Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Förändringar för löntagare och arbetslösa vid årsskiftet

Den nya regeringen har lagt ett flertal förslag till förändringar i arbetslöshets- och social- försäkringarna. Man föreslår samtidigt relativt stora skattesänkningar för dem som arbetar. Förändringarna föreslås gälla från och med 1 januari 2007 om inget annat anges.

17 december, 2006
Universitetsläraren

När det gäller förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen har höjningen av medlemsavgiften kanske fått störst uppmärksamhet i medierna. SULF har riktat kritik mot hur höjningen skett eftersom regeringen inte följt de principer man angav före valet.
Avgiften till AEA beräknas preliminärt behöva höjas med 223 kronor till totalt 313 kronor i månaden. Samtidigt sänks dock inkomstskatten, ofta med ett betydligt högre belopp. Beräkningar från Swedbank visar exempelvis att skatten sänks med 360 kronor/månad för den som tjänar 10000 kronor i månaden, 680 kronor för den som tjänar 20000 kronor, 840 kronor för den som tjänar 25000 kronor, 1060 kronor för den som tjänar 30000 kronor, 1090 kronor för den som tjänar 40000 kronor och 1130 kronor/månad för den som tjänar 45000–55000 kronor i månaden.
Det är också viktigt att poängtera att helt arbetslösa medlemmar även fortsättningsvis kommer att betala samma avgift som nu. Helt arbetslösa kommer alltså inte att drabbas av avgiftshöjningen till AEA. Däremot kan det bli så att dessa medlemmar till en början måste betala även den förhöjda avgiften, som dock i så fall senare återbetalas av AEA. Den som är sjuk, föräldraledig eller studerar måste dock tyvärr betala den förhöjda avgiften till AEA.
Regeringen tar också bort avdragsrätten i deklarationen för avgifterna till både a-kassa och fackförbund. Det innebär en nettohöjning av avgiften till AEA på 36 kronor/månad för alla, utöver höjningen som beskrivs ovan. Det finns inför årets kongress inget förslag om att ändra medlemsavgifterna till SULF, men den slopade skattereduktionen gör ändå att nettoavgiften ökar något (exempelvis 48 kr/mån för den som betalar hel avgift, 24 kr/mån för den som betalar halv avgift och 12 kr/mån för den som betalar kvartsavgift). Samtidigt sker dock som nämns ovan generella skattesänkningar som gott och väl kompenserar för detta.
Vi vill mana till försiktighet när det gäller att lämna arbetslöshetsförsäkringen eftersom ett avbrott i medlemskap kan innebära att man måste kvalificera sig igen genom att på nytt vara medlem i minst 12 månader före en eventuell arbetslöshet med rätt till a-kassa. Den som funderar på att lämna a-kassan bör därför först kontakta oss för rådgivning.

Aviserade förändringar
När det gäller regelverket i arbetslöshetsförsäkringen så är följande förändringar aviserade.

• Taket i försäkringen sänks för de 100 första dagarna. I det nuvarande regelverket finns nämligen en så kallad förhöjd dagpenning som ger ett tak på 20075 kr/mån under de första 100 dagarna, men det föreslås nu bli 18700 kr/mån. Det motsvarar en dagpenning på 680 kr/mån under hela arbetslöshetsperioden.

• Ersättningsnivån blir oförändrat 80 procent upp till taket under de första 200 dagarnas arbetslöshet och därefter sänks ersättningsnivån till 70 procent under 100 dagar och därefter ytterligare till 65 procent. Eftersom taket i försäkringen ligger så pass lågt så kommer den som tjänar mer än 21371 kr/mån ändå inte att få sänkt ersättning efter 200 dagar och den som tjänar mer än 23015 kr/mån kommer att kunna behålla full ersättning även efter 300 dagar. Detta eftersom man i dessa fall även med en sänkt ersättningsnivå når upp till högsta dagpenning.

• Den som omfattas av det statliga trygghetsavtalet eller en inkomstförsäkring kommer även fortsättningsvis att, utöver ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen, få kompensation även för högre inkomster än enligt taket. Sammantaget kommer den som omfattas av trygghetsavtalet att kunna få ut 80 respektive 70 procent av hela sin inkomst under minst de första 300 dagarna. Inkomstförsäkringen ger samma ersättningsnivå, men under kortare tid. Denna försäkring är frivillig och ingår inte i avgiften till SULF. Vad gäller kvalifikationskrav i trygghetsavtalet och eventuellt behov av inkomstförsäkring, se Universitetsläraren 13/2006 eller www.sulf.se. Observera att man vid arbetslöshet måste vara med i a-kassan för att fullt ut kunna få kompletterade ersättning via trygghetsavtalet.

• Ersättningsperioden i arbetslöshetsförsäkringen begränsas till högst 300 dagar förutom för dem som har försörjningsansvar för barn under 18 år. Dessa kommer att kunna få ersättning i 450 dagar. För övriga gäller att man efter 300 dagar, från och med 1 juli 2007, erbjuds plats i en nyinrättad jobb- och utvecklingsgaranti som AMS administrerar. Ersättningsnivån blir här 65 procent, max 680 kr/dag, vilket är samma ersättningsnivå som gäller i arbetslöshetsförsäkringen från och med dag 301 för dem som kommer att ha rätt till 450 ersättningsdagar. För den vars ersättningsperiod tar slut under första halvåret 2007 kommer vid fortsatt arbetslöshet dagpenning att betalas ut med 65 procents kompensationsnivå fram till den 1 juli.

