Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ledare nummer 15-06

15 december, 2006
Universitetsläraren

När detta skrivs under de sista dagarna av september månad är det ännu inte klart hur den nya regeringen kommer att se ut. Att den hittillsvarande departementsindelningen ska förändras, ja det utgår vi från. Svagheterna med ett brett utbildnings- och kulturdepartementet har varit alltför påtagliga. Men blir det en särskild forskningsminister? Och kommer forskningsfrågorna att på något sättas knytas närmare till ett näringsdepartement?
På dessa frågor lär svaren finnas när denna tidning ligger i brevlådan hos
SULF:s medlemmar. Från SULF:s sida menar vi att det kan finnas starka invändningar både mot en särskild forskningsminister och mot att knyta forsk-
ningen till näringsdepartementet. I kunskapssamhället är forskningen ett ansvar för samtliga departement, liksom för riksdagens olika utskott. Att lägga forskningsfrågorna hos en särskild minister kan lätt bli ett slags alibi för övriga i regeringen att släppa uppmärksamheten på vetenskapen. Visst är forskning en del av nutidens – och framtidens – näringslivs-, tillväxt- och innovationspolitik. Men forskning är mera än detta. Från SULF:s sida slår vi därför vakt om att forskningen har en viktig uppgift till exempel för bildning och för kritisk granskning av rådande samhällsförhållanden. Demokratiutredningen 2000 fastslog följande: ”Om inte forskningen får stå fri gentemot marknad och politik, gör folkstyrelsen sig av med en av de främsta grundvalarna för ett öppet samhälle.” Inskränkande och inskränkta målformuleringar hotar ständigt att blockera universitetets centrala uppgifter.

ALLIANSPARTIERNA HAR UTFÄST sig att kraftigt öka anslagen till högre utbildning och forskning (se Universitetsläraren 12/2006). SULF arbetar för att de nya resurserna ska användas så att de kan göra maximal nytta. Den prekära situationen särskilt för yngre, nydisputerade forskare uppmärksammades under valkampanjen. Läget är desperat för de många skickliga forskare som helt saknar karriärmöjligheter.

DET ÄR NÖDVÄNDIGT att regering och riksdag snabbt gör omfattande och konkreta insatser i form av fler forskartjänster. Besked om detta måste komma nu under hösten 2006. På motsvarande sätt är det nödvändigt att den nya regeringen anger en tydlig tidsplan för vägen till det så kallade en procent-målet. Ute i forskningsverksamheten är tilltron till det politiska systemets vilja och förmåga att göra något positivt mycket låg, och denna inställning måste vändas i positiv riktning.
Alliansen har också utfäst sig att genomföra kraftfulla åtgärder för att stärka forskningens och utbildningens möjligheter att behålla integritet och oberoende. Från SULF:s sida ser vi det som särskilt viktigt att se över föreskrifterna för styrelsernas sammansättning och formerna för utseende av rektor. Ett valförfarande bland lärare och studenter ger rektor legitimitet och därmed styrka.
I samband med SULF:s kongress i november kommer förhoppningsvis ett program för lednings- och ledarskapsfrågor att fastställas. Vi hoppas att detta ska bli ett effektivt bidrag till debatt och beslut, och att det ska ge råg i ryggen åt dem som vill hävda akademiska och demokratiska värden och principer.

DEN 1 OKTOBER lämnar jag min anställning som förbundsdirektör i SULF och övergår till Riksbankens Jubileumsfond, där jag den 1 januari 2007 blir vd. Jag räknar med – och hoppas – att jag också i min nya roll kommer att ha kontakt med åtskilliga av SULF:s medlemmar. De många samtalen med och reaktionerna från medlemmar tillhör det som gör arbetet inom SULF roligt. Nu tackar jag för mig och önskar er alla framgång i ert viktiga arbete.

GÖRAN BLOMQVIST
Förbundsdirektör SULF

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023