Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Vad har gjorts under året?

För drygt ett år sedan – före valet – ställde SULF tio frågor till varje riksdagsparti. Svaren publicerades i Universitetsläraren 12/2007. En av frågorna var: ”Hur ser ert parti på enprocentmålet för den offentligfinansierade forskningen? Vilken tidplan finns att nå målet?” Nu gör Universitetsläraren en uppföljning med frågan ”Vad har ni gjort under året för att förverkliga det svar partiet gav då?” Så här svarade partierna:

16 december, 2007
Universitetsläraren

Kristdemokraternas svar 2007 Inom ramen för Allians för Sverige har vi enats om en kraftfull satsning på forskning under mandatperioden. Genom budgetpropositionen för 2008 fortsätter satsningen. Svaret 2006 Vi är lite ambivalenta till enprocentmå-let, eftersom det leder till mycket forskning i goda tider och lite forskning i dåliga. Kanske är det så, att just då BNP minskar är de tillfällen då satsningar på forskning mest behövs. Däremot ser vi forskningen som en viktig grund för vårt samhälles framtida välstånd och gör kraftfulla ekonomiska satsningar på forskningen i vår budget. Moderaternas svar 2007 Alliansen kommer under mandatperioden att genomföra en ökning av forskningsanslagen med 2 miljarder kronor 2006–2010 jämfört med beslutet i förra forskningspropositionen. Därutöver har vi lovat att under mandatperioden avskaffa högskolemomsen, vilket ger ytterligare drygt 350 miljoner kronor till lärosätena. Hösten 2008 kommer en forsknings- och innovationspolitisk proposition där vår ambition är att en strategi för området formuleras, vad vi vill som forskningsnation. Givet det och hur vi ska kunna stå oss väl internationellt är det rimligt och nödvändigt att över tid höja nivån på forskningsanslagen, men också att genomföra för forskningen viktiga förändringar såsom en utvecklad resurstilldelning och ökade frihetsgrader för lärosätena. Svaret 2006 Varför nöja sig med en procent? Målet måste relatera till vad andra länder satsar, till grund- och forskarutbildningens dimensionering med mera. De direkta statliga anslagen behöver öka. Därutöver behövs andra åtgärder som kan frigöra forskningsresurser. Moderaternas förslag att ta bort ”högskolemomsen” frigör till exempel 400 miljoner kronor per år till forskning. Folkpartiets svar 2007 De statliga medel som avsätts till forskning 2007 utgör cirka 24,7 miljarder, det vill säga cirka 0.87 procent av BNP. För 2008 ökar resurserna för forskning med 1,24 miljarder med anledning av riksdagens beslut baserat på den forskningspolitiska propositionen. Utöver detta satsar regeringen ytterligare cirka 2 miljarder för 2008 – netto 1,6 miljarder när hänsyn tas till vissa besparingar inom försvaret och nedläggningen av Arbetslivsinstitutet. Regeringen avser att under hösten 2008 lägga fram en ny forskningspolitisk proposition med förslag bland annat om hur Sverige ska uppnå målet en procent av BNP till offentligt finansierad forskning. Svaret 2006 Under de närmaste fem åren vill vi satsa två miljarder kronor mer än regeringen på forskning. Vi vill satsa en halv miljard kronor på att skapa framgångsrika forskningsmiljöer. Ett svenskt lärosäte ska utvecklas till ett elituniversitet med spetsforskning i världsklass. Centerpartiets svar 2007 Sveriges ställning som forskarnation ska stärkas. I den nyligen presenterade budgetpropositionen föreslår vi därför att resurserna för FoU ökar med 1,24 miljarder kronor under nästa år. Utöver detta föreslås att medel till forskning och forskarutbildning ökar med ytterligare 300 miljoner kronor. Tillsammans med de forskarsatsningar som görs inom andra politikerområden tillförs sammantaget 2 miljarder kronor till FoU år 2008. Dessa satsningar i kombination med en stark tillväxt gör att Sverige idag ligger strax under EU-målet att investeringar till FoU inom offentlig sektor ska utgöra en procent av BNP. Just nu pågår ett arbete med att under hösten 2008 lägga fram en forskningspolitisk proposition med förslag till olika åtgärder för att öka kvaliteten i svensk forskning samt hur Sverige ska uppnå denna målsättning. Svaret 2006 Tillsammans med övriga partier inom Allians för Sverige vill vi satsa två miljarder kronor mer än regeringen de kommande fem åren. Lyckas vi pressa ned arbetslösheten och få fler i arbete ökar skatteintäkterna – och då bör ytterligare medel anslås till forskning. Enprocentsmålet ingår i EU:s Lissabonprocess och det är viktigt att även Sverige förmår att uppfylla den målsättningen så snart som möjligt. Socialdemokraternas svar 2007 Sverige ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. De offentliga anslagen till forskning ska öka till en procent av BNP. Vi socialdemokrater prioriterar i vårt budgetalternativ en rejäl kvalitetssatsning på forskning och högre utbildning och vill öka forskningsanslagen. Totalt sett satsar vi 2 miljarder mer än regeringen på forskning. Svaret 2006 Vi är mycket stolta över att vårt parti antagit enprocentmålet. Vi har det mest ambitiösa forskningspolitiska åtagandet i världen, och vi visar hur högt Sverige prioriterar forskningen. Vi har just nu det angenäma problemet att tillväxten är så hög att det blir svårare att nå upp till en procent av BNP, men planen är att nå dit så snart som möjligt. Miljöpartiets svar 2007 Miljöpartiet står fast vid enprocentmålet för offentligfinansierad forskning.Vi tog ett aktivt ansvar för detta under förra mandatperioden då vi i och med forskningspropositionen höjde anslagen för forskningen rejält. Utöver de anslagshöjningar har vi i de budgetar vi hitintills lagt som oppositionsparti, höstbudgeten 07 samt vårbudgeten 08, yrkat på att riksdagen tillför forskningen ytterligare 200 miljoner kronor inom ramen för forska- och växprogrammet. Det återstår en hel del att göra innan Sverige har nått enprocentmålet för offentligfinansierad forskning, och det är oroväckande att den nuvarande regeringen inte verkar se de problem som finns på detta område utan i stället prioriterar andra frågor. Svaret 2006 Vi tycker att enprocentmålet är bra. Vi har dock inte fastställt någon tidplan för när det ska nås. Vänsterpartiets svar 2007 I Vänsterpartiets förslag till budget ingår en satsning för att skapa bättre möjligheter till egen forskning för lärare på högskolan samt att öka andelen disputerade lärare. Kostnaden för detta förslag är cirka 650 miljoner kronor 2008 för att öka till cirka 2,2 miljarder 2010. Detta förslag innebär också att vi påbörjar en omställning från militär till civil forskning genom att vi överför 500 miljoner för forskning och teknikutveckling från försvarsbudgeten. Vi anslår också 100 miljoner kronor mer än regeringen till Vinnovas program Forska & Väx. Svaret 2006 Vi anser att Sverige bör sträva efter att de offentliga forskningsanslagen till civil forskning bör vara en procent av BNP och att detta bör inledas under nästa mandatperiod.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023