Insänt nummer 17-07

”Arne Jarrick leker därför med en tanke att man, i FN:s eller i EU:s regi, skulle utse 50–100 forskare med uppgift att sammanställa och uppdatera pågående forskning inom ett antal fält”, läser jag i Universitetsläraren 14/2007. Men detta arbete pågår redan för fullt. När den brittiske gynekologen Iain Chalmers på 1980-talet återvänt från kliniskt arbete i Palestina till epidemiologiska studier i hemlandet skapade han the Cochrane Library, CL, och the Cochrane Collaboration (www.cochrane.org). Idag arbetar över 10 000 forskare jorden runt inom CC med att systematiskt söka upp, kvalitetsgranska och sammanfatta alla forskningsrapporter med anknytning till en bestämd fråga. Sammanfattningarna publiceras elektroniskt i CL som är icke-kommersiell. CL har varit en förutsättning för framväxten av evidensbaserad medicin, EBM, de senaste 15 åren, det vill säga till paradigmskiftet inom kliniskt arbete. EBM innebär att behandlingen av patienter grundas på bästa tillgängliga data (best available evidence) som hämtats från systematiska sammanfattningar av forskning. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har en nationell, elektronisk prenumeration på CL som nås på www.sbu.se. CL är därigenom gratis för alla i Sverige och i flera andra länder. Idag (8 oktober 2007) innehåller den 4 941 systematiska sammanfattningar av medicinska frågeställningar (flertalet är metaanalyser, det vill säga resultat från flera studier har numeriskt adderats) och en förteckning över 503 826 kontrollerade, kliniska studier. Alla sammanfattningar avslutas med en kort översikt på vanligt språk för allmänheten.


Kategorier: Arkiv