Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Utländska doktorander har rätt till barnbidrag

Utländska doktorander som är anställda har rätt till barnbidrag under sin vistelse i Sverige. Det fastslås i en dom från Kammarrätten i Stockholm, meddelad 15 september. Därmed har SULF fått gehör för sina ståndpunkter i frågan. – Jag är mycket glad och tacksam att jag fått hjälp av facket i det här ärendet, säger ryske doktoranden Artem Kashubin.

15 december, 2008
Universitetsläraren

Domen gäller utländska doktorander (från länder utanför EU/EES samt Schweiz) som har barn och som kommer till Sverige och har en anställning som doktorand. Regelverket för anställda medborgare från länder inom EU/EES-området samt Schweiz är mer förmånligt och kan därmed avvika från det som beskrivs nedan. Detsamma kan gälla så kallade tredjelandsmedborgare som kommer till Sverige från ett annat land inom unionen.
Domen är mycket viktig för den påverkar också rätten till andra så kallade bosättningsbaserade förmåner som bostadsbidrag (här kan bidrag i vissa fall utgå även om man inte har barn) och föräldrapenning på lägst- och grundnivå.

Domen blir vägledande
Bakom domen ligger drygt ett års arbete då SULF har arbetat med frågan genom att företräda medlemmar gentemot Försäkringskassan. Den har fattat olika beslut i flera liknande ärenden de senaste åren.
Det fall, som rör doktoranden Artem Kashubin, vilket Kammarrätten nu har avgjort prövades i våras av Länsrätten i Uppsala. Länsrätten gick på Försäkringskassans linje, det vill säga att utländska doktorander inte har rätt till barnbidrag under sin vistelse i Sverige. SULF överklagade beslutet till Kammarrätten och då ändrade Försäkringskassans processjurister inställning och ansåg att överklagandet skulle bifallas i Kammarrätten.
Domen blir nu vägledande i kommande fall.

Rätt till förmåner
Bakgrunden är en bestämmelse i Socialförsäkringslagen som säger att utländska (i praktiken utomnordiska) medborgare som kommer till Sverige i syfte att studera på en studiemedelsberättigad utbildning, till exempel forskarutbildningen, inte har rätt till bosättningsbaserade förmåner. Ett undantag som nämns i lagtexten är forskarstuderande som uppbär utbildningsbidrag för doktorander. Dessa har alltså rätt till förmånerna.
Det problem som nu har varit aktuellt är att Försäkringskassan i vissa fall ansett att anställda doktorander inte ska ha rätt till de bosättningsbaserade förmånerna. En märklig konsekvens av detta har blivit att man dragit in barnbidraget när doktoranden, helt i enlighet med reglerna i högskoleförordningen, övergått från utbildningsbidrag till doktorandanställning.
SULF har dock kunnat konstatera att det i förarbetena till Socialförsäkringslagen nämns vad som gäller för anställda doktorander och att det där klart och tydligt framgår att de ska ses som arbetstagare och inte som studenter. Det är detta som Kammarrätten nu har tagit fasta på.
Det betyder i sin tur att både utländska doktorander som är anställda samt de med utbildningsbidrag, som uppfyller huvudvillkoret i Socialförsäkringslagen, det vill säga att man avser att vistas i Sverige under mer än ett år, har rätt till bosättningsbaserade förmåner från Försäkringskassan om villkoren för respektive förmåner i övrigt är uppfyllda.

Toppen av ett isberg
Våra medlemmar, som berörs av detta speciella problem, har nu äntligen fått sina rättigheter tillgodosedda. Vi har sedan de första fallen dök upp hos oss under våren 2007 varit helt övertygade om att vi gjort en korrekt tolkning av regelverket när vi hävdat att barnbidrag ska utgå till utländska doktorander med barn.
Samtidigt misstänker vi att vi bara sett toppen av ett isberg. Det finns säkert många som inte fått de ersättningar de borde ha fått. Vi har också fått antydningar om att Försäkringskassan krävt tillbaka ersättningar som man ansett utgått felaktigt, exempelvis vid övergång från utbildningsbidrag till doktorandanställning.
Tyvärr berör detta en grupp som av naturliga skäl inte känner till hur det svenska systemet fungerar och som därför kan ha missat att driva sin sak vidare eller att höra av sig till oss trots all kraft vi lagt ner på att informera om frågan. Dessutom kan många av dem det gäller redan ha lämnat Sverige.
Det kan tilläggas att det inte, såvitt vi vet, varit några problem med utbetalning av så kallade arbetsbaserade förmåner såsom sjukpenning och föräldrapenning enligt doktorandernas arbetsinkomst. Detta för att regelverket är annorlunda än det som styr de bosättningsbaserade förmånerna.
Den som vill ta del av Kammarrättens dom kan kontakta undertecknad.

ROBERT ANDERSSON
ombudsman
ra@sulf.se

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023