Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Satsning på kvalitet välkomnas

Christoph Bargholtz, ordförande i SULF sammanfattar förbundets kommentarer till budgetpropositionen:

16 december, 2006
Universitetsläraren

Regeringens satsning på kvalitet i stället för på kvantitet i grundutbildningen välkomnas av oss i SULF. Men man måste komma ihåg att uppräkningen av ersättningsbeloppen per student om 1,12 procent inte är större än att den nätt och jämnt kompenserar det produktivitetsavdrag som gjorts vid uppräkningen av anslagen. Det innebär att den ständigt pågående urholkningen har stoppats upp för det kommande året, men problemet med urholkningen kommer att kvarstå tills en ny metod för omräkning av högskolans anslag införs.
– Detta är enligt min uppfattning den kanske mest angelägna reformen för att höja kvaliteten i grundutbildningen – men också i forskningen och forskarutbildningen.

Bättre förutsättningar
Christoph Bargholtz fortsätter:
– Den aviserade skärpningen av den grundläggande behörigheten, med krav på godkänt i svenska, engelska och matematik, är också en åtgärd som kommer att bidra till bättre förutsättningar för den högre utbildningen och därmed förstärkt kvalitet.
– Tillskotten till forskning direkt till universiteten om sammanlagt 200 miljoner kronor under 2007 är naturligtvis efterlängtade med tanke på tidigare års magra utfall. Jag utgår från att de nu aviserade tillskotten om 300 respektive 400 miljoner kronor under de därpå följande åren också kommer att tilldelas lärosätena direkt även om principerna för denna fördelning ännu inte beslutats av regeringen. Enligt SULF:s uppfattning borde de utformas så att forskningsanknytningen av all grundutbildning garanteras genom att alla lärare ges reella möjligheter till forskning.
– Sammanfattningsvis är det glädjande att den tidigare ensidiga satsningen på externfinansiering av forskningen nu kompletteras med nästan en miljard kronor direkt till lärosätena.
– Sist men inte minst hälsar jag med stor tillfredsställelse att den nya regeringen särskilt pekar på behovet av att erbjuda doktorander och nydisputerade villkor som är jämförbara med vad som gäller på arbetsmarknaden i övrigt, det vill säga regelrätta anställningar med konkurrenskraftiga löner.

Begränsade höjningar
På tal om obligatorisk och höjd avgift till a-kassan säger han:
– Vad gäller de aviserade höjda avgifterna till arbetslöshetskassan räknar jag med att de kommer att bli förhållandevis begränsade för våra medlemmar. Skälet till det är att akademiker har en jämförelsevis låg arbetslöshet. Idag svarar AEA för en större del av kostnaderna för arbetslösheten bland sina medlemmar än andra A-kassor.
Regeringen kommer att utreda frågan närmare.
Och när det gäller slopad avdragsrätt i deklarationen för fackföreningsavgiften konstaterar han:
– Begränsningen av avdragsrätten betyder för en helbetalande SULF-medlem cirka 1000 kronor per år, vilket är väsentligt mindre än den aviserade sänkningen av inkomstskatten. Min övertygelse är att viljan att betala för medlemskap i SULF inte nämnvärt kommer att påverkas av detta utan snarare är avhängig av den service och det stöd vi kan erbjuda våra medlemmar.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023