Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Svårbedömd framtid för ALI-doktorander

– Pengar finns sparade från föregående år inom ALI, Arbetslivsinstitutet. Vi diskuterar nu med näringsdepartementet om vi kan använda de innestående medlen vid avvecklingen. Institutet kan dock inte på egen hand klara alla doktorander fram till disputationen. Universiteten måste hjälpa till.

20 december, 2006
Universitetsläraren

Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetslivsinstitutet, ALI, kommenterar situationen för de 30 doktorander som bedriver sin forskarutbildning vid institutet. Situationen är i dagsläget mycket oklar. Vem eller vilka aktörer är ekonomiskt ansvariga för doktorandutbildningen? Samtliga forskarstuderande har doktorandtjänst vid ALI. De har dock antagits till utbildningen vid olika universitet och högskolor.
– Jag har fått besked från vissa universitet att de ställer upp med finansieringen. Andra lärosäten anser sig dock inte ha råd, säger Mikael Sjöberg.

Makten över arbetsvillkoren
John Ylander är doktorand vid Arbetslivsinstitutet i Stockholm. Han berättar om sina studier och sitt avhandlingsarbete.
– Jag tog min grundexamen som ekonomie magister på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och antogs till doktorandutbildningen första juli 2003. Mitt avhandlingsarbete handlar om vem som har makten över arbetsvillkoren. Jag har granskat tre företag inom Volvokoncernen.
Han har genomfört 36 djupintervjuer med anställda och dessutom intervjuat ett stort antal personer i ledande befattningar. Materialet är mycket omfattande och innehåller sammanlagt 1300 sidor.
– Jag har skrivit cirka två tredjedelar av avhandlingen. Enligt schemat skulle det bli disputation i maj 2008. I dagsläget är det dock omöjligt att få den arbetsro som behövs för att kunna fullfölja arbetet.
Han anser att situationen för doktoranderna är annorlunda än för de anställda forskarna.
– Jag har som uppgift att skriva en doktorsavhandling. Det uppdraget sägs jag inte upp från när Arbetslivsinstitutet läggs ner.
Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin har förklarat att forskningen vid ALI bör finna ”nya famnar”.
– Men hur ska vi doktorander kunna förhandla med nya huvudmän när den ekonomiska situationen är så oklar. Det vore klädsamt om departementet utrustade oss med en portfölj som innehöll lön och dessutom ett påslag på 35 procent för att täcka overheadkostnader. Det skulle underlätta vår förhandlingsposition.
Efter den av regeringen aviserade nerläggningen vände sig John Ylander till sitt fackförbund SULF och Handelshögskolan blev informerad.
– Jag fick beskedet att fakulteten vid Handels ställer upp om ingen annan gör det. Det är dock en mycket dålig lösning. Om lärosätet inte får extra pengar betyder det att jag hamnar i en konkurrenssituation med doktorander, som jag i framtiden ska samarbeta med.
Projektet om makten över arbetsvillkoren startade 2003. Inom projektets ram har inte bara maktrelationer inom Volvo kartlagts. Offentlig verksamhet och äldreomsorg ingår också i arbetet.
– Nu försvinner den fruktbara forskarmiljön, där också institutets bibliotek har haft stor betydelse. Jag har många gånger fått sakkunnig hjälp från bibliotekspersonalen, berättar John Ylander.
Pernilla Lundblad, som är medlem i SULF, antogs i februari 2004 som forskarstuderande till juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Hon har nu en doktorandtjänst vid ALI i Stockholm. I sin avhandling undersöker hon vilka strategier de svenska lagstiftarna använder när EU:s arbetsrätt ska bli svensk lag.
– Tillsammans är vi tre doktorander på enheten för arbetsrätt. Med jämna mellanrum har seminarier arrangerats med deltagare från departement och arbetsmarknadens parter. Enheten har dessutom gett ut ett nyhetsbrev med flera tusen prenumeranter. Nu försvinner arbetsgemenskapen och det samarbete som jag har haft en enorm nytta av, framhåller hon.
Enligt den ursprungliga planen skulle hon disputera våren 2009. Vid en nerläggning blir hennes ekonomiska situation mycket oviss.
– Min handledare och chef har vänt sig till Uppsala universitet för att undersöka om vi doktorander skulle kunna anställas där. Enligt den fakultet vi har haft kontakt med har den inte något juridiskt ansvar för vår situation, men av praktiska skäl kan den ändå överväga att vi anställs. Vi har ännu inte fått något bestämt svar.
Pernilla Lundblad är i första hand kritisk till att nerläggningen av ALI ska vara genomförd redan första juli 2007.
– På den korta tiden finns inte en sportslig chans att hinna söka anslag eller nya tjänster, poängterar hon.
Sannolikt blir det redan under vintern allt svårare att använda institutet som arbetsplats.
–Vi har fått rådet att ta en backup och ladda ner värdefull information på skivor och USB-minne. Datorerna ska bjudas ut till försäljning. Det är också osäkert om vi i framtiden får tillgång till de samlade databaser och den litteratur som nu finns på Arbetslivsinstitutet.
Pernilla Lundblad berättar om sina känslor när beskedet kom att institutet ska läggas ner.
– Först blev jag mycket orolig. Skulle två och ett halvt års studier och forskning kastas bort? Nu ser jag dock mer ljust på framtiden. Jag har fått positiva reaktioner på mitt avhandlingsarbete. Det måste finnas ett doktorandliv också efter ALI.

