Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Antalet uppsagda ökar – adjunkter mest utsatta

Antalet uppsagda vid universitet och högskolor ökar igen. Förra året blev 124 fast anställda lärare och forskare uppsagda jämfört med 83 under året dessförinnan. Speciellt har antalet uppsagda adjunkter ökat. Fortfarande är det dock långt till de 200 lärare och forskare som sades upp under 2004.

1 februari, 2008
Universitetsläraren

I år har så gott som alla lärosäten besvarat SULF:s årliga enkät om personalförändringar. Men bland de tre som inte svarat finns Umeå universitet, där det är känt att flera
uppsägningar har varit aktuella under året.
– Att övertaligheten ökar igen är oroande, speciellt som fem av universiteten påtalar risk för ytterligare uppsägningar under 2008, kommentarer Ann Fritzell, SULF:s chefsutredare som är ansvarig för undersökningen.
De fem universitet som varnar för kommande uppsägningar är Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet.
Vid samtliga universitet har under 2007 lärare blivit uppsagda, liksom vid de flesta högskolor. Undantagen är Högskolan i Borås, Högskolan på Gotland, Hälsohögskolan i Jönköping, Lärarhögskolan i Stockholm, Södertörns högskola och GIH samt de flesta konstnärliga högskolor i Stockholm.

Flest uppsägningar
Det lärosäte där de flesta uppsägningarna har genomförts är KTH (25), tätt följt av Luleå tekniska universitet (21).
– Det här skulle kunna tyda på fortsatta rekryteringsproblem för tekniksektorn. Men för Luleås del handlar det i huvudsak om andra ämnen, säger Ann Fritzell.
Spridningen mellan ämnen och fakulteter är generellt sett relativt stor, även om språken fortfarande har problem liksom teknikämnena. Relativt nytt är att ekonomiämnena har fått säga upp lärare på flera lärosäten.

Stora skillnader
Fördelningen mellan olika lärarkategorier visar stora skillnader.
Antalet uppsagda professorer har varit relativt konstant i flera år med 7 uppsagda under 2007, 6 föregående år och året dessförinnan.
34 lektorer och 21 forskare har sagts upp under 2007, medan 31 respektive 15 sades upp föregående år.
En helt ny kategori bland de uppsagda är forskarassistenterna – 5 sades upp under 2007. Ann Fritzell tycker att det är anmärkningsvärt att forskarassistenter sägs upp med tanke på hur hård konkurrens det brukar vara om den typen av meriteringsbefattningar.
– Här har unga, högt meriterade forskare drabbats.
Ett annat anmärkningsvärt resultat av enkäten är att antalet uppsagda adjunkter nästan har fördubblats jämfört med föregående år (56 respektive 28), vilket är den största ökningen bland de olika lärarkategorierna.
– Denna kraftiga ökning speglar med stor sannolikhet lärosätenas vilja att i
första hand säga upp icke disputerade lärare, säger Ann Fritzell.
Som orsaker till övertaligheten anges som tidigare år i huvudsak minskat söktryck till grundutbildningen, men även minskade externa forskningsanslag.

Övertalighet kan ofta lösas
Antalet uppsägningar är som vanligt färre än den befarade övertaligheten, minst 124 uppsagda mot minst 192 befarat övertaliga. Övertalighet har relativt ofta kunnat lösas med omplaceringar eller olika pensionslösningar. Lunds universitet framhåller särskilt i sitt svar att de arbetat mycket framgångsrikt med omplaceringar och därmed lyckats undvika 150 uppsägningar.
– Slutligen bör påpekas att den övertalighet som registreras i SULF:s undersökning är toppen av ett isberg när det gäller antalet lärare och forskare som inte får arbeta vidare på sitt lärosäte, säger Ann Fritzell.
– Om en högskola får ekonomiska problem är det i första hand de tidsbegränsat anställda som får gå, och de syns inte i den här enkäten.

