Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”I grunden är det en osäker tillvaro”

I slutet av juni i år har Per-Ola Maneschiöld undervisat som gästlärare på heltid i sex år vid Högskolan i Skövde. Enligt högskoleförordningen får inte den sammanlagda anställningen som gästlärare omfatta mer än fem år.

30 november, 2007
Universitetsläraren

Högskolan i Skövde är ett av de lärosäten som utnyttjar möjligheten att anställa gästlärare under en begränsad tid. Inom hela högskolevärlden finns ett stort antal vikarier, projektanställda, gästlärare och andra visstidsanställda, med svag eller obefintlig anställningstrygghet. Per-Ola Maneschiöld undervisar i nationalekonomi och har disputerat på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han knöts till högskolan i Skövde år 2000 som timlärare och nästa år anställdes han på heltid som gästlärare. – De tre första åren hade jag ettårskontrakt, därefter halverades anställningstiden och i slutet av 2004 fick jag ett kontrakt som löper på tre år. Längden har alltså varierat och det ökar ytterligare den känsla av otrygghet som är förknippad med tidsbegränsade anställningar, understryker Per-Ola Maneschiöld. Måste kanske flytta Han berättar om hur det känns när de tidsbegränsade kontrakten avlöser varandra under en följd av år. – I grunden är det naturligtvis en osäker tillvaro. Det finns inte så många arbetstillfällen inom högskolevärlden och om engagemanget upphör måste jag kanske flytta och skaffa ny bostad. Dessutom påverkas arbetssituationen och möjligheten att med full koncentration utföra olika uppgifter. – Det är viktigt att vara lyhörd i föreläsningssalen och att uppfatta också svaga signaler när studenterna är på väg att tappa tråden. Det finns en risk att jag inte är lika uppmärksam på studenternas reaktioner i slutet av en anställningsperiod. Aldrig tillfälliga kurser Per-Ola Maneschiöld fick redan det första året som gästlärare en ansvarsfylld position i det dagliga arbetet på institutionen. Han har varit programansvarig, ämnesansvarig och tjänstgjort som ställföreträdande prefekt. – De kurser jag undervisat i har aldrig varit av tillfällig karaktär. De har funnits på schemat i alla år som jag arbetat vid institutionen. Han anser att den tidsbundna anställningen påverkar relationen till arbetsgivaren och lönesättningen. – Jag får en försvagad förhandlingsposition. Storleken på lönen bör bestämmas efter meriter som forskare, lärare och administratör. När jag jämför lönerna mellan gästlärare och tillsvidareanställda i nationalekonomi anser jag inte att de olika nivåerna kan motiveras med lärarnas kvalifikationer. När han fick sitt treårskontrakt som gäller från och med januari 2005 var det uppenbart att femårsgränsen skulle överskridas. – Jag har flera gånger påmint arbetsgivaren om hur länge jag arbetat. Den tidigare prefekten vid institutionen förklarade i augusti förra året att det lutade åt att det skulle bli en tillsvidareanställning och efterträdaren har senare förklarat att man ska titta på mitt ärende. På papper finns i dag dock bara ett anställningsbevis som löper till och med utgången av 2007, framhåller Per-Ola Maneschiöld. Högskoleverkets statistik för 2006 visar att Skövde anlitar ett stort antal visstidsanställda. Tillsammans med Lärarhögskolan i Stockholm och Stockholms universitet utnyttjar högskolan flest gäst- och timlärare, jämfört med övriga svenska lärosäten. Antalet minskade 2003 och 2004. Därefter har kurvan åter stigit. Enligt den senast tillgängliga statistiken från Högskoleverket för 2006 har Skövde 60 heltidsanställningar. André Leblanc är ordförande för SULF:s förening vid högskolan. Han har under flera år tillsammans med sitt fackförbund kämpat för att minska antalet gästlärare. – Denna anställningsform ger inte någon trygghet alls. Kontraktstiden varierar, men är ofta ett eller ett par år. Några erbjuds tillsvidareanställning, medan andra måste sluta när kontraktstiden löper ut. De får ofta ett mejl en månad i förväg som informerar om att det inte blir någon fortsättning, berättar han. Tidsödande procedur När en lektor ska anställas är det ofta en relativt tidsödande procedur. Tjänsten ska utlysas och fakultetsnämnden utser minst två sakkunniga, som granskar de sökandes meriter. Inget av detta gäller när en gästlärare anställs. – Inte en enda gång har jag sett en anställning som gästlärare utlysas. Därmed