Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Kan lärare säga nej till att bli filmade?

Kan man neka att bli filmad under en föreläsning? Har läraren upphovsrätt till sin föreläsning? Och är det en kränkning av den personliga integriteten att bli inspelad under en lektion? Frågorna är många men lärarens rättigheter är oklara

17 december, 2007
Universitetsläraren

Enligt uppgift har vid Lunds universitet en lärare mot sin vilja blivit filmad under en föreläsning. Ärendet har som facklig fråga hamnat på Anneli Carlssons bord, hon är ordförande för SACO-rådet vid Lunds universitet och universitetsadjunkt vid Institutionen för handelsrätt. – Vi har en intensiv diskussion om det här i Lund och bollar olika argument. Dels är det en fråga om personlig integritet men också ett immaterialrättsligt problem. Vi har frågat runt, och reaktionen från alla har blivit ”det skulle jag inte vilja bli utsatt för!”. De tillfrågade skulle uppleva det som väldigt obehagligt, säger hon. Det är inte svårt att föreställa sig vad som kan hända med en inspelning, den kan på nolltid ligga ute på nätet och få obegränsad spridning. Där kan videoklippet börja leva sitt eget liv på till exempel Youtube och kanske blir det manipulerat så att föreläsaren framstår som mindre vetande. – Jag har personligen dåliga erfarenheter av en student som förföljde mig under ett antal år. Jag kan lätt föreställa mig vad den studenten hade haft möjlighet att göra med dagens teknik, säger Anneli Carlsson. Hon har nekat studenter att spela in hennes föreläsning. – Jag har råkat ut för att när jag kommer in i undervisningslokalen har det stått två mp3-spelare på katedern. Studenterna har förväntat sig att få spela in vad jag säger. Jag har sagt ”jag är ledsen men det vill inte jag”. Det är en helt annan sak med förfrågningar om inspelningar från studenter som inte hinner anteckna för att de är dyslektiker eller har syn- och hörselnedsättningar, de får naturligtvis spela in föreläsningen, förklarar hon. Men att i största allmänhet bli inspelad av en student tycker hon skulle vara obehagligt. – För mig är det inte bara ett upphovsrättsligt problem utan det är också en fråga om personlig integritet. Även om man som lärare i viss mån är en estradör så är det inte samma sak som att gå med på att bli filmad. Hämmande effekt Anneli Carlsson påpekar också att en inspelning kan få en hämmande effekt på andra studenter. Vet man om att lektionen filmas eller spelas in vågar man kanske varken ställa frågor eller delta i diskussionen. – Jag är inte någon expert på immaterialrätt, men bestämmelsen i Upphovsrättslagen 12§ som möjliggör kopiering för enskilt bruk förutsätter att verket (i det här fallet föreläsningen) är offentliggjort. Och förutsättningen för att det ska vara offentliggjort är att det har ”gjorts tillgängligt för allmänheten”. Då en föreläsning faktiskt bara ska vara tillgänglig för antagna studenter, det vill säga en sluten krets, borde URL 12§ inte vara möjlig att tillämpa! Men någon praxis finns inte. – Skulle det visa sig att det finns en generell kopieringsrätt skulle jag vilja se att SULF agerar genom att kräva att universiteten och högskolorna tar fram ordningsföreskrifter som faktiskt förbjuder inspelningar om inte den enskilda läraren medger undantag i särskilda fall, säger hon. Frågan är alltså om en universitetslärare har möjlighet att förbjuda en student att spela in en föreläsning. SULF:s förbundsjurist Thomas Kihlberg påpekar att normalt har läraren upphovsrätt till sitt eget undervisningsmaterial, även föreläsningar. Det anses följa av lärarundantaget. – Att man inte kan hindra en student att anteckna från en föreläsning är naturligt om anteckningarna ska användas för eget privat bruk. Nästa steg är ljudinspelningar eller filminspelningar. Han hänvisar till Claes