Debatt nummer 14-06

Svar på Per Milbergs artikel om biologiutvärderingen:

Per Milberg, professor vid Linköpings universitet, har skrivit en debattartikel om Högskoleverkets biologiutvärdering, Universitetsläraren 13/2006. I artikeln framhålls att utvärderingen ger en intressant överblick över biologiämnets status i Sverige, men läsningen ger också en dyster bild av sakernas tillstånd. Det gäller bland annat problem med rekryteringen av studenter, urholkning av ersättningen för utbildningsuppdraget, mindre lärartid per kurs och färre kontakter mellan studenter och lärare – vilket sammantaget leder till en pressad arbetssituation för lärarna och sämre kvalitet i utbildningen.
Milberg menar att bedömargruppen ger många goda förslag till förbättringar – rekrytera nya lärare, öka lärarnas tid för forskning och kompetensutveckling, öka den lärarledda undervisningen – men upplever samtidigt en frustration över svårigheterna att frigöra ekonomiska resurser för detta. Frustrationen gäller även Högskoleverkets analys, som enligt Milberg tar upp viktiga aspekter – samarbete, profilering och koncentration – men missar det viktigaste av allt: lärarnas arbetssituation och anställningsförhållanden. Milberg ställer sig frågan – retoriskt får man hoppas – om vi gör det för att vi inte tycker att lärarkåren är betydelsefull för kvaliteten?

LÅT OSS BÖRJA med att säga att Högskoleverket till stor del instämmer i den beskrivning och analys som Milberg gör. Och låt oss slå fast en gång för alla: lärarnas arbetssituation och anställningsförhållanden är av mycket stor betydelse för kvaliteten. Detta har Högskoleverket lyft fram i flera olika sammanhang, nu senast i vår sammanfattande rapport till regeringen där vi bland annat säger: ”I flera rapporter framhålls att kvaliteten kan upprätthållas endast genom uppoffrande insatser av engagerade lärare, något som inte bedöms vara hållbart i längden.” (Hur har det gått? Högskoleverkets kvalitetsgranskningar 2005. Rapport 2006:24 R, sidan 22).

VI VILL OCKSÅ påpeka att Högskoleverket i sitt nya kvalitetssäkringsprogram föreslår att lärarnas arbetssituation ska bli föremål för en fördjupad tematisk studie.

CLAS-UNO FRYKHOLM
chef för Högskoleverkets
utvärderingsavdelning


Kategorier: Arkiv