Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

1 februari, 2008
Universitetsläraren

Nu får också Sverige en lag mot åldersdiskriminering
Nästa år blir det förbjudet att till exempel neka någon en anställning med hänvisning till personens ålder.
Det är följden av en ny sammanhållen lag om diskriminering. Sverige blir därmed den sista EU-medlemmen som får en lag mot åldersdiskriminering enligt EU:s direktiv om att en sådan lag skulle vara implementerad redan 2003. Sverige fick dock anstånd.
Men nu har regeringen överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag till en ny sammanhållen diskrimineringslag. Den föreslås träda i kraft 1 januari 2009 och den ersätter jämställdhetslagen och sex andra diskrimineringslagar, samt lägger till två nya grunder för diskriminering.
Den nya lagen ska motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Nya grunder är alltså ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck.
Regeringen föreslår också att en ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, inrättas för tillsynen över den nya lagen. Därmed upphör verksamheten vid dagens fyra ombudsmän mot diskriminering.
– Syftet med att slå samman ombudsmännen är att skapa en mer effektiv tillsyn av att diskrimineringslagen följs, säger intergrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.
– En sammanslagen myndighet får större genomslagskraft, tyngd och auktoritet än en separat för varje diskrimineringsgrund. En sammanslagen myndighet markerar tydligare att alla människor är lika i värde och rättigheter och att det inte finns några hierarkier mellan olika diskrimineringsgrunder.

Forskning om svarta hål får Craaford-priset
Crafoordpriset i matematik och astronomi 2008 går till Maxim Kontsevich, Edward Witten och Rashid Alievich Sunyaev. Det belönar matematiska upptäckter av betydelse för de grundläggande naturlagarna, samt forskning om svarta hål och det tidiga universum.
Prisutdelningen kommer att hållas på Kungl. Vetenskapsakademien den 23 april och prissumman är 500 000 USD.
Priset delas så att den ena hälften (matematik) ges gemensamt till Maxim Kontsevich, Institut des Hautes Études Scientifiques, IHÉS, Bures-sur-Yvette, Frankrike och Edward Witten, Institute for Advanced Study, Princeton, NJ, USA, ”för deras viktiga insatser inom matematiken inspirera de av modern teoretisk fysik”.
Den andra hälften (astronomi) får Rashid Alievich Sunyaev, Space Research Institute, IKI, of the Rus-sian Academy of Sciences, Moskva, Ryssland och Max Planck Institute for Astrophysics, Garching, Tyskland, ”för hans avgörande insatser inom högenergiastrofysik och kosmologi, speciellt processer och dynamik runt svarta hål och neutronstjärnor samt påvisandet av den diagnostiska kraften hos strukturer i bakgrundsstrålningen”.
Allt enligt ett pressmeddelande från Vetenskapskademien.

Brist på ingenjörer
Globaliseringsrådet varnar i en ny rapport för att Sverige kan få brist på ingenjörer i framtiden eftersom allt färre vill utbilda sig till ingenjör. Antalet studenter som började på högskolornas ingenjörsprogram minskade med 30 procent från 2001 till 2007, skriver rådet i ett pressmeddelande.
Enligt rådet krävs flera åtgärder för att säkerställa tillgången på ingenjörer. En viktig faktor är uppläggningen av den naturvetenskapliga undervisningen i grund- och gymnasieskolan. Även ekonomiska villkor har betydelse. Staten kan till exempel genomföra studiemedels- och skattereformer.
– Bristen på ingenjörer kan bli en mycket allvarlig fråga för Sveriges ekonomi. På den globala marknaden är tillgången på välutbildad arbetskraft en stor konkurrensfördel, säger rådets ordförande, högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.
Globaliseringsrådet föreslår också att regeringen gör som i Danmark och genomför en kampanj för att öka intresset för ingenjörsutbildningarna. Kampanjen i Danmark innehöll information om vad yrket innebär och vilka möjligheter som finns efter utbildningen

Bill Gates fick doktorshatt
I slutet av januari fick Bill Gates doktorshatt, ring och diplom vid en ceremoni på Karolinska Institutet.
Makarna Gates utsågs till medicine hedersdoktorer i april 2007 för sina insatser inom global hälsa och speciellt bättre hälsa och sjukvård i tredje världen. Melinda Gates kunde dock inte närvara vid promotionshögtiden.
Bill Gates är bland annat också hedersdoktor vid KTH. Han promoverades i februari 2002 i samband med att KTH inledde sitt 175 års jubileum. I motiveringen framhölls hans betydelse för utnyttjandet av it och datorer.

Donation på en miljon dollar
Svenskamerikanskan Barbro Osher donerar genom sin stiftelse en miljon dollar – cirka sex miljoner svenska kronor – för att forskare från Chalmers ska kunna besöka kaliforniska universitet.
Barbro Osher är Sveriges generalkonsul i San Fransisco. Tillsammans med sin man Bernard Osher är hon en av de största enskilda donatorerna i USA, skriver Chalmers i ett pressmeddelande. Hennes stiftelse Pro Suecia Foundation stöder kultur- och utbildningsprojekt med svenska anknytningar i Sverige och USA.
År 2006 utsågs Barbro Osher till hedersdoktor vid Konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet.
De kaliforniska vistelserna får även bidrag av US Friends of Chalmers, en stiftelse med säte i USA och vars syfte är att stöda Chalmers utbildning och forskning.

Gävle och Uppsala i nytt samarbete
Högskolan i Gävle och Uppsala universitet stärker samarbetet på alla nivåer inom utbildningen, inklusive samarbete på lärar- och forskarnivå. Ett sådant femårigt avtal undertecknades i slutet av januari, enligt ett pressmeddelande från Uppsala universitet.
Tidigare samarbete mellan lärosätena har gällt på institutionsnivå. Det nya avtalet innebär att lärosätena vill ”bredda rekryteringsunderlaget och skapa en större social mångfald inom utbildningarna, samt kunna erbjuda utbildningar med större bredd och fler valmöjligheter än tidigare”.
Det nya samarbetet ska följas upp av ett samverkansorgan på ledningsnivå med representanter från båda lärosätena.

Högskoleverket har fått ett Insynsråd
Högskoleverket har fått ett insynsråd mot bakgrund av att den nya myndighetsförordningen innebär en ny ledningsform för verket.
Den nya ledningsformen betyder att verket är en enrådsmyndighet med ett
insynsråd.
Insynsrådet är en rådgivande grupp till myndighetschefen och ska också ge insyn i en myndighets verksamhet för såväl regeringen som för medborgaren, framgår av verkets hemsida.
Regeringen utser ledamöterna i rådet och de har utsetts från och med 1 januari i år till och med den 31 december 2010.
Ordförande i rådet är direktör Peggy Bruzelius, och ledamöterna är: Agneta Bladh, rektor vid Högskolan i Kalmar, Anna Ekström, ordförande SACO, Kari Raivio, kansler vid Helsingfors universitet, Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet, Åke Svensson, vd på Saab AB, Irene Wennemo, utredningschef på LO.
Anders Flodström är i egenskap av myndighetschef också ledamot i insynsrådet.
Regeringen kommer senare att utse två studentrepresentanter i rådet.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023