Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Regeringens nya politik höjda anslag till högskolan

Nya och öronmärkta miljarder till kvalitetshöjningar inom grundutbildningen. En ökning av de direkta statliga forskningsanslagen med minst två miljarder under de kommande fem åren samt en avpolitisering av högskolornas styrelser. Det är några av den nya regeringens ”säkra” satsningar inom den högre utbildningen.

15 december, 2006
Universitetsläraren

När detta skrivs, dagarna efter valet, har regeringsförhandlingarna just börjat, inga ministrar är ännu utsedda, ingen regeringsförklaring skriven och spekulationerna kring alliansens framtidsval för Sverige pågår för fullt.
Vad vi vet är att högre utbildning och forskning tillhör den nya regeringens prioriterade områden. Alliansens valmanifest talar bland annat om just högre kvalitet på utbildningen och ökade statliga anslag till forskningen. Mer om regeringspartiernas tankar och planer kring den framtida högskolepolitiken får man också i SULF:s partienkät publicerad i Universitetsläraren 12/06.
Till de ”säkra” satsningarna hör påbackningen av de direkta, statliga forskningsanslagen med två miljarder under den kommande femårsperioden och det kan bli mer. Att det blir miljardsatsningar även på höjd kvalitet i grundutbildningen är också klart. Här är moderaterna mest generösa med tre nya miljarder under de närmaste tre åren.
Den som funderar på forskarstudier kan också se framtiden an med viss tillförsikt, antalet doktorandtjänster måste ”bli betydligt fler, ökas kraftigt, succesivt öka, ersätta dagens utbildningsbidrag och stipendier”, skriver allianspartierna i sina svar.

Fler fasta tjänster
Fler fasta forskartjänster, både för doktorander och post doc:are, samt en uttalad satsning för att stimulera fler högskoleutbildade att vilja bli entreprenörer och starta egna företag tillhör också det som ska råda bot på dagens arbetslöshet bland forskarutbildade.
Någon ändring av LAS-reglerna för tidsbegränsad anställning till max 14 månader, som den tidigare regeringen föreslagit, blir det inte. I alliansens valmanifest sägs klart och entydigt att gränsen ska ligga vid 24 månaders visstidsanställning under en femårsperiod. ”Den begränsningen bör gälla generellt det vill säga omfatta även högskolor och universitet”, skriver moderaterna i sitt enkätsvar.

Fokus på kvalitet
Hur vill man då öka attraktionskraften och locka de bäst lämpade till en karriär som universitetslärare?
”Grundforskningen måste stärkas och få större frihet, samtidigt som anställningstryggheten förbättras. Fler fasta tjänster och långsiktiga anslag.”
För att säkra högskolelagens krav på nära samband mellan utbildning och forskning behövs framför allt fler disputerade lärare, menar allianspartierna i enkäten. Med en långsiktig politik som fokuserar på kvalitet i den högre utbildningen blir det också möjligt för lärosätena att ha fler disputerade lärare i grundutbildningen. Varje utbyggnad måste föregås av en uppbyggnad av resurser till forskning och forskarutbildning.
När det gäller värnandet om den akademiska friheten kommer alliansen med ett distinkt löfte. Högskolestyrelserna ska avpolitiseras, ordförande och ledamöter ska utses av lärosätena inte av regeringen. Avpolitiseringen gäller även resursfördelningssystemet till forskning och forskarutbildning.

GÖRAN STEN

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023