är att de har rätt att utfärda en eller flera examina som regleras i Högskoleförordningen, säger Lena Eriksson, utredare vid Högskoleverket.
Kategorin högskolor med enskild huvudman, eller enklare enskilda högskolor, innefattar alla högskolor som inte har staten som huvudman. Dit hör också Handelshögskolan i Stockholm och de så kallade stiftelsehögskolorna Chalmers och Högskolan i Jönköping.
Regeringen beslutar om examensrätt för enskilda högskolor, men Högskoleverket gör prövningen. Utbildningarna kvalitetsgranskas på samma sätt som de statliga högskolornas utbildning.
Av ett 20-tal enskilda högskolor har tre teologisk inriktning, tre utbildar sjuksköterskor, ett antal ger psykoterapiutbildningar medan några har andra inriktningar, som Stockholms Musikpedagogiska Institut och Beckmans Designhögskola.
Flera av psykoterapiutbildningarna föreslås nu av Högskoleverket att mista sin examensrätt.
Variationen är alltså stor, både i inriktning och i storlek. De flesta utbildningarna är ganska små eller mycket små, som Stockholms akademi för psykoterapiutbildning som enligt SCB-statistiken för 2007 har tre anställda.

Ersta är störst
Störst är Ersta Sköndal högskola som har 164 anställda och utbildar bland annat sjuksköterskor och socionomer.
En del av de här högskolorna tar betalt av studenterna för högskoleutbildningar vilket kan verka underligt, eftersom studentavgifter i allmänhet inte är tillåtna i Sverige.
– Avgiftsfriheten regleras i högskoleförordningen och den gäller bara statliga lärosäten och statliga lärosäten får ju överhuvudtaget inte ta ut avgifter av studenterna, säger Lena Eriksson.
Men enskilda högskolor får i vissa fall ta betalt av studenterna.
– Uppfyller man kraven för att ge examen som regleras i högskoleförordningen och det inte utgår statsbidrag för utbildningen får den finansieras på annat sätt. Exempelvis får Handelshögskolan inte ta ut avgifter för de kurser och program som det utgår statliga anslagsmedel för men kan däremot ta betalt av studenterna för andra kurser, säger Lena Eriksson.
Ett exempel är psykoterapeutexamen som regleras i Högskoleförordningen och står under tillsyn av Högskoleverket, men trots det utgår inte statsbidrag till utbildningen.
Det här borde ändras anser Astrid Palm Beskow, fil dr i psykiatri och rektor för Center För Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg.
– Examensrätt reglerad i Högskoleförordningen ger i princip rätt att få betalt av staten och jag hoppas att vi snart får se ett beslut att vi ska få betalt för vår utbildning, säger hon.
– Som det nu är betalar eleverna, eller deras arbetsgivare och det är hårt för många av våra studenter.
Studiemedel är inte aktuellt, studenterna jobbar heltid samtidigt som de studerar.
Hela utbildningskedjan till psykoterapeutexamen tar många år. Till att börja med behöver den blivande terapeuten ha en lämplig basutbildning som läkare eller psykolog och måste därefter ha jobbat inom psykiatrin. Nästa steg är en grundutbildning i psykoterapi, tre terminer på halvfart, 45 högskolepoäng. Därefter behöver den blivande terapeuten ytterligare arbetserfarenhet innan studier i sex terminer på halvfart, 90 högskolepoäng, leder fram till examen som psykoterapeut.
Center För Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg är ett aktiebolag och utbildningen bekostas alltså av studentavgifter, kostnaden är 40 000 kronor per termin.
Var tredje termin tar centret in 20 – 25 studenter, sedan starten 1990 har centret utbildat 140 psykoterapeuter.