• Det så kallade arbetsvillkoret skärps så att, enligt huvudregeln, var och en av de sex månader man måste ha arbetat för att ha rätt till ersättning måste innehålla minst 80 timmar arbete (nu 70 timmar). Om nuvarande schablon behålls så motsvarar 80 timmar per månad en anställning med omfattning på minst 46 procent.

• Studerandevillkoret slopas. Det innebär att det inte längre kommer att gå att få arbetslöshetsersättning efter att ha avslutat studier utan att dessförinnan ha arbetat (se överhoppningsbar tid nedan). Man tar även bort rätten till arbetslöshetsersättning under ferieuppehåll i studier.

• Den tid som kan räknas som överhoppningsbar tid begränsas. ”Ramtid” är den tid en sökande har på sig att uppfylla arbetsvillkoret. Ramtiden är alltid tolv månader och oftast de tolv månader som direkt föregår arbetslösheten. Men om den sökande till exempel avslutat vuxenstudier på heltid eller varit sjuk eller föräldraledig på heltid kan ramtiden förlängas bakåt med samma antal månader som den sökande varit förhindrad från att arbeta. Ramtiden förlängs med så kallad överhoppningsbar tid. Från och med årsskiftet är den överhoppningsbara tiden i normalfallet begränsad till maximalt fem år. Vad ”i normalfallet” avser i det här sammanhanget vet AEA ännu inte. I detta sammanhang kommer den som bedriver postdoc med stipendium in. Detta betraktas normalt som studier och därmed överhoppningsbar tid.

• Nytt sätt att beräkna den inkomst som ligger till grund för arbetslöshetsersättningen införs. När den dagpenninggrundande inkomsten fastställs görs idag en jämförelse mellan de senaste sex tillgodoräkningsbara månader som medlemmen har arbetat och de senaste tolv arbetade månaderna. Kassan väljer det resultat som för den arbetslöse är mest förmånligt. Från och med årsskiftet ska den dagpenninggrundande inkomsten alltid räknas på tolv månader. Hur beräkningen ska göras för personer som inte arbetet tolv månader vet AEA ännu inte.

• Ett stort antal arbetsmarknadspolitiska åtgärder, däribland friåret, tas bort vid årsskiftet. Mer information fås via Arbetsförmedlingen.

• Förslag finns att göra arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk. Detta genomförs dock inte ännu utan den frågan ska först utredas. När ett sådant obligatorium kommer att införas vet vi ännu inte, men såväl 1 juli 2007 som 1 januari 2008 har nämnts som möjliga datum.

Socialförsäkringarna förändras
När det gäller socialförsäkringarna, exempelvis sjuk- och föräldrapenning så sker följande förändringar från årsskiftet.

• Taket för den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, som styr ersättningarna sänks vad gäller allt annat än föräldrapenning i samband med barns födelse till 7,5 basbelopp (cirka 24800 kronor/månad vid 2006 års basbeloppsnivå). Vid föräldraledighet behålls dock den höjning av taket till 10 basbelopp (cirka 33000 kr/mån under 2006) som gjordes den
1 juli i år. För den som är statligt anställd har detta dock ingen större praktisk betydelse eftersom man enligt vårt kollektivavtal har rätt till kompensation av arbetsgivaren för de lönedelar som ligger över taket. Vid tillfällig föräldrapenning (exempelvis vård av sjukt barn) innebär det dock en försämring jämfört med nu i det fall man tjänar över det kommande taket (7,5 basbelopp) och tar ut sådan ledighet under mer än tio dagar per år.

• Den högsta ersättningsnivån till en arbetslös som är sjuk sänks med anledning av att taket i arbetslöshetsförsäkringen sänks. Men inte heller idag kan den som är arbetslös få mer i sjukpenning än den högsta ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen.

• Man inför – i väntan på att gå över till en ny beräkningsmodell för SGI som ska bygga på historiska inkomster och inte som idag på förväntade framtida inkomster (hur detta ska utformas ska enligt budgetpropositionen utredas vidare) – en formel för att reducera den sjukpenninggrundande inkomsten. Denna innebär att framräknad SGI multipliceras med 0,989.

ROBERT ANDERSSON
ombudsman

Fotnot: Delar av texten i artikeln har tagits från AEA:s hemsida, www.aea.se.

”Regeringens förslag är stötande”
– Regeringens förslag är stötande om man ser till Alliansens budskap under valrörelsen. Det är direkt fackföreningsfientligt. Agerandet står i bjärt kontrast mot den uppskattning som annars uttalas av företrädare för regeringen, säger Christoph Bargholtz, SULF:s förbundsordförande i en kommentar till utkastet till lagrådsremiss om finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen.
– Alliansen argumenterade inför valet att arbetslöshetsförsäkringen måste göras mer försäkringsmässig. Försäkringstagaren borde därför bära en större del av kostnaderna. De ökade egenavgifterna borde återspegla risken för arbetslöshet i de olika verksamhetsområden som A-kassorna omfattar.
– I det remitterade utkastet upprepas visserligen dessa ståndpunkter men vid utformningen av beräkningsmodellen verkar sambandet mellan egenavgifternas storlek och arbetslösheten praktiskt taget ha negligerats. Vår a-kassa, AEA, som har en arbetslöshet om 3,3 procent kommer om förslaget genomförs att få en förhöjd avgift om 223 kronor per månad medan den a-kassa som nu har den högsta arbetslösheten, cirka 40 procent, kommer att få en förhöjd avgift om 300 kronor per månad.
– Jag kommer tillsammans med mina kollegor i andra SACO-förbund att kraftfullt motarbeta detta förslag, avslutar Christoph Bargholtz.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023