Sandgrens skrift Rätten till undervisningen och forskningen utgiven av SULF år 2003. Där skriver Claes Sandgren på sidan 25 att lika lite som upphovsrätten hindrar att någon antecknar vid en föreläsning finns det något upphovsrättsligt hinder mot inspelning. Föreläsaren kan alltså inte förbjuda en åhörare att göra en inspelning med hänvisning till upphovsrätten. Läraren kan däremot neka inspelning om det stör undervisningen. Dessutom kan en högskola förbjuda inspelning i lokala ordningsföreskrifter, anser Claes Sandgren som är professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Stämma i bäcken Samma ståndpunkt har Marianne Andersson, akademiombudsman, alltså chefs-jurist, vid Uppsala universitet. – En student har rätt att göra en upptagning för privat bruk, säger hon. Däremot kan en lärare stämma i bäcken och innan en föreläsning meddela att den inte får spelas in om det inte finns särskilda skäl. – Föreläsningen, när du står och pratar, är upphovsmässigt skyddad. Föreläsningen är ett framförande och en upptagning av den blir en exemplarframställning. Frågan är vad studenten gör med exemplaret, säger Marianne Andersson. En student kan alltså göra en inspelning för privat bruk, men får inte sprida den. Man kan dra en parallell till rätten att kopiera en bok eller en artikel för privat bruk. – Att sprida en inspelning av en föreläsning utan att föreläsaren godkänt det innebär ett mångfaldigande av ett verk utan upphovsmannens godkännande. Det är ett intrång i upphovsrätten, en vidare spridning blir en illegal kopia. Den tekniska utvecklingen har galopperat iväg och det finns inget rättsfall att luta sig mot. Men Marianne Andersson betonar att lagstiftningen också täcker den nya teknikens tillämpningar. Det ändrar ingenting att tekniken för att spela in utan att läraren märker det och sedan lägga ut inspelningen på nätet har blivit var mans egendom. – Bara för att man kan göra det, är det inte tillåtet. Lika fullt är det illegalt och ett intrång i upphovsrätten, säger Marianne Andersson. Integritet i arbetslivet Annamaria Westregård, lektor vid Institutionen för handelsrätt, Lunds universitet, har skrivit en doktorsavhandling om integritetsfrågor i arbetslivet. Vad en arbetsgivare får göra och inte får göra är reglerat i lagen. – Man har till exempel skydd mot avlyssning enbart om den sker i hemlighet. Men om arbetsgivaren exempelvis säger till en säljare att nu kommer vi att lyssna av dina säljsamtal så det tillåtet. Vad studenter gör är däremot något som faller utanför arbetsgivarförhållandet. Fråga om integritet Och en dold inspelning av till exempel ett samtal eller ett telefonsamtal är tillåten så länge den ena parten är införstådd. Men det är en fråga om personlig integritet, anser Annamaria Westregård. – Man tänker ju på att man med modern teknik kan bli filmad och inspelad när som helst. Men en föreläsning är ju på ett sätt en offentlig show, jag tycker det skulle vara betydligt värre att bli filmad när du i ett förtroligt samtal förklarar för en student varför du sätter ett visst betyg eller rättar en uppsats på ett visst sätt, säger hon. Något lagrum mot en sådan händelse verkar inte finnas. Det beror i så fall på hur inspelningen används. – Det finns ju regler om ofredande. Exempelvis är det rätt vanligt att högstadielärare blir filmade av barnen och så kan de skicka det mellan mobilerna och lägga ut det på nätet, säger Annamaria Westregård. Thomas Kihlberg sammanfattar SULF.s- ståndpunkt: – Det finns oklarheter i den här frågan som är till nackdel för SULF:s medlemmar. Förbundets uppfattning är att lärosätena bör utfärda lokala föreskrifter där utgångspunkten ska vara att inspelning inte är tillåten men att den enskilde läraren kan medge inspelning i särskilda fall, säger han.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023