Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Arbetstiden är den tunga frågan för universitetslärare i den kommande avtalsrörelsen.

– Vi kommer att driva den frågan hårt. Framförallt mer tid till forskning och kompetensutveckling och till att värdera undervisning och andra arbetsuppgifter, säger SULF:s förhandlingschef Björn Birath.

17 december, 2006
Universitetsläraren

Internt har SULF redan inlett förberedelserna för avtalsrörelsen.
– SULF:s förhandlingsdelegation har gått ut till förbundets alla lokalföreningar och sektioner med en remiss med frågor som vi bedömer som väsentliga inför avtalsrörelsen, säger Björn Birath.
Remissvaren ska vara klara veckan före kongressen i slutet på november.
– Vi ser gärna att lokalföreningarna, som har fått remissen, vänder sig direkt till medlemmarna på möten. Eller att de inhämtar synpunkter via mail eller på något annat sätt så att den enskilde medlemmen också kan göra sin stämma hörd.
Under kongressen kommer det troligen att bli diskussioner om avtalsfrågor.
– Det finns en hel del motioner med anknytning till avtalsrörelsen. Framförallt är det arbetstidsfrågor för lärarna som tas upp i flera motioner.
Kring årsskiftet kommer sedan förbundsstyrelsen att besluta om förslag till yrkanden från SULF:s sida.
– Vi förhandlar ju tillsammans med övriga förbund inom SACO-S. SULF:s förslag kommer att gå in till SACO-S, som i sin tur behandlar frågorna de följande månaderna.
I SACO-S är Björn Birath 2:e vice ordförande och också ledamot i olika beredningsgrupper med mera.

Ett halvår senare
De statliga myndigheternas avtal ligger lite senare är övriga sektorers. De flesta avtalen på den svenska arbetsmarknaden löper ut under det första halvåret 2007. Det avtal SULF omfattas av löper ut sista september nästa år.
– Vi är ungefär ett halvår senare än de andra så i viss mån kommer vi att ha facit i handen när vi slutför våra förhandlingar.
Formellt växlar parterna inom den statliga sektorn sina yrkanden i juni nästa år, men under våren kommer SACO-S sannolikt att ha förhandskontakter med arbetsgivarsidan.
I juni fastställer parterna en slutplan för förhandlingarna.
– Målet är naturligtvis att träffa ett avtal i september nästa år, så att det nya avtalet kan träda i kraft från första oktober 2007. Men det återstår att se om det blir så.

Relativt fristående
Förhandlingarna kommer inte direkt att påverkas av regeringsskiftet.
– Arbetsgivarverket som är vår motpart är relativt fristående från regeringen. Det är de olika myndigheterna som är uppdragsgivare, inte regeringen.
Den nya regeringen har aviserat satsningar på en kvalitetshöjning av högre utbildning och forskning.
– Vi förväntar oss de kommande åren en del anslagsökningar till högskolesektorn. Det kommer att ge bättre förutsättningar att ta fram rimligare villkor för lärarna. Ju högre anslagen blir desto lättare är det naturligtvis att få gehör för sådana yrkanden.
Björn Birath räknar med att den tunga frågan för SULF:s del i avtalsrörelsen blir arbetstidsregleringen för universitetslärare och forskare.
– Våra lokalföreningar och sektioner tar i motioner till kongressen bland annat upp att forskningsmöjligheterna och tid för kompetensutveckling har urholkats kraftigt de senaste åren. I den kommande avtalsrörelsen måste vi hårt driva frågan om forskningsgarantier för enskilda lärare.
Arbetstiden är en så viktig fråga att Björn Birath inte räknar med att den kan klaras av under de tre månaderna från det parterna formellt utbyter yrkanden och tills avtalet löper ut.
– Arbetstidsfrågan är en så tung fråga i förhandlingarna att det inte går att vänta tills efter sommaren. Jag anser att det är nödvändigt att under våren ha kontakter med arbetsgivarsidan för att få fram ett avtal i tid.
Som en form av förhandlingsunderlag och underlag för att formulera SULF:s yrkanden kommer förbundet de närmaste månaderna att undersöka universitetslärarnas arbetsförhållanden i en stor arbetsmiljöundersökning via SCB.
– Den syftar till att kartlägga hur det ser ut nu; hur arbetstidsavtalen tillämpas i praktiken. Det vi tycker oss se är att pressen på lärarna har ökat och det kan komma att bekräftas i den här undersökningen. Vi kommer att analysera resultaten och jämföra med undersökningar vi gjort för fem sex år sedan och ännu tidigare.
Analysen av undersökningsresultaten blir troligen inte klar förrän i mars.