behöver inte heller behörigheten granskas, poängterar André Leblanc. Sambandet mellan forskning och undervisning vid högskolan kan påverkas av en hög andel visstidsanställda. – Enligt det arbetstidsavtal som finns här i Skövde har gästlärarna inte rätt att forska under arbetstid. De har inte heller samma möjligheter som de fast anställda att delta vid konferenser. Därmed försämras också kvalitén i undervisningen. André Leblanc sammanfattar sin syn på villkoren för gästlärarna jämfört med de tillsvidareanställda vid Högskolan i Skövde. – De har mindre status, lägre lön, mer arbete och sämre möjligheter att forska och delta i konferenser. Beslut minska antalet Leif Larsson är sedan 2001 rektor vid Högskolan i Skövde. Han berättar om sin syn på att anställa gästlärare. – Jag vill inte kommentera något enskilt fall. År 2004 tog vi dock ett beslut om en strategi för att minska antalet gästlärare och att ha fler tillsvidareanställda. Enligt en aktuell notering från våren 2007 finns i dag 53 heltidsanställningar som gästlärare, vilket är betydligt färre än för några år sedan. Den tillsvidareanställde är mer trygg och därmed förbättras möjligheten att skapa en stabilitet i utbildningen. När högskolan startar nya program anser Leif Larsson att det ibland finns ett behov av gästlärare. – Vi har satsat på vårdutbildning, undervisat i datorspelsframställning och nyligen startat ett program i musik- och ljudproduktion. Det är inte lätt att genast hitta akademiskt meriterade lärare som vill binda upp sig för en fast anställning. Konjunkturen påverkar Han understryker också att generella förhållanden samverkar och kan skapa en ovisshet inom högskolevärlden. – Vi väntar nu på den så kallade Brändströmska utredningen med förslag till nya finansieringsformer. Det är alltid osäkert hur många som ska söka till högre utbildning. När konjunkturen i samhället nu är stark minskar antalet studenter. Det går inte att bortse från att sådana faktorer kan spela in vid anställningen av lärare, säger Leif Larsson. Thomas Kihlberg är förbundsjurist på SULF. Han understryker att det är en viktig uppgift för förbundet att arbeta för de visstidsanställda och deras rättigheter. – Det är inte ovanligt med missbruk. Anställningen som gästlärare regleras inte av Lagen om anställningsskydd, LAS, utan av högskoleförordningen, HF. Därmed finns inga möjligheter att tvista om olika ärenden, dra dem inför domstol, eller att yrka skadestånd. Arbetsgivaren har heller ingen skyldighet att meddela om det inte blir förlängning av anställningen som gästlärare eller andra visstidsanställningar enligt HF, förklarar han. Tidigare kunde lärosätet engagera gästlärare i treårsperioder. Det fanns ingen bortre gräns för anställningens längd. I början av 2003 trädde en ny bestämmelse i kraft som alltså stipulerar att den maximala anställningstiden inte får vara längre än fem år. – Lärosätet kan tillfälligt knyta till sig personer med en speciell kompetens som gästlärare. Sedan några år måste vikarier, som lyder under LAS, tillsvidareanställas efter att de tjänstgjort tre år. Exempel på missbruk är att lärosätet anställer den före detta vikarien som gästlärare som undervisar i regelbundet återkommande kurser, säger Thomas Kihlberg. Cirka 40 procent visstidsanställda Det finns många olika anställningsformer för visstidsanställda. De kan vara projektanställda, vikarier, gästlärare och timanställda. Timanställningen får avse högst 20 procent av en heltidsanställning. – Cirka 40 procent av lärarna vid universiteten och högskolorna, exklusive doktoranderna, är visstidsanställda, berättar Thomas Kihlberg. Det är en långt högre siffra än för arbetsmarknaden i dess helhet. Statistiska Centralbyrån genomför regelbundet arbetskraftsundersökningar. Av dessa framgår att 16,8 procent av de anställda hade en tidsbegränsad anställning år 2006. Våren 2006 tillsattes den statliga befattningsutredningen, som ska göra en översyn av de visstidsanställdas situation vid universitet och högskolor. I direktiven till utredningen framhålls bland annat att SULF anser att visstidsanställda ibland engageras på ett sådant sätt ”som inte motsvarar de ursprungliga intentionerna”. Utredaren, Ann Numhauser-Henning, professor i civilrätt och prorektor vid Lunds universitet, lägger fram sitt betänkande senast den sjuttonde november i år.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023