Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ny diskrimineringslag

17 december, 2008
Universitetsläraren

Den 1 januari 2008 får vi en ny diskrimineringslag. Kanske kan man kalla det en nygammal lag, eftersom den till allra största delen bygger på tidigare diskrimineringslagar. Det är sammanlagt sju lagar som upphör vid årsskiftet när den nya lagen träder i kraft, däribland lagen om likabehandling av studenter i högskolan. För ärenden som ägt rum innan årsskiftet gäller de gamla lagarna, så vi kan få leva med de gamla lagarna ett tag till.
De lagar som gått över till den nya lagen är av blandad kompott. De flesta diskrimineringslagarna är arbetsrättsliga det vill säga gäller enbart förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Andra innehåller förbud mot diskriminering av studenter och elever i sin egenskap av just studerande. Nu ska alla dessa skilda frågor samsas i en lag. I stora drag är nog detta inte något problem men det som kan komma i skymundan är frågan om aktiva åtgärder.

UTIFRÅN ETT FACKLIGT perspektiv är det det långsiktiga lokala arbetet som ger bäst resultat. Därför vore det olyckligt om den nya diskrimineringslagen skulle leda till att det lokala arbetet inte får den prioritering som behövs.
Även om det är en sammanslagning av ett antal tidigare lagar, med i stort sett samma innehåll som tidigare, så finns det tre områden som man kan ytterligare kommentera.

ENLIGT REGERINGEN så finns det fler åtgärder som behöver göras för att stärka funktionshindrades ställning i samhället och arbetslivet. Så inom detta område kan vi vänta oss nya förslag från regeringens sida.
Område nummer två där det finns nya regler jämfört med tidigare reglering är att man fört in ännu ett förbudsområde, nämligen att man utvidgat förbudet mot att diskriminera någon på grund av kön till att även omfatta könsöverskridande identitet eller uttryck. Könsöverskridande identitet eller uttryck definieras som att ”någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön”.
Innehållet i de diskrimineringslagar som nu kommer att upphöra har i stor utsträckning hämtat sitt ursprung från EU-direktiv. Ett område som inte har reglerats tidigare, men som nu får en viss lösning är frågan om förbud mot diskriminering på grund av ålder. I nya diskrimineringslagen har införts ett förbud mot att diskriminera på grund av ålder.

FÖRBUDET HAR DOCK en begränsad tillämpning. Under flera av områdena, såsom utbildning, arbetsmarknad med flera står det att det är förbjudet att diskriminera bland annat på grund av ålder. Fortsättningen är dock att ”… förbudet … hindrar inte … särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.”
Inom andra områden står det att ”Förbuden gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder.” Slutsatsen inom dessa områden är att man inte får diskriminera i allmänhet, men att man får göra det på grund av ålder.
Jag har vid några tillfällen hört någon påstå att man numera inte får diskriminera på grund av ålder. Som framgår av det jag har citerat så är så inte fallet. Man får diskriminera på grund av ålder, om det finns ett berättigat syfte med diskrimineringen! Kanske några blir besvikna över detta, men så är alltså fallet, även från den 1 januari 2009.

CARL FALCK
förbundsjurist

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023