Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Leijonborg KU-anmäld av socialdemokraterna

Socialdemokraterna har KU-anmält Lars Leijonborg. Det gäller regeringens hantering av forskningsmedel för 2009 och Marie Granlund, en av socialdemokraternas utbildningspolitiska talespersoner, vill att konstitutionsutskottet ska granska att det, som Granund skriver i sin anmälan "saknas en fullständig utfördelning av forskningsmedel på respektive lärosäten".

1 januari, 2009
Universitetsläraren

Det är alltså budgetpropositionen som är utgångspunkten i anmälan, och att det inte i proppen framgår hur satsningen på forskning ska fördelas mellan de olika lärosätena. Istället innehåller budgeten, förutom specificerade anslag, också ett särskilt anslag på 1,2 miljarder med hänvisning till att fördelningen av dessa skulle komma att specificeras i forsknings- och innovationspropositionen.
Det är som bekant riksdagen som tar beslut om budgeten, men i och med förskjutningen från budgetpropp till forskningspropp blev det ingen fullständig budget riksdagen hade att ta ställning till. Och den sammanställning av fördelningen som finns i nämnda forskningsproposition får inte riksdagen ta ställning till, vilket, enligt Marie Granlunds KU-anmälan, förvandlar forskningsproppen till en skrivelse: ”Beslutandemakten flyttar från riksdagen till regeringens regleringsbrev. Detta innebär att högskolor och universitet inte vet vad som kommer att gälla då regeringen kan ändra fördelningen i det kommande regleringsbrevet.”

En in blanco-check
I klartext kan det beskrivas som att Granlund menar att regeringen skriver ut en in blanco-check till Utbildningsdepartementet, vars användning riksdagen inte kommer att ha något inflytande över.
KU-anmälningar fungerar ofta som politiska vapen, men i det här fallet har Marie Granlund eldunderstöd från ett enigt finansutskott, inklusive ledamöterna från allianspartierna.
Finansutskottet har som uppgift att bevaka att budgetlagen följs och har konstaterat att så inte skett gällande fördelningen av forskningsmedel, genom att formulera följande:
”Finansutskottet anser att regeringens förslag att anvisa anslag för universitet och högskolor men samtidigt, bredvid dessa anslag, lägga en ospecificerad post är en olycklig lösning eftersom de anslag som riksdagen anvisar i budgeten endast ger en partiell bild av den samlade medelsfördelningen mellan lärosäten.” Finansutskottet skriver att ”den valda modellen står i konflikt med kravet att budgetpropositionen ska vara fullständig” och vidare om förskjutningen från riksdag till regering: ”En ordning där regeringen, av vilket skäl det vara må, inte preciserar anslagens användning eller fördelning utan i stället föreslår ramar för breda ändamål som sedan preciseras genom regeringsbeslut, minskar riksdagens inflytande över medelstilldelningen och försvagar budgetens funktion som styrmedel.”

Bråk om teknikaliteter
Den parlamentariska enigheten i finansutskottet innebär dock inte att man helhjärtat instämmer i Granlunds kritik, mellan skål och vägg menar
allianspolitiker att socialdemokratiska utbildningsministrar minsann gjort samma sak, specificerat anslag och medel i forskningsproppar snarare än i budgeten och att detta är ett bråk om teknikaliteter.
Vem som har rätt eller snarare om Leijonborg och regeringen har gjort fel kan alltså komma att avgöras i maj av KU, förutsatt att konstitutionsutskottet väljer att ta upp Marie Granlunds begäran om granskning.

MARIELOUISE SAMUELSSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023