Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nytt från SULF:s etiska råd

30 november, 2007
Universitetsläraren

Etiska rådet sammanträdde den 27 april varvid vi dryftade fallet Eva Lundgren och tog upp Björn Johnsons kritik mot SULF:s agerande i fallet. Därvid framkom att ärendet var komplext och vi hade flera aspekter. Därför kom frågan om rådets uppgift naturligt upp. Ska vi a. granska medlemmarnas agerande b. ge vägledning och stöd åt medlemmarna eller c. granska förbundets agerande Efter diskussion kom rådet fram till att alternativ b, väger tyngst. Inte utdela klander Vi konstaterade också att alla ärenden som hamnar på rådets bord rör något som är problembetonat. I förarbetet till de etiska riktlinjerna var det mycket tydligt att rådet heller inte skulle utdela klander. Policydokumentet är mycket klart på denna punkt. Kommer medlemmen i delo med sin arbetsgivare är det alltid förbundets uppgift att enligt lagar och bestämmelser bistå. Kritik från medlemmar bör alltid tas upp till behandling på den grund som våra stadgar samt etiska riktlinjer vilar. Björn Johnson har skrivit till rådet och ifrågasatt SULF:s agerande i detta fall. Rådet har tidigare diskuterat detta och meddelat att vi inte funnit något att anmärka på. Rådet konstaterade därtill att en gransk-ning av vår medlem skulle innebära att vi återigen skulle pröva den utredning som funnit att Eva Lundgren inte har brutit mot sin arbetsgivares, Uppsala universitets, riktlinjer. Detta hade knappast varit korrekt. En annan uppfattning framfördes också. Enligt denna finns det goda skäl för Björn Johnsons och andra medlemmars kritik av SULF:s agerande. Det skulle enligt denna uppfattning inte gå att bortse från att SULF genom att man antagit etiska riktlinjer också har tagit på sig uppdraget att befrämja en god yrkesetik bland universitetslärarna. Den sakkunnighetsgranskning som på Uppsala universitets uppdrag genomfördes av vetenskapsteoretikern Margareta Hallberg och statsvetaren Jörgen Hermansson visade som Johnson också skriver dessutom på stora brister i Lundgrens forskning. I skriften SULF:s etiska riktlinjer riktas under rubriken Forskarens ansvar, bland annat följande uppmaningar till forskaren som är medlem i SULF: • Eftersträva att se ditt ämne från olika perspektiv. • Försök att ifrågasätta dina egna hypoteser och förutfattade meningar. • Förvräng inte forskningsresultat genomatt undertrycka sådant som du inte gillar. Enligt Hallbergs och Hermanssons granskning uppfyller Lundgrens forskning inte dessa krav. Skapa förtroende och respekt De etiska riktlinjernas syfte är bland annat att skapa förtroende och respekt för universitetslärarnas yrkesverksamhet. När det då uppstår situationer, som i fallet Eva Lundgren, där eniga sakkunniga, enligt denna uppfattning, visar att en forskare brutit mot SULF:s etiska riktlinjer för kvalitet i forskning, måste SULF agera för att detta förtroende och denna respekt ska vidmakthållas. I annat fall blir de etiska riktlinjerna bara tomma ord och kommer att sakna betydelse. Det finns varken anledning eller resurser att jaga medlemmar som inte lever upp till de etiska riktlinjerna med blåslampa. Däremot, när SULF får sådana ärenden på sitt bord kan man inte låtsas som att de etiska riktlinjerna inte fanns. Vi skulle också kunna tänka oss situationer där en medlem uppmärksammar det etiska rådet på att det förekommit verksamhet som står i konflikt med de etiska riktlinjerna. När en sådan händelse granskas måste det kunna innebära att man i ett uttalande också kan komma att kritisera enskilda medlemmar. Därutöver har naturligtvis de etiska riktlinjerna också en viktig roll som inspirationskälla och pedagogiskt instrument! Kan då de etiska riktlinjerna användas för att kritisera forskning som utfördes före år 2004 då dokumentet antogs? Svaret enligt denna uppfattning är att de etiska riktlinjerna inte uppfanns av SULF 2004. De har funnits som en etisk bas för universitetslärare långt tillbaka i tiden. Ja, de har en direkt anknytning till forskningsbegreppet och är en förutsättning för verksamheten; utan sanning, mångsidighet eller ifrågasättande – ingen forskning! Det som hände 2004 var att SULF satte dokumentet om de etiska riktlinjerna på pränt. Efter diskussion menade dock flertalet av rådets medlemmar att rådets uppgifter bör beskrivas enligt den först nämnda uppfattningen och att det således inte finns anledning att rikta kritik mot SULF:s agerande. Riktlinjerna kan givetvis komma att justeras, men det blir då en fråga för nästa kongress.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023