Gammelkroppa har överlevt
En helt annan typ av högskola är Gammelkroppa skogsskola vid gränsen mellan Värmlands och Örebro län.
– Historiskt fanns det ett antal skogsskolor som utbildade tjänstemän för skogsindustrin. De flesta är nedlagda men Gammelkroppa har överlevt. Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg som nu hör till SLU finns också kvar, säger rektor Peter Stejmar.
Han gör en kort resumé av utvecklingen det senaste decenniet.
– 1996 valde SLU att göra om utbildningen i Skinnskatteberg till en treårig högskoleutbildning för skogsingenjörer och också vi ansökte om och fick examensrätt.
2002 utvärderade Högskoleverket utbildningarna till skogsingenjör och fann att de inte höll måttet som högskoleingenjörsutbildningar, de innehöll för lite matematik, fysik och kemi.
– Det var ju inte heller meningen att vi skulle utbilda högskoleingenjörer utan det var ett olyckligt namnval, säger Peter Stejmar.
Då valde SLU att kalla den treåriga utbildningen i Skinnskatteberg för skogsmästarprogrammet och Gammelkroppa skogsskola gjorde om utbildningen till en tvåårig skogsteknikerutbildning.
– Men det är samma arbetsmarknad för båda utbildningarna, och vi samarbetar. Våra studenter kan bygga på med det tredje året på Skinnskatteberg.
Skogstekniker arbetar för skogsbolag som inköpare, distriktschefer eller liknande. En del blir efter kompletterande studier mäklare för skogsfastigheter.
Peter Stejmar säger att arbetsmarknaden är bra men liten.
– Vi tar bara in 18 studenter vartannat år, det blir nio om året. Men vi utbildar ändå 20 procent av skogstjänstemännen, Skinnskatteberg utbildar resten.
Huvudmän för Gammelkroppa skogsskola är landstingen i Värmland och Örebro län. Men de bidrar bara symboliskt med 100 000 kronor var per år, staten skjuter till 1,5 miljoner och skogsföretagen 600 000 kronor genom en stödförening. I övrigt finansieras skogsskolan genom fortbildningsverksamhet.

Integrerad utbildning
I Uppsala finns Johannelunds teologiska högskola som är knuten till Evangeliska Fosterlandstiftelsen. Högskolan erbjuder ett program i teologi som ges i tre varianter: högskoleexamen eller kandidatexamen utan särskild inriktning, examen med inriktning på prästtjänst inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och examen med inriktning på prästtjänst inom Svenska kyrkan.
– Det unika för den prästutbildning som Johannelund erbjuder är att den är integrerad så att teoretiska och praktiska moment finns med under hela utbildningen, säger LarsOlov Eriksson, prorektor och docent i exegetisk teologi.
Högskolan finansieras på tre sätt: genom statliga medel, genom bidrag från Svenska kyrkan och genom bidrag och gåvor främst från EFS.
Varje år antar högskolan cirka 30 studenter, totalt har skolan cirka 150 inskrivna studenter på det teologiska programmet.
Den mest anrika av de här enskilda högskolorna är Sophiahemmet högskola i centrala Stockholm. Redan 1884 startade drottning Sophia en sjuksköterskeskola i Stockholm.
– Det nya med den utbildningen var en tydlig satsning på att integrera teori med klinisk praktik, säger rektor Jan Åke Lindgren.
I dag har högskolan, som ägs av Sophiahemmet ideell förening, en bredare verksamhet och ett statligt ramanslag för utbildning.
– Däremot saknar vi statligt anslag för forskning och forskarutbildning. Men här hoppas vi på en snar förändring, dels därför att vi har byggt upp en ganska omfattande forskningsverksamhet, men också för att vi har samma krav på oss som andra högskolor att ha en tydlig forskningsanknytning i våra utbildningar, säger Jan Åke Lindgren.
Sophiahemmet högskola har cirka 350 helårsstudenter i statligt finansierade utbildningar och omfattande uppdragsutbildning. Till sjuksköterskeprogrammet antas 60 studenter per termin.
Högskolan har gott rykte och ett högt sökandetryck till samtliga utbildningar.
– Vi har fått väldigt bra utvärderingar av Högskoleverket och har ett starkt varumärke, avslutar Jan Åke Lindgren.

PER-OLOF ELIASSON

Högskolor med enskilda huvudmän
(från Statistiska meddelanden 2007)

Beckmans Designhögskola, Stockholms Musikpedagogiska Institut, Center För Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg, Ericastiftelsen, Ersta Sköndal högskola, Gammelkroppa skogsskola, Göteborgs Psykoterapi Institut, Johannelunds Teologiska högskola, Linnéstadens Psykoterapi Institut, Otterhällans institut psykoterapi, Psykoterapisällskapet i Stockholm AB, Röda korsets högskola, S:t Lukas (sedan 1 augusti 2008 en institution vid Ersta Sköndal), Sophiahemmet högskola, Stockholms akademi för psykoterapiutbildning, Svenska institutet för kognitiv psykoterapi, Svenska psykoanalytiska institutet, Svenska psykoanalytiska sällskapet, Teologiska Högskolan Stockholm, Örebro Teologiska Högskola.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023