PER-OLOF ELIASSON

Sammanställning för 2007

Totalt har minst 124 tillsvidareanställda lärare/forskare sagts upp, medan förhandlingar om uppsägning på grund av arbetsbrist gällt minst 192 lärare. Förhandlingarna för ett antal lärare/forskare är ännu inte avslutade.
Elva lärosäten har inte haft förhandlingar om arbetsbrist under perioden som undersökningen gäller (1 december 2006 till 31 november 2007).
För fyra lärosäten har det inte varit möjligt att få svar på SULF:s enkät: Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Mälardalens högskola och Umeå universitet.
”Befarad övertalighet” betyder att befattningarna har varit föremål för förhandlingar om arbetsbrist. I de fall förhandlingarna lett till uppsägning återfinns de under ”Uppsagda”. Pågår fortfarande förhandlingar anges det under ”Pågående förhandlingar”.

Blekinge tekniska högskola
Befarad övertalighet: 1 professor.
Uppsagda: –

Chalmers tekniska högskola
Befarad övertalighet: 1 lektor, 4 forskare, 1 forskarassistent. Uppsagda: 1 lektor, 3 forskare och 1 forskarassistent.
Orsak/område: Utbildning och forskning, byggteknik, dator- och informationsteknik.

Danshögskolan
Inga befarade övertaligheter och uppsägningar.

Dramatiska institutet
Inga befarade övertaligheter och uppsägningar.

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
Inga befarade övertaligheter och uppsägningar.

Göteborgs universitet
Befarad övertalighet: 1 professor, 2 lektorer, 1 forskare och 4 adjunkter. Uppsagda: 1 pro-
fessor och 1 forskare. Pågående förhandling-ar: Vissa förhandlingarna är inte avslutade. Orsak/område: Grundutbildning, forskning, externfinansiering. Kliniska vetenskaper och genusvetenskap.

Handelshögskolan i Stockholm
Inga befarade övertaligheter och uppsägningar.

Högskolan Dalarna
Förhandlingar kring avveckling av ett par ämnen. Oklart om det leder till övertalighet.

Högskolan i Borås
Inga befarade övertaligheter och uppsägningar.

Högskolan i Gävle
Befarad övertalighet/uppsägning: Förhandlingar har genomförts om turord-ningskretsar. Övertalighet bedöms bli högst 20 lärare. Orsak/område: Institutionen för ekonomi, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.

Högskolan i Halmstad
Befarad övertalighet: 2 lektorer, 2 adjunkter och 1 forskarassistent. Uppsagda: 1 lektor, 2 adjunkter och 1 forskarassistent.
Orsak/område: Grundutbildning. Data, elektronik och matematik, tyska.
Högskolan i Jönköping
(Endast svar från Hälsohögskolan)
Inga befarade övertaligheter och uppsägningar.

Högskolan i Kalmar
Befarad övertalighet: 20 ej specificerade lärare. Uppsagda: 1 professor, 6 lektorer och 4 adjunkter. Pågående förhandlingar: Oavslutade förhandlingar om lärare på Humanistiska institutionen.
Orsak/område: Grundutbildning. Naturvetenskapliga institutionen.

Högskolan i Skövde
Befarad övertalighet: 2 lektorer och
2 adjunkter. Uppsagda: 1 adjunkt.
Orsak/område: Grundutbildning. Franska.

Högskolan Kristianstad
Befarad övertalighet: 5 lektorer och
5 adjunkter. Uppsagda: 3 lektorer och
3 adjunkter. Orsak/område: Grundutbildning. Fysik, pedagogik, didaktik, biologi.

Högskolan på Gotland
Inga befarade övertaligheter och uppsägningar.

Högskolan Väst
Befarad övertalighet: 2 lektorer.
Pågående förhandlingar: Ej avslutade förhandlingar om turordningskretsar.
Orsak/område: Grundutbildning. Datavetenskap.

