Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Lika rekordmånga motioner i år som till förra kongressen

”Sveriges Universitetslärare och Forskare”– ska det bli SULF:s nya namn? Det är ett av förslagen i motionsfloden till SULF:s ordinarie kongress. I år hålls kongressen 22–23 november och ombuden samlas på Djurönäset utanför Stockholm.

15 december, 2006
Universitetsläraren

Inför förra kongressen noterades ett nytt rekord för antal inlämnade motioner från sektionerna och lokalföreningarna. I år är aktiviteten lika hög – liksom då är det 47 motioner som ska behandlas under kongressen. Motionerna har som vanligt en bred spännvidd, från skuggdoktoranders rättigheter och adjunkters möjlighet att forska inom tjänsten till förslag på förbättringar av SULF:s hemsida.
Utred om förbundet bör få ett nytt namn, uppmanar Sveriges Doktorandförening, SDF, i en motion. Namnet Sveriges Universitetslärare och Forskare skulle göra det tydligt att förbundet också representerar doktorander och forskare, som kanske inte i första hand identifierar sig som universitetslärare, menar föreningen och påpekar att den nuvarande förkortningen SULF kan behållas även med det nya namnet.

Förbjud skugghandledning
SDF visar i år stort engagemang för skuggdoktorandernas rättigheter. SDF skriver: ”Reformen av forskarutbildningen år 1998 innebar bland annat att doktoranders finansiering skall vara ordnad vid antagningen. Dessvärre har det även fått konsekvensen att fenomenet ’skuggdoktorand’ har uppstått”. Föreningen vill dels att kongressen fastställer samma definition av skuggdoktorand som Högskoleverket och Utbildnings- och Kulturdepartementet använder: ”en person som bedriver forskarstudier utan att vara formellt antagen till forskarutbildningen”, dels att styrelsen tillsammans med SDF får i uppdrag att ta fram exempel och riktlinjer för vad som är tillåtet respektive otillåtet på det här området. I en annan motion påpekar SDF att förekomsten av skuggdoktorander är helt beroende av att någon vid ett lärosäte är villig att ge studenten tillträde till forskarutbildningen utan att vara antagen. SDF anser därför att det behövs en bestämmelse, både i det centrala och i det lokala kollektivavtalen ”som tillåter och förordar att arbetsgivaren vidtar disciplinåtgärder mot anställda, som under betald arbetstid utför osanktionerad arbetsuppgift i form av skugghandledning eller ger skuggdoktorander tillträde till lärosätets lokaler och låter dem använda lärosätets utrustning och utsätta både sig själva och lärosätets personal och studenter för risker”.
SDF påpekar också att den nya mastersexamen innebär att fler blivande doktorander kommer att ha läst kurser på avancerad nivå och motionerar om att styrelsen aktivt ska verka för att en fyraårig forskarutbildning med finansieringsansvar bibehålls.

Mer tid för forskning
Liksom vid förra kongressen konstaterar Sveriges UniversitetsAdjunkters Förening, SUAF, i en motion att många adjunkter inte får den tid de skulle behöva för forskning eller kompetensutveckling. SUAF vill därför att styrelsen ska få i uppdrag att verka för att en kompetensutvecklingsplan för adjunkter ska upprättas – och att styrelsen dessutom verkar för att resurser ställs till förfogande för detta. Även Sveriges Universitetslektorers och Forskares Förening, ULF, har en motion om att SULF bör verka för att de centrala avtalen utformas så att alla lärare garanteras en rimlig andel forskningstid.
Lokalföreningen SULF Linköping är inne på samma linje och motionerar om att förbundsstyrelsen i kommande förhandlingar om ett nytt arbetstidsavtal ska verka för att utrymmet för forskning och annan kompetensutveckling förstärks.
SULF Linköping vill dessutom att styrelsen ska stödja lokalavdelningarna i de lokala förhandlingarna ”så att man även där lyfter fram och stärker den enskilde lärarens rättigheter”.
SUAF är också angelägen om att lärare utan formell vetenskaplig kompetens ska vara röstberättigade och valbara till fakultetsnämnder. Fakultetsnämnderna ansvarar inte bara för forskningsfrågor utan också för grundutbildningen. Dessutom utförs merparten av grundutbildningen av universitetsadjunkter – som utgör den största lärargruppen, lyder argumenten i motionen. Därför behövs en förändring i Högskolelagen och Högskoleförordningen.
SULF Lund är inne på samma linje i motionen med namnet Demokratiunderskott vid lärosätena. SULF Lund vill att alla verksamma lärare oavsett anställningsform ska ha rösträtt och vara valbara till beslutande organ – detta för att yngre forskare – alltså den generation som ska ta över – ska få möjligheter att påverka besluten.

Upphovsrätt för IT-läromedel
I en annan motion tar SUAF upp behovet av att upphovsrätten och ersättningen för undervisningsmaterial utarbetat av lärare med hjälp av den nya informationstekniken måste utredas och klarläggas. ”Bland annat har distansundervisning ökat markant med inspelade föreläsningar som distribueras på nätet för att ge ökad tillgänglighet för studenterna. Men denna i sig mycket positiva utveckling ger många obesvarade frågor, framför allt angående nyttjanderätten och upphovsrätten till undervisningsmaterialet, men även kring villkoren för ersättning till lärarna”.
Varken Sveriges Lärarutbildarförening, SLF, eller Sveriges Professorers Förening, SPF, har lämnat in några motioner, men Sveriges Universitetslektorers och Forskares Förening, ULF, har lämnat in en motion om lika villkor för befordrade och rekryterade professorer. Föreningen vill att ”SULF verkar för att det i de lokala avtalen inte får göras någon åtskillnad mellan befordrade och rekryterade professorers tid för forskning” och att ”SULF verkar för att alla professorer garanteras minst 50 procent forskning i tjänsten”.

Utred karriärvägar
Karriärmöjligheter för unga forskare nämns i flera motioner, bland annat är SULF:s rådgivande organ för postdocfrågor och SDF engagerade i denna fråga. En utredning efterfrågas som omfattar karriärvägarna inom akademin, att förbundsstyrelsen ska verka för fler fasta anställningar och en akut satsning på att de doktorer som har disputerat de senaste fem åren eller som kommer att göra det de närmaste åren samt ett intensifierat arbete för att alla stipendier ska ersättas av anställningar.
SULF Göteborg vill att lokalföreningarnas arbetssituation och resursbehov utreds och att de lokala ombudsmännen ges mer resurser och ansvar, eftersom de fått utökade arbetsuppgifter.
Motionsfloden innehåller mycket annat, till exempel en motion som efterlyser en utredning om anledningen till varför färre disputerade kvinnliga forskare fortsätter den akademiska karriären än vad manliga gör, en som bland annat yrkar på att det ska finnas en engelsk version av SULF:s hemsida, samt en motion som uppmärksammar risken för att tidsbegränsade anställningar innebär att man måste anpassa sig och hålla sig väl med såväl ledning och kollegor, vilket kan hota den akademiska friheten.

ANKI WOOD

Alla motioner finns att läsa på SULF:s hemsida www.sulf.se

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023