Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Visstidsanställda adjunkter har en oviss framtid på SU

Stockholms universitet (SU) beslutar snart att enbart anställa disputerade lärare. Beslutet riskerar att slå hårt mot de 60 adjunkter från före detta lärarhögskolan som saknar fast anställning.

1 maj, 2008
Universitetsläraren

Rektor vid Stockholms universitet, Kåre Bremer, är på väg att fatta beslut om att i fortsättningen inte anställa odisputerade lärare.
– Anledningen till beslutet är helt enkelt att ett universitet har forskarutbildade lärare, jag vill markera det väldigt tydligt. Om vi inte kan få fram forskarutbildade lärare till någon typ av undervisning, då måste vi fråga oss om universitetet ska bedriva den typen av utbildning, säger Kåre Bremer.
Förslaget till beslutstext lyder:
”Rektor beslutar att universitetet från och med 1 april inte skall tillsvidareanställa lärare som inte har avlagt doktorsexamen.
Rektor kan dock om det föreligger synnerliga skäl i enskilda fall besluta om anställning av lärare som inte har avlagt doktorsexamen.”
Nya odisputerade lärare kommer alltså inte att anställas på universitetet?
– Det kommer inte att ske annat än i undantagsfall. Ambitionen är att vi inte ska ha odisputerade lärare, ett universitet ska ha disputerade lärare. Så är det, säger Kåre Bremer.
De fackliga organisationerna är kritiska till förslaget.
– Det har varit förhandlingar med personalorganisationerna som har slutat i oenighet. De gör en protokollsanteckning. När det är klart kommer beslutet att fattas, säger Kåre Bremer.
I protokollsanteckningen motiverar de fackliga organisationerna SACO-S och OFR, Offentliganställdas Förhandlingsråd, varför de inte är ense med rektor:
”Beslutet är ett underkännande av de egna institutionernas kompetens och förmåga att kunna rekrytera den kompetens man anser sig behöva.”
– Vi tycker inte det här är bra. Vi kan vara ense om en policy att det helst ska vara disputerade lärare, men förslaget innebär ett idiotstopp. Vi tror att de som i dag anställer folk är kompetenta att anställa och bedöma vem som behövs i verksamheten även efter 1 april, säger Jan-Erik Sköld, SULF-ombudsman och en av de fackliga företrädare som förhandlat om beslutet.
Iréne Johansson, ordförande i SULF:s adjunktssektion, är oroad över förslaget att anställa enbart disputerade lärare.
– Om det skulle vara en nationell trend är det mycket nedslående och illavarslande. Det finns flera områden där en anställning som adjunkt är den bästa lösningen. Även om man bör ha lärare som är vetenskapligt kompetenta bör man även ha lärare som har beprövad erfarenhet, säger hon.

Konsekvenser för LHS
De fackliga organisationerna, SACO-S och OFR, är framförallt kritiska till förslagets konsekvenser för de adjunkter med tidsbegränsade anställningar som kommer från gamla Lärarhögskolan i Stockholm, LHS, som införlivades med Stockholms universitet vid årsskiftet.
– Lärarhögskolan har haft ett system med så kallade gästlärare som arbetade hur många år som helst utan att få tillsvidareanställning. De anställningarna gick vid förra halvårsskiftet, 30 juni 2007, över till så kallad allmän visstidsanställning som löper ett år i taget, säger Jan-Erik Sköld.
Andelen lärare utan fast anställning var stor på LHS.
– Från Lärarhögskolan kommer drygt 200 adjunkter, av dem är 140 tillsvidareanställda, lite drygt 60 visstidsanställda, berättar Olof Liljefors, avdelningsdirektör vid personalavdelningen, SU.
Den här nya bestämmelsen om att sluta anställa adjunkter är inte specifikt riktad mot den tidigare lärarhögskolan.
– Men det är på den gamla lärarhögskolan den kan få effekt väldigt snart. Det finns ju adjunkter i övrigt på SU också, och det kan dyka upp behov av att anställa adjunkter på andra håll inom universitetet, men troligen i mindre omfattning, säger Jan-Erik Sköld.
För också på resten av Stockholms universitet finns det ett inte obetydligt antal adjunkter utan fast anställning.
– På gamla SU hade vi i januari drygt 180 adjunkter, varav 140 tillsvidareanställda och 40 visstidsanställda, säger Olof Liljefors.

Visstidsanställning i två år
Överhuvudtaget är fördelningen av tjänster helt annorlunda på före detta lärarhögskolan. Gamla delen av SU har 500 lektorer och 180 adjunkter, före detta LHS har 95 lektorer och 200 adjunkter.
De adjunkter från före detta lärarhögskolan som har allmän visstidsanställning möter en oviss framtid.
– De här så kallade alvorna kan bara bli anställda ett drygt år till, till halvårsskiftet 2009, sedan ska de tillsvidareanställas. Blir de det?, kommenterar Jan-Erik Sköld.
Enligt lagen kan någon vara anställd på allmän visstidsanställning i två år, sedan ska tjänsten omvandlas till tillsvidareanställning.
– Vill arbetsgivaren bli av med dem förlänger han inte anställningen. Vem som då ska göra deras jobb vet man inte. Får man inte tag i disputerade lärare så är det bara att lägga ned utbildningen, säger Jan-Erik Sköld.
Han fortsätter:
– Vi yrkade på en garanti för fortsatt anställning för de som det finns behov av i den säkert redan planerade verksamheten. Tyvärr fanns det också här en motvilja från arbetsgivarens sida att överhuvudtaget diskutera denna fråga. Vi som fackliga företrädare anser att SU ska följa HF 4 kap. 30 § och LAS 4 §, att lärare ska anställas tillsvidare. Om vi inte kan erbjuda en trygg anställning kommer lärare med beprövad erfarenhet inte att vilja söka jobb på SU.
Vad händer med de adjunkter från gamla Lärarhögskolan som inte hade fast anställning?
– Det får på enskilda institutioner avgöras från fall till fall, om det är lämpligt kan de få ett nytt tidsbegränsat förordnande. Annars kommer deras anställning att löpa ut och vi får klara undervisningen på annat sätt, säger Kåre Bremer.
Tillsvidareanställda adjunkter från gamla Lärarhögskolan har en helt annan situation än de utan fast anställning.
–Vi har tagit över ett ganska stort antal odisputerade tillsvidareanställda lärare från Lärarhögskolan. Dem kommer vi naturligtvis inte att avskeda. Vi kommer i stället att göra ett särskilt program för att erbjuda dem som vill och kan att genomgå forskarutbildning. Vi kommer också att avsätta resurser för det, säger Kåre Bremer.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023