Dömde ut rapport
En sak som oroar Björn Birath är den rapport som Riksrevisionen tog fram i fjol Lärares arbetstider vid universitet och högskolor (se Universitetsläraren 13/05) där man i princip hävdade att många universitetslärare jobbar för lite. SULF dömde ut rapporten, men vissa arbetsgivare har refererat just till rapporten om arbetstiderna när man har gjort sina utspel.
– En del lokala arbetsgivarrepresentanter inom högskolan har alltså applåderat och ställt sig bakom den här rapporten från Riksrevisionen.
En annan fråga som SULF vill ändra på är förhandlingsordningen för löneförhandlingarna.
– Vi har den frågan i remissen till lokalföreningar och sektioner, säger Björn Birath.

Procentlösa avtal
Lönebildningen är lokal, det har inte funnits några ramar i de centrala avtalen mellan SACO-S och Arbetsgivarverket de senaste åren utan det har varit procentlösa avtal.
– Det innebär ju inte att man inte förhandlar om någonting på lokal nivå, utan förhoppningsvis får varje medlem ett lönelyft och man kan räkna fram ett genom-snitt på vad det blir vid varje högskola.
Om man inte kommit överens vid de lokala förhandlingarna har parterna haft möjlighet att gå till en lokal lönenämnd. Därefter har tvisten kunnat föras vidare till en central lönenämnd. Båda nämnderna har haft en opartisk ordförande.
– Det här har inte fungerat speciellt bra, för det är arbetsgivarsidan som har sista ordet om man inte kommer överens. Därför föreslår vi i remissen en modell med skiljeförfarande. Det vill säga i stället för en rådgivande lönenämnd vill vi ha en skiljenämnd som avgör frågan och upphöjer beslutet till kollektivavtal.
Den modellen finns redan i avtalen för det statliga området när det gäller arbetstidsreglering.
– Eventuellt kommer vi att föra fram ett sådant yrkande, det beror på hur remissnstanserna inom SULF ser på det. Men här måste det hända någonting, för det är otillfredsställande att till exempel de lokala förhandlingarna drar onödigt ut på tiden, det är inte effektivt.

Tidsbegränsade tjänster
Ytterligare en stor fråga är de många tidsbegränsade anställningarna inom högskolor och universitet.
– Frågan är om den ska komma in i avtalsrörelsen. Men det är möjligt att det kan bli förhandlingar om ett sådant kollektivavtal nästa år också, kanske före avtalsrörelsen eller parallellt med den.
Det finns nu en utredning, Befattningsutredningen tillsatt av den förra regeringen, som tittar på anställningsformer och befattningskonstruktioner inom högskolesektorn.
– Från SULF:s sida vill vi ha tydligare regler och bättre villkor – alltså begränsningar av möjligheter att tidsbegränsat anställa lärare och forskare på det sätt som skett de senaste åren. Det är inte acceptabelt att det ska ta så lång tid att få en tillsvidareanställning. Vi behöver också en reglering som gäller för externt finansierade forskare.
Björn Birath sammanfattar SULF:s mål i den kommande avtalsrörelsen.

• Bättre villkor när de gäller lärarnas och forskarnas arbetstid och framförallt bättre möjlighet till forskning, kompetensutveckling och värdering av
undervisning och andra arbetsuppgifter.

• Bättre balans mellan parterna vid oenighet i lokala löneförhandlingar.

• Bättre anställningsvillkor, man ska inte behöva gå så länge som man gör nu innan man får en tillsvidareanställning. Det är rimligt med tidsbegränsade
anställningar som doktorand och forskarassistent, men därefter ska det vara tillsvidareanställning.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023