Förhandling gav föräldrapenning

Efter att SULF för en medlems räkning överklagat ett försäkringsärende har Länsrätten i Göteborg i en principiellt viktig dom slagit fast att en doktorand som fortsätter sina studier efter att anställningen har upphört kan ha rätt att behålla den sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som man fått genom sin tidigare anställning. SGI styr bland annat utbetalning av sjukpenning och tillfällig sjukpenning (främst vård av sjukt barn) samt föräldrapenning över den så kallade grundnivån (för närvarande 180 kr/dag). I det aktuella fallet handlar det om en doktorand som inte blev färdig med sin forskarutbildning innan anställningen upphörde, men som fortsatte bedriva sina studier på heltid under ett antal månader fram till examen. I direkt anslutning till att avhandlingen inlämnades för tryckning anmälde hon sig som arbetssökande och efter ytterligare en tid blev hon föräldraledig. SULF överklagade Försäkringskassan beslutade då att hon förlorat sin sjukpenninggrundande inkomst under den tid som hon bedrev sina studier utan att vara anställd. Det ledde till att hon endast fick föräldrapenning på grundnivån (180 kr/dag). SULF överklagade för medlemmens räkning och hävdade att den tid som hon använt för att slutföra studierna skulle betraktas som ”vidareutbildning inom eget yrkesområde” och därmed ge henne rätt att behålla sin tidigare SGI (SGI-skydd). Under resans gång ändrade Försäkringskassan uppfattning och medgav bifall till överklagandet till Länsrätten i Göteborg. Det innebär dels att Länsrättens dom inte kommer att överklagas och dels att den bör leda till att man nu över hela landet kommer att ha denna tillämpning i fortsättningen i liknande fall. Det är glädjande nyheter för de medlemmar som hamnar i denna situation som ju tyvärr inte är ovanlig. Man bör dock observera att denna typ av SGI-skydd under vidareutbildning inom yrkesområdet gäller i högst ett år, såvida man inte är tjänstledig från en anställning inom området under den tid man fullföljer sina forskarstudier, vilket torde vara ovanligt.


Kategorier: Arkiv