Karlstads universitet
Befarad övertalighet: 4 lektorer och
5 adjunkter.
Uppsagda: 3 lektorer och 5 adjunkter.

Karolinska institutet
Befarad övertalighet: 4 professorer,
2 forskare och 1 adjunkt.
Uppsagda: 2 forskare och 1 adjunkt.

Konstfack
Inget svar.

KTH
Befarad övertalighet: 4 lektorer, 14 forskare, 12 adjunkter och 1 forskarassistent.
Uppsagda: 4 lektorer, 13 forskare,
7 adjunkter och 1 forskarassistent.

Kungl. Konsthögskolan
Inget svar

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Inga befarade övertaligheter och uppsägningar.

Linköpings universitet
Befarad övertalighet: 6 lektorer och
1 adjunkt. Uppsagda: 3 lektorer. Pågående förhandlingar: Ej avslutade förhandlingar inom Kemi och Beteendevetenskap. Orsak/område: Grundutbildning och forskning. Fysik/biologi, ekonomisk och industriell utveckling/ekonomisk historia, teknik/naturvetenskap.

Luleå tekniska universitet
Befarad övertalighet: 5 lektorer och
16 adjunkter. Uppsagda: 5 lektorer och
16 adjunkter. Orsak/område: Grundutbildning. Matematik, språk och kultur, biologi, ekonomi och samhällskunskap.

Lunds universitet
Befarad övertalighet: 4 professorer,
8 lektorer, 2 forskare och 12 adjunkter.
Uppsagda: 4 professorer, 4 lektorer,
1 forskare och 6 adjunkter.
Orsak/område: Vikande studenttillströmning.

Lärarhögskolan i Stockholm
Inga befarade övertaligheter och uppsägningar.

Malmö högskola
Befarad övertalighet: 1,5 adjunkter.
Uppsagda: 1,5 adjunkter. Orsak/område: Grundutbildning. Genusvetenskap.

Mittuniversitetet
Befarad övertalighet: Minst 1 adjunkt och
1 forskningsingenjör. Uppsagda: 1 adjunkt och 1 forskningsingenjör.
Orsak/område: Informationsteknik och medier, teknik/fysik/matematik.

Mälardalens högskola
Befarad övertalighet: 1 professor, 2 lektorer och 9 adjunkter. Uppsagda: 1 professor, 2 lektorer och 6 adjunkter.
Orsak/område: Ekonomi/informatik.

Operahögskolan i Stockholm
Inga befarade övertaligheter och uppsägningar.

Stockholms universitet
Befarad övertalighet: 2 lektorer, 1 forskare, 1 forskarassistent. Uppsagda: 1 lektor,
2 forskarassistenter. Pågående förhand-lingar: Vissa förhandlingar är inte avslutade. Orsak/område: Grundutbildning och forskning. Historia, musik- och teaterveten-skap samt Stressforskningsinstitutet.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Befarad övertalighet: 1 adjunkt.
Uppsagda: 1 adjunkt.
Orsak/område: Grundutbildning. Veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Södertörns högskola
Inga befarade övertaligheter och uppsägningar.

Teaterhögskolan i Stockholm
Befarad övertalighet: 0,5 adjunkt.
Pågående förhandlingar: Beslut fattas efter 30/11 2007.

Umeå universitet
Inget svar.

Uppsala universitet
Befarad övertalighet: 1 lektor, 1 forskare
och 1 adjunkt. Uppsagda: 1 lektor,
1 forskare och 1 adjunkt. Orsak/område: Geovetenskap, nordiska språk och neurovetenskap.

Växjö universitet
Befarad övertalighet: 2 lektorer.
Uppsagda: –
Orsak/område: Grundutbildning. Psykologi.

Örebro universitet
Befarad övertalighet: 2 professorer, 2 lektorer och 2 adjunkter.
Pågående förhandlingar: Förhandling om
1 professor pågår.
Orsak/område: Forskarutbildning.

Enkäten har besvarats av personalchefer eller motsvarande.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023