Har en särställning
Göran Andersson, ombudsman på SULF, är särskilt utsedd att arbeta för att bistå medlemmarna på Arbetslivsinstitutet.
– Doktoranderna har en särställning. De har blivit antagna till en utbildning som de har rätt att fullfölja. Vår uppfattning är att de ska hållas skadeslösa, understryker han.
De forskarstuderande är inskrivna vid ett 20-tal institutioner på olika lärosäten, men Arbetslivsinstitutet är deras arbetsgivare.
– Enligt högskoleförordningen har fakulteten där den forskarstuderande antogs också ett ekonomiskt ansvar. Ett villkor för antagningen var dock att ALI skulle finansiera utbildningen. Sannolikt höjer man nu på många håll ute på lärosätena på ögonbrynen. Den uppkomna situationen är helt oväntad och man anser att det inte är rimligt att det ekonomiska ansvaret utkrävs.
Göran Andersson betonar att en förhandlingssituation nu uppkommit. Ett antal aktörer deltar i spelet om doktorandernas framtid.
–Vid lärosätet är prefekt, dekan och rektor möjliga samtalspartners. På den politiska sidan finns de båda departementen för utbildning och arbetsmarknad. Viktiga personer är också enskilda riksdagsmän, inte minst från de orter där ALI finns i dag. SULF anser att det ytterst är regeringen som ska ta sitt ansvar så att doktoranderna kan fullfölja sin utbildning, betonar Göran Andersson.

Inga öronmärkta pengar
Mårten Wennberg är pressekreterare hos Sven Otto Littorin. Han kommenterar arbetet med avvecklingen. – Det blir inte några öronmärkta pengar till universiteten för den forskning som bedrivits vid ALI. Det är en målsättning och inte ett löfte att doktoranderna ska kunna fullfölja sin utbildning. Förhoppningsvis har de praktiska formerna för avvecklingen blivit tydligare framåt våren, säger han.
I våras fick Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, i uppdrag av regeringen att utvärdera svensk arbetsmiljöforskning. En internationell grupp granskade verksamheten inom tre centrala områden och publicerade sin rapport i slutet av november. Verksamheten vid ALI analyseras inte speciellt, men uppmärksammas ändå på grund av institutets centrala position.
I sammanfattningen heter det bland annat att ”Sverige bedöms ha haft en väsentlig roll i utvecklingen av den internationella arbetsmiljöforskningen”. Det granskade vetenskapliga arbetet bedöms vara av god kvalitet.
I ett tillägg i slutet av rapporten kommenteras nerläggningen. Forskningen vid institutet har lika hög kvalitet och relevans som övrig forskning om arbetsmiljö i Sverige, enligt utvärderingen.
Den internationella gruppen anser att en nerläggning resulterar i ”en dramatisk minskning av de resurser som finns tillgängliga för arbetsmiljöforskning i Sverige, såvida inte öronmärkt kompensation ges till universiteten och/eller till forskningsinstituten, …”.
Flera lärosäten har i november skrivit till regeringen och ansökt om pengar till arbetslivsforskning.
Uppsala universitet vill bygga upp ett nytt institut med start 2008 och ansöker om direkta statsanslag för ett 20-tal forskare. Genom att starta den nya verksamheten skulle finansieringen för doktoranderna vid ALI i Uppsala lösas på ”ett elegant sätt”.
Mittuniversitetet framhåller tillsammans med Östersunds kommun de regionalpolitiska konsekvenserna av en nerläggning. Man ansöker om att regeringen avsätter medel för att omvandla de cirka 45 tjänsterna vid ALI i Östersund till ordinarie forskartjänster på Mittuniversitetet.
Umeå universitet hemställer om att regeringen för perioden 2008–2010 avsätter resurser så att ett urval av forskare från Arbetslivsinstitutet i Umeå kan börja arbeta vid lärosätet.

CURT ISAKSSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023