Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ny ledighetslag har trätt i kraft

19 december, 2008
Universitetsläraren

Regeringen har haft som uttalad policy att få ner de långa
sjukskrivningsperioderna, särskilt de som berör anställda. Som ett led i det har riksdagen fattat beslut om förändringar i lagen om allmän försäkring. Det gäller bland annat möjligheterna till ersättning vid sjukskrivning.
I korthet och mycket förenklat kan man säga att vad regeringen infört är en förkortning av längden på sjukskrivningarna. Ingen ska, enligt huvudregeln, kunna vara sjukskriven med ersättning längre tid än 365 dagar, inom en period om 450 dagar. Undantag kan finnas, men huvudregeln är att man inte ska kunna vara sjukskriven i längre tid än ett år.

Rehabilitering i 180 dagar
Sjukskrivningstiden om 365 dagar kan uppdelas i flera perioder. Under de första 180 dagarna ska arbetsgivaren söka rehabilitera tillbaka en sjukskriven till sina tidigare arbetsuppgifter, och, om detta inte är möjligt, söka finna andra arbetsuppgifter hos sig som den sjukskrivne skulle kunna utföra. Efter 180 dagar ska undersökas om den sjukskrivne kan utföra något arbete hos en annan arbetsgivare.
Regeringen har dock ansett att detta inte är tillräckligt utan att det kan finnas andra sätt att få långtidssjukskrivna tillbaka till arbetslivet. Ett sätt är att låta de sjukskrivna pröva på arbete, som de själva bedömer att de kan klara av.
Riksdagen har därför antagit en ny ledighetslag, som trädde i kraft den 1 oktober 2008. Lagen heter Lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Den ger en arbetstagare rätt till ledighet för att prova på annan anställning, under vissa förutsättningar.
Förutsättningarna för att få ledigt är dels att
arbetstagaren har varit sjukskriven, alltså haft nedsatt arbetsförmåga i förhållande till sitt van-
liga arbete, samt dels har fått anställning hos en annan arbetsgivare under sjukskrivningsperioden från dag 91 till och med dag 180.

Anmäla två veckor innan
Ledigheten ska ha samma omfattning som anställningen hos huvudarbetsgivaren. Har man till exempel en heltidsanställning måste ledigheten också vara på heltid.
Vill en arbetstagare utnyttja sin rätt till ledighet, måste han anmäla detta senast två veckor innan ledigheten ska påbörjas. Arbetstagaren har också en viss rätt att avbryta en påbörjad ledighet och återgå i arbete hos sin första arbetsgivare.
Som jag nämnde ovan så har lagen trätt i kraft den 1 oktober 2008. För att bedöma när tiden mellan den 90 och 180:e dagen uppstår, finns det en övergångsbestämmelse som säger att tid som ska beräknas är sådan som avser sjukskrivningar som har inträffat efter den 1 juli 2008.

CARL FALCK
förbundsjurist

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023