Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nu finns en grupp för postdoc-frågor

SULF har nyligen bildat en särskild grupp som ska ta sig an postdoc-frågor. – Det är rätt många problem kring postdoc. De behöver mycket stöd, säger Mattias Collin som ingår i gruppen.

1 september, 2006
Universitetsläraren

Inom SULF har postdoc-frågorna hittills hanterats av både doktorand- och lektorssektionen. Men doktorandsektionen fokuserar på sina frågor och i lektorssektionen sitter just nu ingen nydisputerad ledamot. I det här sammanhanget definieras postdoc som de som disputerat men inte har fast anställning inom högskolan.
SULF:s postdocgrupp består av medlemmar som själva är postdoc samt representanter för doktorandsektionen, som naturligtvis har stort intresse av karriärfrågorna. Även lektorssektionen har rätt att utse en representant. Gruppen ska vara ett rådgivande organ och bollplank för förbundsstyrelsen och kansliet, men den är alltså ingen ny sektion. Arbetsformerna får gruppen själv komma fram till.
– Det är rätt många problem kring postdoc. Den här gruppen behöver mycket stöd, säger Mattias Collin, medlem i SULF:s postdocgrupp.

Aktiv i SULF
Mattias Collin disputerade 2001 och är nu forskarassistent i infektionsmedicin vid Lunds universitet. Han har varit aktiv i SULF i många år, har varit ledamot i doktorandföreningens styrelse i flera år och även ledamot i förbundsstyrelsen.
Han poängterar att postdoc är en viktig grupp.
– I den här gruppen rekryteras nästa generation lärare och forskare vid högskolan.

Ett antal frågor
Postdocgruppen har inte kommit igång med sitt arbete, men det finns ett antal frågor som preliminärt står på dagordningen.

• Anslagen till forskning måste förstärkas. SULF har redan tidigare sagt att de nya resurser som satsas måste ges direkt till lärosätena och inte gå via forskningsråd. Detta ska ge fler anställningar för nydisputerade och för dem som varit exempelvis forskarassistenter.

– Det behövs mer pengar från staten. Det har varit en överproduktion av disputerade och man behöver hitta finansieringsmöjligheter för dem, säger Alexandra Krettek. Hon är också medlem i SULF:s postdocgrupp, docent och forskarassistent vid Wallenberglaboratoriet för hjärt-kärlforskning vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Alexandra Krettek disputerade 1999 och har också varit verksam inom SULF i många år, både som ledamot i doktorandsektionen och senare i sektionen för lektorer och forskare.

• SULF kräver, precis som för doktoranderna, att stipendier måste bort och ersättas av anställningar.

– Postdoc är ofta inte anställda utan går på stipendier och hamnar då utanför trygghetssystemet, säger Mattias Collin.

• Andelen tidsbegränsade anställningar måste minska för att göra karriären mer attraktiv och förutsägbar.

– 50 procent av lärarna vid Lunds universitet har tidsbegränsade anställningar. En del kan gå 10–15 år innan de får fast tjänst. Från SULF:s sida tycker vi att man ska tillsvidareanställa folk så att de kommer in i trygghetssystemet, säger Mattias Collin.

• Lärosätena måste förbättra sin personalplanering.

– Postdoc befinner sig i ett glapp i systemet. Tjänstestrukturen är snårig, det är ett segment som behöver arbetas med, fortsätter han.

• Unga forskares inflytande måste stärkas.

– Det finns en stor grupp lärare som har oklara anställningar. De är inte valbara till olika församlingar och har inte rösträtt eftersom deras anställningar inte är definierade i högskoleförordningen.
Mattias Collin påpekar att postdoc som grupp är svår att få grepp om, den syns inte i statistiken. En del har stipendier, många är inte anställda som lärare, utan kallas till exempel projektforskare och registreras som tekniskt-administrativ personal.
– Gruppen är inte definierad, man vet inte vilka man konkurrerar med, säger han.
Det finns ett behov av översikt som Mattias Collin tror att SULF:s postdocgrupp kan hjälpa till att fylla.
– Vi behöver få in information från olika lärosäten om de tidsbegränsat anställda.
Han anser att Karolinska institutet föregår med gott exempel.
– Alla disputerade forskare som forskar aktivt vid KI är registrerade i en databas oavsett hur de finansierar sin forskning. Vi skulle vilja ha liknande information här i Lund.

Nationellt nätverk
En av postdocgruppens uppgifter blir att hålla kontakt med Junior Faculty. Det är en fristående organisation för disputerade som ännu inte fått fast anställning. Organisationen finns vid de olika universitetens medicinska fakulteter, men i Lund kallas den i stället för Future Faculty. Nyligen har det bildats ett nationellt nätverk, Network Of Junior Scientists, Nojs.
Nationellt är alltså Junior Faculty en ny organisation men lokalt har den funnits några år på de olika universitetens me-dicinska fakulteter. I Göteborg drogs den igång förra året men startade officiellt i januari i år.
Alexandra Krettek är förutom medlem i SULF:s postdocgrupp ordförande i Junior Faculty vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.
– Junior Faculty verkar för forskare som, efter disputationen inom Sahlgrenska akademins ämnesområden medicin, odontologi och vårdvetenskap, ännu inte fått fast anställning som lektor/professor. Initialt vill vi hjälpa till att ta fram karriärvägar och visa hur våra medlemmar kan komma in i systemet, det vill säga tydliggöra karriärgången, säger hon.
Junior Faculty försöker bland annat arbeta för att yngre forskare får ökat inflytande genom att de blir representerade i olika organ inom akademin.
– Det finns en risk att seniora forskare glömmer bort att tänka på dem som kommer efter dem. Systemet bygger ju på att vi måste planera för dem som kommer efter oss och tänka på generationsskiften. Annars blir det svårt att fylla vakanta platser på högre nivå inom akademin i framtiden.

Fördel med samarbete
Från Junior Facultys sida ser Alexandra Krettek det som en stor fördel att samarbeta med SULF.
– SULF finns på plats centralt i Stockholm och är bra på att få sin röst hörd och påverka politiker och makthavare, säger hon.
– Ansvarig för postdoc-gruppen från SULF:s sida är ombudsman Robert Andersson.

PER-OLOF ELIASSON

Ledamöter i SULFs rådgivande organ för postdoc-frågor:
Mattias Collin, Lunds universitet
Anette Gjörloff-Wingren, Lunds universitet
Anne Grönlund, Umeå universitet
Mohammed Homman, Karolinska institutet
Kirsi Höglund, Uppsala universitet
Jeanette Johansen, Karolinska institutet
Carina Knorpp, SLU,
Alexandra Krettek, Göteborgs universitet
Rikard Lingström, KTH
Carolina Saf, Stockholms universitet
Åsa Fex Svenningsen, Uppsala universitet
Eva Särndahl, Linköpings universitet
Andreas Önnerfors, Lunds universitet

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023